مقاله درباره رضایت شغلی کارکنان

ز مهمترین کوشش‎ها و مهارت‎های انسان در جهان کنونی مدیریت و شیوه رفتار و سبک رهبری مدیران می‎باشد که در آن افراد بتوانند به صورت گروهی ماموریت‎ها و هدف‎های مشخصی را به اجرا درآورند. از طرف دیگر در جهانی که با سرعت در حال پیشرفت فن‎آوری اقتصادی می‎باشد و در هر لحظه انسان با سیستم‎های پیچیده ماشینی مواجه است به گونه ای ناهنجاری‎ها و بزرگی کاذب و دلهره‎آور ماشینیسم که در جهات مختلف زندگی او نفوذ پیدا کرده است کمابیش موجب ناراحتی فکری جسمی و عاطفی گردیده که نتیجه آن ایجاد اختلال و سلب آسایش جسمی و روانی است. در راستای این معضل علم روانشناختی وارد می‎شود و سعی می‎کند شرایط مناسب را برای انجام کار فراهم نماید.

به طور کلی می‎توان گفت که روانشناختی و شناخت ویژگی‎های روانشناختی و نحوه رفتار آنها و مطالعه در این خصوص می‎تواند در بهبود کارآیی محیط‎های کاری مثمر ثمر باشد. سبک رهبری مدیر با طبیعت انسان و ویژگی‎ها و افرادی که او در سازمان با آنها کار می‎کند بسیار مرتبط می‎باشد. هر مدیری نسبت به ویژگی‎های روانشناختی و افراد زیردست و همطرازان و روسای خود دارای مفروضاتی دارد. این مفروضات است که سبک مدیرت او را تحت تاثیر قرار می‎دهد و با توجه به تعاریف و متغیر بودن رفتار می‎توان دریافت که شیوه یا سبک مدیریت متغیر است و نمی‎توان در کلیه شرایط و سازمان‎ها از یک سبک استفاده نمود و یکی از شرایطی که می‎تواند سبک رهبری و مدیریت یک مدیر را تحت تاثیر و یا به نوعی مشخص نماید ویژگی‎های روانشناختی و شخصیتی مدیر است و برابر بررسی‎ها و تحقیقات انجام گرفته در خصوص سبک‎های مدیریتی، سبک‎های رایج مدیریتی ناجا برای کارکنان ستادی “مشارکتی” و برای کارکنان صفی بیشتر “آمرانه” می‎باشد.
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق
امروزه این باور پذیرفته شده است که آگاهی از روان‎شناسی و شناخت جنبه‎های مختلف روحی و روانی مدیران یاری‎بخش هر سازمان است و این امر به نوبه خود موجب افزایش دقت و سرعت در انجام فعالیت‎های شغلی می‎گردد و بدون شناخت ویژگی‎ها و روحیه مدیران و فرماندهان و جنبه‎های روانی کار حل صحیح و منطقی مشکلات امکان‎پذیر نیست در این راستا مسلما ویژگی‎ها و رفتار و تیپ شخیصتی مدیران با نوع سبک مدیریت آنها ارتباط معناداری می‎تواند داشته باشد. معمولا مدیران و رهبران برای رسیدن به اهداف سازمانی و توانمندسازی کارکنان خود از شیوه‎ها و سبک‎های متفاوت در اعمال مدیریت خود استفاده می‎نمایند که با توجه به بررسی اسناد صورت پذیرفته رابطه سبک‎های مدیریت با ویژگی‎های روانشناختی مدیران کاملا مشهود است (که در ادامه تحقیق بیشتر به آن خواهیم پرداخت).
انتخاب سبک مدیریت درست و منطقی آنچنان اهمیت دارد که سرنوشت هر سازمانی را تا حدود زیادی رقم می‎زند و سبک و شیوه مدیریت می‎تواند در کاهش یا افزایش انگیزه و راغب و یا بی‎تفاوتی در آن کارکنان در قبال وظایف خویش تاثیر عمیقی بگذارد و همچنین با شناخت دقیق ویژگی‎های روانشناختی مدیران و فرماندهان می‎توان یک سبک رهبری اثربخش و کارآمد برای مدیر در نظر گرفت. همان طوری که گفته شد موجب ایجاد انگیزه و رضایت‎مندی و تعامل کارکنان و در نهایت حل موفقیت‎آمیز امور سازمان می‎گردد که در آن استعداد شکوفا و کارکنان خلاق می‎گردند و کیفیت کار افزایش می‎یابد.
در راس هر سازمانی مدیران قرار دارند و آنانند که بار سنگین اداره هر سازمانی را به دوش می‎کشند و در کنار بقیه مسئولیت‎ها، مسئولیت تامین آمادگی و تجهیز و همچنین نگهداشت نیروی انسانی هر سازمان به عهده آنان است و برای اینکه مدیران بتوانند در راستای گزینش و استخدام کارکنان و آموزش و کارآموزی ایجاد انگیزه رضایت و بالندگی آنان گام‎های موثری بردارند باید به جنبه‎های روانی و رفتاری و روانشناختی مدیران توجه گردد. از این رو می‎توان به جراٌت اذعان نمود که با شناخت کامل ویژگی‎های روانشناختی فرماندهان و مدیران می‎توان سبک مدیریت آنان را شناسایی و تعیین کرد. در این تحقیق سعی شده چهار مولفه و ویژگی‎های روانشناختی (خوش‎بینی، تاب‎آوری، خودکارآمدی و امیدواری) مدیران دانشگاه را بسنجیم. از همین روی این تحقیق با درک این ضرورت می‎کوشد تا رابطه ویژگی‎های روانشناختی مدیران و فرماندهان را با سبک‎های مدیریت بسنجد.
بر اساس مدل فیدلر شخصیت یا سبک رهبری و مدیریت تا حدودی ثابت است از این رو اگر سبک رهبری با شغل هماهنگی نداشته باشد باید شغل را به گونه‎ای جور نمود که با سبک رهبری و مدیریت هماهنگی داشته باشد. در این صورت جابجایی مدیران در شغل‎های خود به صورت افقی یا عمودی اجتناب‎ناپذیر خواهد بود. فیدلر در این مورد چنین اظهار نظر می‎نماید که:
پس از مدت زمان معین که بعضی از رهبرها بر سر کار باقی می‎مانند به نقطه «غلیان» خود می‎رسند، خسته و فرتوت و بی‎علاقه گشته و شوق و هیجان در رابطه با کار را از دست می‎دهند. بدیهی است باید با روال منطقی شغل جدیدی برای آنان در نظر گرفته شود تا بتوانند در کارهای جدیدی که شوق و هیجان را به آنان برمی‎گرداند مشغول شوند (هنسن، 1370ص 311)
پس بحث شناخت ویژگی‎های روانشناختی مدیران و فرماندهان برای انتخاب سبک رهبری آنان بسیار مهم و ضروری به نظر می‎رسد که در ادامه تحقیق بیشتر در این خصوص پرداخته شده است.
-4-1اهداف تحقیق
هدف اصلی:
بررسی رابطه ویژگیهای روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبکهای مدیریت
اهداف فرعی:
بررسی رابطه خوشبینی و انتخاب سبکهای مدیریت فرماندهان و مدیران.
بررسی رابطه تاب آوری و انتخاب سبکهای مدیریت فرماندهان و مدیران.
بررسی رابطه خودکارآمدی و انتخاب سبکهای مدیریت فرماندهان و مدیران.

بررسی رابطه امیدواری و انتخاب سبکهای مدیریت فرماندهان و مدیران.
1-5- سئوال‎های تحقیق (اصلی فرعی)
سئوال اصلی:
– چه رابطه‎ای بین ویژگی‎های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک‎های مدیریت وجود دارد؟
سئوالات فرعی:
1- آیا بین خوش‎بینی فرماندهان و مدیران و سبک‎های مدیریت رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین تاب‎آوری فرماندهان و مدیران و سبک‎های مدیریت رابطه وجود دارد؟
3- آیا بین خودکارآمدی فرماندهان و مدیران و سبک‎های مدیریت رابطه وجود دارد؟
4- آیا بین امیدواری فرماندهان و مدیران و سبک‎های مدیریت رابطه وجود دارد؟
1-6- فرضیه‎ها
– بین خوش‎بینی فرماندهان و مدیران و سبک‎های مدیریت رابطه وجود دارد.
– بین تاب‎آوری فرماندهان و مدیران و سبک‎های مدیریت رابطه وجود دارد.
– بین خوداکارآمدی فرماندهان و مدیران و سبک‎های مدیریت رابطه وجود دارد.
– بین امیدواری فرماندهان و مدیران و سبک‎های مدیریت رابطه وجود دارد.
1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات کلیدی
ویژگی‎های سرمایه روانشناختی، خودکارآمدی، امیدواری، خوش‎بینی و تاب آوری (سازش‎کاری) سبک مدیریت
1-7-1- ویژگی‎‎های روانشناختی
ظرفیت‎های روانشناختی از قبیل امیدواری، تاب‎آوری، خوش‎بینی و خودکارآمدی در کنار هم عاملی را با عنوان ویژگی‎ها و سرمایه روان‎شناختی تشکیل می‎دهند. به عبارت دیگر، برخی متغیرهای روان‎شناختی از قبیل امیدواری، تاب‎آوری، خوش‎بینی و خودکارآمدی درمجموع یک منبع یا عامل نهفته جدیدی را تشکیل می‎دهند که در هر یک از متغیرها نمایان است (اویاتال، 2006).
1-7-2- خودکارآمدی
باور (اطمینان) فرد به توانایی‎هایش برای دستیابی به موفقیت در انجام وظیفه‎ای معین از راه ایجاد انگیزه در خود، تامین منابع شناختی برای خود و نیز ایفای اقدامات لازم که می‎توان به سادگی آن را اعتماد به نفس نامید.
1-7-3-تاب‎آوری (سازش‎کاری)
تاب‎آوری ظرفیت گذشتن از دشواری پایدار و ترمیم خویشتن است. این ظرفیت می‎تواند به فرد کمک کند پیروزمندانه از رویدادهای ناگوار زندگی بگذرد و با وجود قرار گرفتن در معرض تنش‎ها، شایستگی‎های اجتماعی، تحصیلی و شغلی خود را ارتقا بخشد (سپیده دانایی)
1-7-4- خوش‎بینی
اعتقاد راسخ به این که آینده می‎تواند بهتر باشد و احساس امید و هدفمندی از ویژگی‎های افراد خوش‎بین است. داشتن یک انتظار کلی برای آنکه در آینده چیزهای خوب بیشتر از چیزهای بد اتفاق می‎افتد (لوتائز، 1358) زاویه تفکر مثبت‎اندیشی و خوش‎بینی، بیانگر آن است که خوش‎بینی مستلزم تکرار عبارت‎های تقویت کننده با خود است.
1-7-5- امیدواری
امیدواری به عنون داشتن دید مثبت به آینده و توانایی ایجاد گذرگاه‎هایی برای رسیدن به اهداف و آرزوها تعریف شده است (جانسون، 1998).
-6-7-1مدیریت
فرآیند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی در برنامه‎ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به اهداف سازمانی و بر اساس نظام ارزشی مورد قبول صورت می‎گیرد(رضائیان، 1376، ص 6)
مدیریت فعالیتی است منظم در جهت تحقق هدفهای معین که از طریق ایجاد روابط میان منابع موجود انجام دادن کار با مشارکت افراد دیگر و شرکت فعال در تصمیم گیری صورت می گیرد.(علاقه بند، 1371، 15)
-7-7-1سبک مدیریت
طریقی که مدیر از نفوذش برای کسب اهداف استفاده می‎کند را سبک مدیریت می‎گویند یا به عبارت دیگر معادل روشی که مدیر به وسیله آن پیرامون خود را تحت نفوذ در می‎آورد (رضائیان، 1387، ص 200).

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شیوهی راه بردن یک سازمان بر اساس یک نوع نگرش خاص به امور سازمان و کارکنان از سوی دیگر.
-8-7-1مدیریت مشارکتی (رابطه مدار):
یک شیوه تصمیم گیری گروهی است که برای تعیین شکل و میزان مشارکت کارکنان(به هنگام تصمیم گیری ها) راه خوبی را پیش روی ما می گذارد.(منتظر 1385)
-9-7-1مدیریت اقتدارگرا(وظیفه مدار):
کوشش هایی که رهبر در جهت ایجاد الگوی دقیق سازمانی مجاری ارتباطات و طرق انجام دادن وظایف بعمل می آورد این رفتار را مشخص می سازد.(هرسی و بلانچارد2007)
فصل دوم
ادبیات تحقیق
فصل دوم
ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه
در قرن بیست و یکم گروهی از روان‎شناسان، متوجه این امر شده‎اند که انسان باید انرژی عقلانی خود را صرف جنبه‎های مثبت تجربه‎اش کند (مایرز، 2000) بنابراین یکی از موضوعاتی که در ده‎های اخیر توجه بسیاری را به خود جلب کرده است روانشناسی مثبت‎گرا است و این دیدگاه بر توانمندی‎ها و داشته‎های فرد تاکید می‎کند و معتقد است هدف روانشناسی باید ارتقای سطح زندگی فرد و بالفعل کردن استعدادهای نهفته وی باشد امروزه نیز دیدگاه جدیدی در علوم وابسته به سلامت به طور اعم و در روان‎شناسی به طور اخص در حال شکل گیری و گسترش است که هدف آن تمرکز روی سلامتی بهزیستی و توضیح و تبیین ماهیت بهزیستی روان‎شناختی است.
بهزیستی روانشناختی در دو دهه اخیر در ادبیات پژوهشی به وفور مورد بررسی قرار گرفته است و دامنه مطالعات آن از حوزه زندگی فردی به تعاملات اجتماعی کشیده شده است. در راستای تعریف این سازه مفهومی گلداسمیت، ویوم و درایتی (1997) عقیده دارند که بهزیستی روانی شامل دریافت‎های فرد از میزان هماهنگی بین هدف‎های معین و ترسیم شده با پیامدهای عملکردی است که در فرآیند ارزیابی‎های مستمر به دست می‎آید و به رضایت درونی و نسبتا پایدار در توالی زندگی منتهی می‎شود. بهزیستی اشاره به حسی از سلامتی دارد که آگاهی کامل از تمامیت و یکپارچگی در تمام جنبه‎های فرد را در برمی‎گیرد. بهزیستی روانی شامل ارزش‎های شناختی افراد از زندگی می‎شود. آنها شرایط خود را که به انتظارات، ارزش‎ها و تجارب قبلی‎شان وابسته است ارزش‎گذاری می‎کنند (دینر، اویشی و لوکاس، 2003).
بهزیست روانی جزو روان‎شناختی کیفیت زندگی است که به عنوان درک افراد از زندگی در حیطه رفتارهای هیجانی، عملکردای روانی و ابعاد سلامت روانی تعریف شده است.
گزارش روزافزون مطالعات روان‎شناختی به پژوهش‎های نو در حوزه سلامت و پیش‎بینی‎های روانشناختی سلامت و بهزیستی روان‎شناختی به گسترش و تعمیق حد و مرزهای آن انجامیده است از طرفی اندازه‎گیری نقاط قوت و توانمندی‎‎های ذهنی ما انسان‎ها و اندازه‎گیری سازه‎هایی که در حیطه روانشناسی مثبت مطرح هستند نیازمند ابزارهایی می‎باشند. در نگاهی گذرا به فرآیند آزمون سازی در حوزه‎های مختلف روانشناسی متوجه می‎شویم که در تولید نظریه‎های روان‎شناختی و راهبردهای اندازه‎گیری تفاوت‎های فردی انسان، دانشمندان ابتدا روی صنف‎های انسان متمرکز شدند به همین دلیل پژوهشگران متغیرهایی چون افسردگی، اضطراب، پرخاشگری و درماندگی را برای اندازه‎گیری انتخاب نمودند. اما امروزه ابزارهایی مشابه همین ابزارها و تکنیک‎های اندازه‎گیری را می‎توان برای سنجش توانمندی‎های انسان به کار برد. این خط پژوهشی که چند سالی است تحت عنوان روانشناسی مثبت که به وجود ویژگی‎های مثبت مانند امیدواری، شادی و خوش‎بینی، خودکارآمدی و تاب‎آوری و … اشاره دارد و به نامی آشنا برای پژوهشگران تبدیل شده است. در ادامه این تحقیق به چهار مولفه از چندین مولفه روانشناسی مثبت گرا شامل: امیدواری، تاب‎آوری، خودکارآمدی و خوش‎بینی پرداخته شده است.
2-2- پیشینه تحقیق
بررسی ابنیه و ویژگی‎‎های روانشناختی فرماندهان و مدیران با سبک‎های رهبری یکی از مضوعاتی است که همواره مورد توجه محققین قرار گرفته است. در زمینه سبک‎های رهبری و مدیریت تحقیقات زیادی در سطح کشور و در جهان و در اکثر دانشگاه‎‎ها و سازمان‎ها صورت گرفته است که در ذیل به تعدادی از مهمترین آنها اشاره می‎شود لکن طبق بررسی به عمل آمده در خصوص ویژگی‎های روانشناختی در کتابخانه دانشگاه علوم انتظامی و همچنین دافوس مورد مرتبط با این تحقیق یافت نشد «تحقیقات انجام گرفته در ایران».
پایان‎نامه فرهاد منتظر (1358) رابطه سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان نیروی انتظامی در شهرستان خرم‎آباد استفاده نموده است. جامعه آماری وی شامل کلیه کارکنان شاغل در کلانتری‎های فرماندهی انتظامی شهرستان خرم‎آباد بوده است و حجم نمونه این تحقیق 100 نفر است که روش نمونه‎گیری تصادفی انتخاب گردیده است.
فرضیه ها در این در تحقیق عبارتند از:
الف- بین سبک مدیریت فرماندهان با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.
ب- میزان رضایت شغلی کارکنان که مدیریت کلنتری آنها مشارکتی (رابطه‎مدار) است بیش از کارکنانی است که مدیریت کلانتری آنان اقتدارگرا (وظیفه مدار) است.
ج- سبک غالب مدیریتی در کلانتری‎ها سبک مبتنی بر اقتدارگرایی است. با استفاده از آزمون آماری همبستگی سپیرمن مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل به دست آمد. بین مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی کارکنان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد. بین مدیریت اقتدارگرا و رضایت شغلی کارکنان همبستگی معکوس وجود
دارد.
ادعای مطروحه در فرضیه دوم با تجزیه و تحلیل داده‎ها مورد تایید قرار می‎گیرد و ادعای فرضیه سوم مورد تایید قرار نمی‎گیرد.
تحقیق حسین مهرآبادی سال 1388 که به بررسی عوامل درون سازمانی موثر بر کارآیی کارکنان کلانتری‎های مشهد پرداخته است با بررسی متغیر مستقل آموزشی سبک رهبری سیستم انگیزشی بر متغیر وابسته عملکرد کارکنان پرداخته است با استفاده از روش پیمایشی و تحلیل و ابزار پرسشنامه به جمع‎آوری اطلاعات پرداخته است که همه فرضیه‎های وی تایید شده و به این نتیجه رسیده که هر چه سطح و کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *