پژوهش – 
مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه  …

پژوهش – مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه …

جذابیت بازار محور Y

 
سهم نسبی بازار
رشد سهم بازار
گستره شبکه توزیع
اثربخشی شبکه توزیع
شایستگی کارکنان
وفاداری مشتریان
مهارتهای فنی
حق اختراعات
قدرت ومهارتهای بازاریابی
انعطاف پذیری

 
نرخ رشد بازار
تمایز محصول
ویژگی های رقابت
سودآوری نسبی صنعت
ارزش از دید مشترک
وفاداری مشتری به نام نشان

 
 
کاربرد مدل جی ئی
ماتریس جی ئی / مکنزی برپایه چند پیش فرض بنیادی تدوین شده است: محورX به تسلط نسبی بر بازار با فرض وجود اختلاف در موقعیت رقابتی که آن را می توان در تفاوت سود آوری مشاهده کرد بنا شده است . موقعیت رقابتی به مرور زمان از بین می رود به همین دلیل بهتر است مطابق با پیش بینی آینده طبقه بندی شوند.محورY نیز بر جذابیت بازار و بر این اندیشه استوار است که جذابیت بازار درسود متوسط بالقوه بلند مدت منعکس می شود فرض میکند که انتخاب عوامل تشکیل دهنده، محورها به سهولت شناخته وبه درستی ارزیابی می شوند. درعمل، انتخاب متغیر ها به سهولت تحت تاثیر برداشتهای تاریخی، عملکرد وتعصبات فردی و روشهای تحقیق قرار می گیرد. تخصیص وزن به متغیرها بدلیل وابستگی آنها به یکدیگر و به این دلیل که این وزنها از بازار به بازار فرق میکند کار دشواری است.
انتقاد هایی که به این مدل می شود این است که هنگام استفاده از بازده سرمایه گذاری بعنوان مقیاس آتی، عامل ریسک فراموش می شود . بعلاوه «ونزلی» معتقد است بازده سرمایه گذاری نسبت به آن گروه از روشهای تجزیه وتحلیل که بر ارزش فعلی خالص تاکید دارند ارجحیت چندانی ندارد
تمرکز اصلی بر ایجاد توازن در پورتفولیو از نظر سرمایه گذاری است وبا ترسیم هر واحد تجاری در پورتفولیو الگویی ظاهر میشود که بازده سرمایه گذاری هرواحد تجاری را نشان میدهد. بطورکلی افزایش در واحد های تجاری که بازارشان جذاب است وبر بازار تسلط نسبی دارند استراتژی مورد نظر است و برعکس آنها کاهش داده خواهد شد و استراتژی های وسط انتخابی خواهد بود.(گلدو کمپل، ۱۳۸۹).استراتژی های ممکن برای هر واحد تجاری در هر خانه در شبکه مشخص می شود به شرطی که جایگاه شرکت درست تشخیص داده شود ، جایگاه برنده۱ یعنی استفاده از امتیاز موفقیت وحفظ مزیت نسبی ادامه سرمایه گذاری ،جایگاه برنده ۲ یعنی نقاط ضعف و قوت را مشخص، برای بهبود نقاط ضعف با استفاده از نقاط قوت سرمایه گذاری کنند،جایگاه برنده۳ یعنی جذابترین بخش بازار را تعیین ودر آنها سرمایه گذاری کنند، ایجاد یابهبود توانایی برخورد با رقبا ، رشد سود آوری از طریق افزایش سرمایه گذاری، برداشت از کسب وکار وسرمایه گذاری برای حفظ موقعیت رقابتی ، بازنده۱یعنی امکان بهبود موقعیت های کم خطر را تعیین کنید، جاهایی راکه واحد های تجاری در آنها مزیت آشکار دارد توسعه دهید ، از ناحیه هایی که درحال حاضر قوت تلقی می شوند برداشت کنید، رها کنید.بازنده۲ یعنی سرمایه گذاری را متمرکز کنید تا ریسک کاهش یابد ، از موقعیت واحد تجاری درسود آورترین بخشها محافظت کنید، رها کنید اگر خریدار مناسبی پیدا شد بفروشید.، بازنده۳ یعنی بهره برداری و برداشت کنید و برای بدست آوردن سود فعلی تلاش کنید ، هزینه های ثابت را کاهش دهید واز سرمایه گذاری اجتناب کنید، رها کنید و این بدین معنی است که رها کردن بهتر از انتظار برای قیمت مناسب فروش است ، علامت سوال یعنی موقعیت رقابتی را بهبود دهید، جایگاه محفوظ را شناسایی در آنها سرمایه گذاری کنید، اگر راههای فوق مقدور نیست رها کنید.،کسب وکارهای متوسط یعنی سرمایه گذاری انتخابی در بخشهای سود آور وکم خطر، بررسی خط مشی ها ، توسعه واحد های با مزیت آشکار ، سود آورها واحدهایی هستند که برای تحصیل سودهای کوتاه مدت سرمایه گذاری را کنترل کنید منابع را در بخش های جذاب بازار سرمایه گذاری کنید ، ازمزیت نسبی محافظت کنید.(گلدو کمپل، ۱۳۸۹).
 
 
روش به دست آوردن ماتریس جنرال الکتریک
برای ترسیم ماتریس جنرال الکتریک مراحل مختلفی ذکر شد که چنانچه بخواهیم این مراحل را بطور یکجا و مرحله ای ترسیم کنیم باید از شکل زیر پیروی کرد .گامهای مسئله شامل مراحل مختلفی است که به ترتیب به شرح زیر است:
۱-تعیین صنعت مورد مطالعه
۲- تعیین قوی ترین رقبای صنعت
۳-تعریف و وزن دهی جذابیت های بازار
۴-تعریف و وزن دهی به شاخص های رقابتی بنگاه
۵-رتبه بندی کسب و کار با توجه به ماتریس جذابیت بازار و جایگاه رقابتی
۶-ترسیم ماتریس جنرال الکتریک
۷-تحلیل ماتریس پرتفولیو و توسعه استراتژی بازار
شکل۲-۴: نحوه به دست آوردن ماتریس پورتفولیو جنرال الکتریک برای یک شرکت

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.