سایت مقالات فارسی – 
مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در  …

سایت مقالات فارسی – مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

۱۷

۳۶٫۴۱

۱۹٫۴۵۳

.۱۸۲

۰٫۷۰۸

۱۸

۳۶٫۱۳

۱۹٫۳۰۹

.۱۱۰

۰٫۷۱

۱۹

۳۶٫۰۹

۱۹٫۵۴۱

.۱۰۰

۰٫۷۰۲

۲۰

۳۶٫۱۹

۱۶٫۹۷۲

.۴۸۲

۰٫۷۱

در جدول Item-Total Statistics در ستون اول نام متغیر سوالات و شاخص های ستون بعدی در صورت حذف متغیر آمده است. در ستون دوم میانگین امتیازات هر سوال پس از حذف سوال مورد نظر، در ستون سوم واریانس امتیازات، در ستون چهارم همبستگی بین متغیرها و در ستون پنجم مقدار آلفای کرونباخ با توجه به حذف متغیر مورد نظر را نشان داده شده است.
 
 
کفایت نمونه گیری
قبل از انجام تحلیل عاملی بایستی ابتدا از کفایت نمونه گیری اطمینان حاصل کرد که آیا می توان داده های موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرارد داد به عبارت دیگر، آیا تعداد داده های موجود برای تحلیل عاملی مناسب هستند یا خیر، برای این منظور می توان از شاخص KMO و آزمون بارتلت که در زیر توضیح داده شده اند، استفاده کرد.
 
 
شاخص KMO
از این شاخص برای تعیین کفایت نمونه گیری استفاده می شود بطوریکه کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می کند و مشخص می سازد آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تاثیر واریانس مشترک، برخی عامل های پنهانی یا اساسی است یا خیر. این شاخص در فاصله بین ۰ تا ۱ قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به ۱ باشد (۰٫۶)، داده های مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند. در غیر اینصورت (معمولا کمتر از ۰٫۶) نتایج تحلیل عاملی برای داده های مورد نظر معتبر نیست. این شاخص از رابطه زیر به دست می آید:
که در این رابطه ضریب همبستگی بین متغیرهای و ضریب همبستگی جزئی بین آنهاست.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.