دسته بندی علمی – پژوهشی : 
مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه بهمن- قسمت ۲۸

دسته بندی علمی – پژوهشی : مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه بهمن- قسمت ۲۸

دارا بودن محصولات نوآور

۰٫۷۰۵

۱۸۲/۰

قدرت توزیع

دارا بودن کانالهای متعدد توزیع

۰٫۷۱۴

۱۱۰/۰

نحوه عرضه کالاورساندن آن به مشتریان

۰٫۷۱۵

۱۰۰/۰

دارا بودن مکانهای مختلف توزیع

۰٫۶۴۲

۴۸۲/۰

در ستون ” آلفای کرونباخ ، اگر آیتم حذف شود ” ، تاثیر حذف هر آیتم از مقیاس ارائه شده است. این مقادیر باید با مقدار آلفای نهایی بدست آمده مقایسه شوند . اگر مقدار آن ، بیشتر از مقدار آلفای نهایی باشد ، می توان آن آیتم را حذف نمود. حذف آیتمها از یک مقیاس موجود ، بدان معناست که نمی توان نتایج خود را با نتایج مطالعات دیگری که از این مقیاس استفاده کرده اند ، مقایسه نمود. با مقایسه این شاخص نیز به این نتیجه می رسیم که هیچ از یک گویه های پرسشنامه زائد نبوده و حذف نمی گردد.
 
خلاصه فصل و نتیجه گیری
در این فصل ، روش تحقیق ، نوع تحقیق ، استراتژی تحقیق و رویکرد تحقیق تعریف و مشخص گردید . این مفاهیم به ما کمک می کند تا بتوانیم از مسیری منطقی و علمی ، به اثبات یا رد فرضیات بپردازیم. در مرحله بعد ، شیوه های جمع آوری اطلاعات مشخص گردید و این که آیا شیوه های مذکور ، به منظور جمع آوری اطلاعات مناسب هستند یا خیر ، مورد بررسی قرار گرفت.
در فصل بعد ، اطلاعات و داده های لازم ، از مجاری تعیین شده ، جمع آوری می گردد و به روش های مشخص شده در این فصل ، مورد تجزیه تحلیل قرار می گیرد و فرضیات ، تایید یا رد می گردند. همچنین ، ویژگی های منابع اطلاعات مورد ارزیابی می گیرد. به عبارت دیگر ، در فصل آتی ، آنچه در این فصل به عنوان مسیر تحقیق پیش بینی شده بود ، محقق می گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
 
مقدمه
در این فصل داده های جمع آوری شده مورد تجزیه تحلیل قرار خواهد گرفت. همانطور که قبلا به آن اشاره شد، در این تحقیق به منظور سنجش فرضیات، از کارکنان گروه بهمن و کارشناسان مرتبط آنها، اطلاعات لازم جمع آوری گردیده است.
مرجع اول جمع آوری اطلاعات کارشناسان واحد بازاریابی و مرجع دوم، مدیران کل و مدیران و کارشناسان رده بالای واحد منابع انسانی گروه بهمن هستند. تجزیه تحلیل داده
 
انواع تجزیه و تحلیل
برای پاسخگویی به مساله تدوین شده و تصمیم گیری در مورد رد یا تایید فرضیه ای که صورت بندی شده است از روشهای مختلف تجزیه تحلیل می
 
تجزیه و تحلیل توصیفی[۲۶]
در این نوع تجزیه تحلیل، داده
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.