دسترسی به منابع مقالات : 
مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در  …

دسترسی به منابع مقالات : مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

قدرت توزیع

.۱۹۸

۱۴۵

۰٫۰۵۴

.۸۶۷

۱۴۵

۰٫۰۵۵

بر اساس نتایج جدول فوق و مقادیر سطح معناداری Sig در همه موارد، در هر دو آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک، بیشتر از ۵ درصد شده است و فرض صفر (نرمال نبودن توزیع متغیرها) رد نمی شود.
نمودار ساقه و برگ، نمودار جعبه ای و نمودارهای Q-Q که برای برای بررسی نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها استفاده می شوند، این موضوع را نشان می دهند. در نمودار Q-Q یک خط نرمال به عنوان معیار توزیع نرمال ترسیم شده است. هر مقدار نقاطی که نماینده داده ها هستند، به این خط نزدیک تر باشند، نشانه نزدیکی توزیع داده ها به توزیع نرمال است و بر عکس که نقاط مربوط به داده ها با خط معیار نرمال بسیار مقایرت دارند. این بدان معناست که داده ها نمی توانند توزیع نرمال داشته باشند. بدلیل اهمیت موضوع، از روشهایی برای تبدیل این متغیر به متغیری نرمال استفاده می شود.
 
روش های نرمال کردن متغیرها
روش های گوناگونی برای نرمال کردن داده ها وجود دارد که از مهمترین آنها می توان به تبدیل لگاریتمی، تبدیل باکس – کاکس، استفاده از نمودار احتمال لگاریتمی، استفاده از نمودار فینی و غیره اشاره کرد.
 
 
تبدیل لگاریتمی
در این روش اگر فرض کنید یک داده باشد، با تبدیل، ، به جای از که مقدار لگاریتم نپرین است استفاده می شود. انتظار می رود که دارای توزیع نرمال باشد.
 
 
تبدیل باکس- کاکس
در این روش ابتدا تبدیلاتی برای پیدا کردن یک مقدار لاندا () انجام می شود.
سپس به صورت کلی به ازای هر مشاهده از تبدیل زیر استفاده می شود.
در استفاده از این تبدیل لازم است بدانید؛ اگر مقدار ، برابر صفر باشد نیاز به تبدیل نیست.
اگر مقدار ، برابر ۱- به دست آید، از فرمول بالا استفاده نمی کنیم بلکه از معکوس داده ها استفاده می کنیم.
بر این اساس پس از استفاده از تبدیل باکس کاکس روی داده ها، هیستوگرام های متغیرهای تبدیل یافته را رسم کرده و با منحنی نرمال متغیرهای اولیه مقایسه می کنیم همچنین با استفاده از آزمون کلموگروف اسمیرنف نیز نرمال شدن داده ها را مورد بررسی قرار می دهیم. براساس نتایج جدول زیر و مقادیر سطح معناداری Sig در همه موارد، مجددا بعد از تبدیل باکس کاکس، در هر دو آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک، بیشتر از ۵ درصد شده است و فرض نرمال بودن توزیع متغیر رد می شود. بنابراین از آزمون های ناپارامتری برای انجام فرضیات استفاده می شود. در ادامه در مورد فرضیات تحقیق و نتیجه گیری در مورد آنها صحبت خواهیم کرد.
 
بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار
در این بخش، به بررسی معناداری بودن و میزان همبستگی و رابطه میان پارامترهای مختلف تحقیق پرداخته می شود. معناداری از پارامترr و همبستگی از روش پیرسن محاسبه می گردد، به طور مثال :
فرضیه H0 : رابطه همبستگی معناداری میان دو متغیر سهم بازار و میزان دارائیها وجود ندارد.
فرضیه H1 :رابطه همبستگی معناداری میان دو متغیر سهم بازار و دارائیها وجود دارد.
فرض صفر، نشان دهنده وجود همبستگی صفر بین دو متغیر است که نشان می دهد هیچ رابطه همبستگی معناداری بین دو متغیر وابسته و مستقل وجود ندارد. در طرف مقابل ، فرض یک ، نشان می دهد، بین دو متغیر ، رابطه همبستگی معناداری وجود دارد.
 
فرضیه های تحقیق:
در این تحقیق ۱ فرضیه اصلی و ۸ فرضیه فرعی وجود دارد. در فرضیه اصلی رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه بهمن مورد بررسی قرار گرفته و برای برای رسیدن به این فرضیه هشت فرضیه فرعی مطرح شده است، که بر اساس آزمونهای پارامتری و ناپارامتری مورد بررسی قرار گرفته اند.
 
 
فرضیه اصلی
بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.
 
فرضیه های فرعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.