مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه  …

مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه …

ماخذمایکل گولد , اندرو کمپل ،مارکوس الکساندر ۱۳۸۹، کتاب استراتژی بنگاه مادر
 
مدل شل/دی پی ام
درسال ۱۹۷۵ توسط شرکت شیمیایی انگلیسی، هلندی شل بعنوان پاسخ مستقیمی به تغییرات محیطی زمانه طراحی شد این تغییرات عبارت بودنداز وفور نفت خام وکاهش سود صنعت، بعبارت دیگر این مدل نتیجه نیاز فوری به ابزاری قابل اعتماد برای برنامه ریزی استراتژیک در دوران تورم لجام گسیخته وتغییرات غیر قابل پیش بینی بود تا بتواند جانشین پیش بینی های مالی غیرقابل اعتمادی شود که صنعت نفت استراتژی خود را بر آنها استوار می کرد .
کانون برنامه ریزی مدل دی پی ام دارای کانون برنامه ریزی دوگانه است، جریان نقدی بلندمدت مشابه مدل بی سی جی وبازده سرمایه گذاری بلندمدت مشابه جی ئی . احتمالاًَ شل هنگام استفاده به کانون جریان نقدی نسبت به بازده سرمایه گذاری تمایل بیشتری داشته است .
 
 
کاربرد و نمایش ماتریس شل /دی پی ام
دی پی ام شبکه ای دوبعدی است که محورx و y آن به ترتیب نقاط قوت شرکت یا موقعیت رقابتی وجذابیت صنعت یا محصول بازار رانشان می دهند، به عبارت دقیقتر محور x ها صلاحیت واحد تجاری یا قابلیت آن را می دهد. این محور به اندازه گیری مشخص کشش نسبی رقابت واحد های تجاری در دورن صنعتشان مربوط است. محورy جذابیت بخشی را که واحد تجاری در آن فعالیت میکند نشان میدهد لذا این محور به سنجش کلی وضعیت فعلی وسلامتی ودرو نمای صنعت مربوط است خانه های این ماتریس از تقسیم دی پی ام شبکه ای ۳ در۳ تشکیل می شود ، نهایتا نه خانه حاصل می شود که هریک دارای استراتژی خاص خودهستند (گلدو کمپل، ۱۳۸۹).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

مضاعف کردن یا خروج سخت کوش رهبر سلامتی و دورنما- ۱۰۰
کناره گیری مرحله ای یا پیشروی محتاطانه پیشروی محتاطانه یا نگهبانی رشد
واگذاری عقب نشینی مرحله ای مولد نقدینگی
قابلیت رقابتی SBU ها – ۱۰۰

شکل ۲-۵: مدل ماتریس شل/دی پی ام
ماخذمایکل گولد , اندرو کمپل ،مارکوس الکساندر ۱۳۸۹، کتاب استراتژی بنگاه مادر
 
 
استراتژی های ممکن برای هر خانه مدل شل /دی پی ام
رهبر خانه ای است که صنعت مربوطه جذاب و کسب و کار نیرومند است، چنانچه صنعت به رشد خود ادامه دهد اقدام به سرمایه گذاری به منظور دفاع از موقعیت رهبری مورد نیاز است (بیش از آنچه توسط واحد های تجاری واقع در این خانه تامین می شود ) حداکثر جریان نقدی تجاری فعلی به منظور سودهای آنی.خانه رشد یعنی جذابیت صنعت متوسط است و کسب و کار نیرومند است . واحد تجاری یکی از رهبران بازار بالغ با رشد معتدل یا ثابت با حاشیه سود خوب و بدون رقیب مسلط است ، واحد های تجاری این خانه منبع اصلی تامین وجوه نقد در مجموع پورتفولیو هستند از آنجا که هیچ بهبود آتی مورد انتظار نیست ، سرمایه گذاری کم و حداکثر جریان نقدی مثبت استراتژی مورد نظر است.مولّد نقدینگی یعنی صنعت غیر جذاب و کسب و کار نیرومند است . واحد تجاری اگر رهبر نباشد یکی از رهبران است، بازار ثابت یانزولی است ، حاشیه سود کاهش یافته اما تهدید اندکی از ناحیه رقبا وجود دارد. بهره وری شرکت بالا و هزینه ها پایین است ،استراتژی ممکن برای حالت مولد نقدینگی به دلیل اینکه منبع اصلی وجوه پورتفولیوی شرکتند از آنجا که توسعه آتی وجود ندارد استراتژی سرمایه گذاری اندل یا حد اکثر کردن جریان مثبت نقدی است.(گلدو کمپل، ۱۳۸۹)، سخت کوشی یعنی صنعت جذاب ، کسب و کار از قوت متوسط برخوردار است ، استراتژی های ممکن می تواند اقدام به سرمایه گذاری برای قرار گرفتن در موقعیت رهبری باشد ، هر چند ممکن است به خاطر مبارزه ی گسترده بر سر سهم بازار به سرمایه گذاری اضافه تری نیاز باشد .پیشروی محتاطانه یا نگهبانی یعنی جذابیت صنعت متوسط و قدرت کسب و کار متوسط یعنی نقاط قوت یا فرصت ویژه ای وجود ندارد ، بازار به کندی رشد یا تنزل می کند یا ثابت می ماند. استراتژی های ممکن می تواند سرمایه گذاری محتاطانه و کم، حصول اطمینان از بازخورد سریع،دقت در تجزیه و تحلیل باشد .کناره گیری مرحله ای یعنی صنعت غیر جذاب و قوت کسب و کار متوسط ، نه قوت ویژه و نه فرضی در بازار غیر جذاب (حاشیه سود کم) ظرفیت خالی احتمالی و تراکم سرمایه.و استراتژی ممکن می تواند فروش دارائی فیزیکی، سر قفلی به کارگیری منابع در چشم اندازهای جذاب در سایر زمینه ها (گلدو کمپل، ۱۳۸۹)مضاعف کردن یا خروج یعنی صنعت جذاب و کسب و کار ضعیف ، موقعیت رقابتی ضعیف در یک بازار جذاب ، استراتژی های ممکن ، سرمایه گذاری یا خروج پس از تجزیه و تحلیل بسیار دقیق . با امکان دستیابی به موقعیت رهبریو مضاعف کردن ، کناره گیری مرحله ای ، پیشروی محتاطانه یعنی صنعت دارای جذابیت معتدل و موقعیت کسب و کار ضعیف است . استراتژی های ممکن ، اجتناب از سرمایه گذاری بیشتر ، اداره واحد های تجاری به منظور تامین جریان نقدی و حفظ موقعیت تا مرز سودآوری و فروش تدریجی واحد، واگذاری یعنی صنعت غیر جذاب و موقعیت کسب و کار ضعیف است ، استراتژی های ممکن این است یا با سرمایه گذاری محتاطانه از این موقعیت دورکرد یا فروش هرچه سریعتر (گلدو کمپل، ۱۳۸۹).
 
 
کاربرد مدل شل /دی پی ام و محدودیتهای آن
دی پی ام مدل پورتفولیوی موثر و ویژه ای برای قابل مشاهده کردن توسعه و تغییر در اثر گذشت زمان است زیرا به داده های مالی یا به عبارتی داده های تاریخی متکی نیست لذا می توان در ارزیابی سرمایه گذاری ها حتی در مرحله ی برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرد. چرخه ی عمر و حرکت بهینه ی آن از خانه های سمت راست ردیف بالا به طرف خانه های سمت چپ پایین جریان نقدی و حرکت بهینه آن از خانه های پایین سمت چپ به طرف خانه های بالاتر سمت راست.(گلدو کمپل، ۱۳۸۹). انتقاد ها یی نیز به این ماتریس وارد است از جمله این انتقادها می توان گفت که در در هولدینگ هایی که سرمایه گذاری متمرکز دارند کاربرد دارد . ارزیابی و قضاوت و اهمیت متغیر ها دشوار و وزن دادن به آن ها مشکل است. مقایسه سراسری صنایع مشکل است، مدل غالباً به دلیل هزینه بری آن مورد انتقاد است. علیرغم مستتر بودن ریسک در تجزیه و تحلیل به دلیل فقدان اشاره صریح (به ریسک) مورد انتقاد است. .(گلدو کمپل، ۱۳۸۹)