مقاله درباره انسجام اجتماعی

بررسی……………………………………………………………………128

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول4-8. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………..129
جدول 4- 9. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………130
جدول 4 – 10. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………131
جدول 4-11. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….132
جدول 4 -12. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….133
جدول 4-13. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….134
جدول 4- 14 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی ………………………………………………………………135
جدول4 – 15. توزیع کلی پاسخگویان به متغیر انسجام اجتماعی……………………………………………………………..136
جدول 4-16 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..137
جدول4-17. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………………138
جدول 4- 18. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………139
جدول4- 19 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………140
جدول 4 – 20. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….141
جدول 4 – 21. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….142
جدول 4- 22. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..143
جدول4-23. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..144
جدول 4-24. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….145
جدول 4-25. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..146
جدول 4-26. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….147
جدول 4-27. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………148
جدول4- 28. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………149
جدول4- 29. توصیف داده ها……………………………………………………………………………………………………………………..150
جدول 4- 30. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..152
جدول 4- 31. ضریب همبستگی بین خودکارآمدی با سبک مدیریت رابطه مدار…………………………………….153
جدول 4-32. ضریب همبستگی بین خودکارآمدی با سبک مدیریت وظیفه مدار……………………………………153
جدول 4- 33. ضریب همبستگی بین امیدواری با سبک مدیریت رابطه مدار…………………………………………..154
جدول 4- 34. ضریب همبستگی بین امیدواری با سبک مدیریت وظیفه مدار…………………………………………154
جدول 4- 35. ضریب همبستگی بین تاب آوری با سبک مدیریت رابطه مدار………………………………………….155
جدول 4- 36. ضریب همبستگی بین رابطه تاب آوری با سبک مدیریت وظیفه مدار………………………………155
جدول 4- 37. ضریب همبستگی بین رابطه خوش بینی با سبک مدیریت رابطه مدار…………………………….156
جدول 4- 38. ضریب همبستگی بین خوش بینی با سبک مدیریت وظیفه مدار…………………………………….156
جدول 4- 39. ضریب همبستگی بین رایطه ویژگیهای روانشناختی با سبک مدیری………………………………157
فهرست اشکال و نمودارها

عنوان صفحه
نمودار2-1شبکه یا سبک سنج مدیریت 99
نمودار 2-2تئوری مسیر هدف 109
نمودار 2-3: نمودار پیوستار رفتار رهبری و تصمیم گیری تاننبام- اشمیت…………………………………………..110
نمودار 2-4 نمودار خلاصه تحقیقات و مطالعات انجام شده در خصوص سبک‎های مدیریت 113
نمودار 2-5. مدل مفهومی تحقیق ….115
نمودار 4-1. جنس پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………….122
نمودار 4-2.وضعیت تاهل پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………….123
نمودار 4-3 توزیع فراوانی و درصدنمونه بر حسب سابقه عملیاتی…………………………………………………………….124
نمودار 4-4. توزیع فراوانی و درصد بر حسب مدرک تحصیلی…………………………………………………………………..125
نمودار 4- 5 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………. 126
نمودار 4 – 6 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….127
نمودار 4- 7 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………128
نمودار 4-8. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………….129
نمودار 4- 9. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………..130
نمودار 4 – 10. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی ……………………………………………………………..131
نمودار 4-11. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….132
نمودار 4 -12. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………133
نمودار 4-13. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..134
نمودار 4- 14 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی ……………………………………………………………..135
نمودار 4 – 15. توزیع کلی پاسخگویان به متغیر انسجام اجتماعی……………………………………………………………136
نمودار 4-16 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….137
نمودار 4-17. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………………138
نمودار 4- 18. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..139
نمودار 4- 19 . توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..140
نمودار 4 – 20. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..141
نمودار 4 – 21. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………….142
نمودار 4- 22. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………..143
نمودار 4-23. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………..144
نمودار 4-24. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..145
نمودار 4-25. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………146
نمودار 4-26. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………..147
نمودار 4-27. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی……………………………………………………………….148
نمودار 4- 28. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی…………………………………………………………..149
نمودار 4- 29. توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………..150
نمودار 4- 30. توزیع فراوانی و درصدها،نظر نمونه مورد بررسی………………………………………………………………….151
فصل اول
کلیات تحقیق
فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
به نظر می‎رسد این نظر و تفکر قدیمی همچنان در کشور ما وجود دارد که مدیران مغز متفکر و کارکنان تنها بازوان اجرایی تلقی می‎شوند به همین سبب خودبینی و نادیده گرفتن دیگران برخی مدیران از بهره‎گیری از تجارب آنها محروم می‎سازد. نکته دیگر این است که در مدیریت روز دنیا به تناسب شغل، استعداد و مهارت فرد برای تصدی شغل و نیز نقش وی در کار تیمی سازمان اهمیت زیادی داده می‎شود به این ترتیب مدیران سطح بالا با دقت زیادی مدیران سطح پایین دست را انتخاب می‎کنند. مدیران عالی آرمان و ارزش‎های سازمان را تعیین می‎کنند و می‎توانند باعث موفقیت یا ناکامی سازمان گردند. لذا بر اساس اصل شایسته سالاری کسی که رهبری سازمانی را به عهده می‎گیرد باید از سابقه کاری مناسب، تجربه و تخصص کافی برخوردار باشد و اصول کار تیمی را در به سامان رساندن امور رعایت نماید. محیط کار نیز در این خصوص بسیار اهمیت دارد. مدیر در چنین محیطی می‎تواند با اعمال سبک مناسب مدیریت استعدادهای افراد را شکوفا کند و بر دانش آنها بیافزاید. بخشی از دانش مدیریت از طریق آموزش فرا گرفته می‎شود ولی بخش دیگر از آن باید ضمن کار آموخته شود به این ترتیب آن بخش از مدیریت را که با آموزش فرا گرفته می‎شود «علم مدیریت» و بخشی از آن را که از طریق کسب تجارب و اندوخته‎ها و بکارگیری آنها در شرایط گوناگون حاصل می‎شود «هنر مدیریت» می‎دانند
به دیگر سخن علم «دانستن» است و هنر «توانستن» مدیریت با عواملی متغیر نظیر پول، مواد، محصولات، خدمات و کارکنان سر و کار دارد. عواملی که پیش‎بینی و انطباق آنها با معیارهای علمی مشکل است با وجود این صاحبنظران در تلاشند تا هر چه بیشتر قوانین علمی را در فراگردهای مدیریت کشف کنند (رضائیان، 1387).
شخصیت و مدیریت افراد و سبک رهبری آنان بهترین گزینه‎هایی هستند که با بررسی آنان می‎توان کارآمدی و یا ناکارآمدی سازمان‎ها را سنجید. سبک رهبری مناسب در سازمان‎ها و ارگان‎های دولتی و خصوصی موجب ایجاد انگیزه تعامل کارکنان، بهره‎گیری کامل از پتانسیل‎های موجود و در نهایت حل موفقیت‎آمیز امور سازمان‎ها می گردد، راهی را می‎پیماید که در آن استعدادها شکوفا می‎شود. کارکنان دارای خلاقیت می‎گردند و کیفیت کار افزایش می‎یابد. در سازمان های انتظامی و نظامی شخصیت مدیران، سبک رهبری و هدایت پرسنل اهمیتی افزونتر از سایر سازمان‎ها دارد چرا که مدیران و کارکنان این یگان‎ها دارای ماموریت‎های فوق‎العاده مهم و حساس هستند که گاها با جان، مال و آبروی انسان‎ها گره خورده و به همین دلیل بایستی بسیار دقیق و علمی هدایت و برنامه‎ریزی شوند تا سازمان در رسیدن به اهداف اصلی موفق‎تر و به دلیل اینکه منابع انسانی عمده‎ترین عامل استراتژیک هر سازمان محسوب می‎شوند به درستی هدایت شوند زیرا انسان نه تنها یکی از عوامل حیاتی تولید و خدمات است بلکه به عنوان مدیر با اعمال تدابیر و اتخاذ تصمیمات لازم استفاده از سایر عوامل را میسرمی‎سازد. آنچنان که تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‎دهد آنچه موجب رشد و توسعه این کشورها گردیده داشتن انسان های توانمند بوده نه داشتن منابع طبیعی و مادی غنی (میرسپاسی، 1373).
تعریف و بیان مسئله
با توجه به اینکه علم روانشناختی در تمامی زندگی اثر می‎گذارد شایسته است حتی کسانی که در پی کسب تخصص در این رشته نیستند، آگاهی کلی و مختصر از واقعیت‎های آن داشته باشند. روانشناختی یعنی مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای روانی و همچنین مطالعه عینی رفتار که دارای دیدگاه‎های مختلفی است از جمله دیدگاه شناختی که در این دیدگاه با فرآیندهای ذهنی نظیر ادراک کردن، به خاطرآوردن، تصمیم گیری و حل مشکل سروکار دارد. با بکارگیری دیدگاه شناختی وقتی قصد داریم به مطالعه رفتار مدیر بپردازیم از آن استفاده می کنیم که در فصل‎های آتی بیشتر به آن خواهیم پرداخت.
در جوامع امروزی نقش مدیران بسیار مهم و پرارزش است و گاهی اوقات موفقیت و عدم موفقیت یا از بین رفتن بعضی از سازمان‎ها ارتباط مستقیم با مدیران آنهادارد و ابعاد این موضوع بسیار وسیع و پیچیده است زیرا انسان موجودی است پیچیده، اعمال مدیریت و ایجاد انگیزش وی نسبت به رفتار مطلوب و مورد نظر سازمان باید با علم و آگاهی صورت پذیرد.
یکی ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *