پژوهش – 
مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در  …

پژوهش – مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

بین سهم بازار و قدرت داراییهای کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.
بین سهم بازار و شایستگی های کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.
بین سهم بازار و قوت نام تجاری کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.
بین سهم بازار و رضایت مشتری از کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.
بین سهم بازار و دسترسی به منابع سرمایه گذاری در کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.
بین سهم بازار و سودآوری کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد .
بین سهم بازار و نوآوری در کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد .
بین سهم بازار و قدرت توزیع کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.
روش تجزیه و تحلیل آماری
در این بخش با استفاده از روشهای تحلیل پارامتری و ناپارامتری، فرضیه ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همانطور که عنوان شد، فرضیه اصلی بررسی رابطه سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار است و هشت فرضیه فرعی در خصوص بررسی اثر و میزان همبستگی دارایی، شایستگی، قوت نام تجاری و … بر روی سهم بازار مورد مطالعه قرار خواهند گرفت. به منظور انجام آزمون های فوق از آزمون t برای مقایسه میانگین با مقدار ثابت (T-test)، آزمون خی–دو square (Chi- برای بررسی استقلال یا پیوند بین دارایی، شایستگی و … بر سهم بازار و آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. در ادامه ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص آزمونهای مذکور، هریک از فرضیه ها با استفاده از آزمونهای مذکور به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. با استفاده از روش های آماری به منظور انجام آزمون فرضهایی مبنی بر اثر گذاری متغیر مستقل اصلی ،قدرت رقابتی و هشت متغیر مستقل فرعی ،دارایی، شایستگی ، قوت نام تجاری و… بر سهم بازار می توان ارزیابی کرد که بر اساس شواهد موجود کدام یک از این عوامل بر سهم بازار اثر گذار است. فرض صفر دلالت بر عدم تاثیر (عدم تفاوت) عوامل مذکور بر سهم بازار است بنابراین فرض صفر نامیده می شود.
مقدار sig.(2-taild) همان P-Value می باشد.P مقدار آماره ای است که نمایانگر کوچک ترین مقدار سطح معنی دار بودن (α) است که فرض صفر در آن رد می شود. احتمال رد کردن فرض صفر وقتی درست است را سطح معنی دار بودن آزمون آماری می نامند. و احتمال رد کردن فرض صفر را وقتی نادرست باشد را توان آزمون آماری می گویند. هرچه سطح معنی دار بودن کوچکتر باشد، شانس تصمیم گیری نادرست کمتر می شود ولی شانس عدم قضاوت بیشتر می گردد. بنابراین در انتخاب سطح معنی دار بودن لازم است توان آزمون را برای فرض های مقابل مورد علاقه در نظر گرفت.
مقدار (α) سطح اطمینان (α-۱) را برای محاسبه حدود اطمینان مشخص می کند، با توجه به اینکه در این بخش α، برابر ۰٫۰۵ در نظر گرفته شده است، حدود اطمینان ۹۵% می باشد. اگر مقدار احتمال از سطح معنی دار بودن آزمون کوچکتر باشد فرض صفر رد می شود. بنابراین اگر احتمال از ۰٫۰۵ کمتر باشد، فرض صفر رد می شود. مقدار احتمال، معیاری برای قوت مدرک به دست آمده از نمونه علیه فرض صفر است. هرچه مقدار احتمال کوچکتر باشد مدرک قوی تری برای رد کردن فرض صفر وجود دارد.برای تصمیم‌گیری برای فرضیات، علاوه بر محاسبه شاخص آزمون P-Value و رد کردن فرض صفر برای مقادیر کمتر از ۰۵/۰ این شاخص، می توان بطور معادل از فاصله اطمینان استفاده کرد، به این صورت که اگر مقدار فاصله اطمینان تحت فرض، صفر را در بر نداشته باشد، اختلاف یا رابطه معنی‌دار حاصل می‌شود. یعنی اگر بازه اطمینان شامل صفر نباشد، با احتمال بالایی می توان ادعا کرد که بین هر یک از این نه عامل و متغیر وابسته سهم بازار رابطه افزایشی وجود دارد.
 
 
آزمون T-Test
آزمون T-Test به منظور بررسی اینکه آیا میانگین هریک از نه عامل درنظر گرفته شده قدرت رقابتی ، دارایی، شایستگی و … برای بررسی سهم بازار از حدود متوسط یعنی بیشتر می شود یا نه، استفاده می شود.از آنجایی که بطور
 

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.