منابع و ماخذ پایان نامه میلی، تجزیه، ساکارز، منحنی

هتروزیس نسبی
میانگین والدین
هتروزیس نسبت به والد برتر: این اصطلاح اولین بار توسط بیتزر و همکاران در سال 1968، برای توضیح ارزش و پیشرفت هتروزیگوت نسبت به والد برتر شرکت کننده در تلاقی به کار برده شد و به طریقه زیر اندازه گیری می شود:

?میانگین والد برتر – میانگین ???F1
100 × ???___________________________????= هتروزیس نسبی
میانگین والد برتر
3-5-2- هتروزیس استاندارد
این نوع هتروزیس نسبت به واریته شاهد و محلی اندازه گیری می شود. واریته شاهد واریته است که کشت آن در محل رایج است هتروزیس استاندارد به طریقه زیر اندازه گیری می گردد:
???میانگین واریته شاهد – میانگین F1
100?× _____________________________??= هتروزیس نسبی
?میانگین واریته شاهد
3-6- تعیین قند محلول با استفاده از معرف آنترون (Anthrone Reagent)
نزدیک منحنی بازتابش نوری محلی برای تعیین قندهای محلول در بافت گندم آسیاب شده وجود دارد. در ذیل روشی دیگر به عنوان روش مرجع تشریح شده است.
روش آنترون براساس واکنش آنترون (9 و 10- دی هیدرو-9-اگزوآنتراکنو) با ترکیب متیل فورفورال کربوهیدراتی (تیمار کربوهیدرات در اسید سولفوریک غلیظ) است که منجر به تولید همی استال رنگی می شود که با دستگاه اسپکتروفتومتری در طول موج 630 نانومتر مشخص می شود.

جدول ‏3-2- معرفها
معرف/ مخلوط
معرفهای خاص
آماده سازی
توصیه های ویژه
آب دیونیزهاسید سولفوریک
اسید سولفوریک (محلول)


معرف آنترون

1 ساعت پیش از استفاده، 100 میلی گرم از معرف آنترون را توزین و در 50 میلی لیتر اسید سولفوریک غلیظ محلول حل کنید.
بصورت روزانه تهیه کنید.
از نور محافظت کنید؛ بر روی یخ یا در یخچال نگهداری کنید.
محلول استوک ساکارز
(100 ?g/ml)
محلول استوک ساکارز
(30 ?g/ml)

ساکارز را به مدت 1 ساعت در دمای 105 درجه سانتیگراد خشک کنید.
25 میلی گرم ساکارز را در 250 میلی لیتر آب دیونیزه حل کنید.
30 میلی لیتر از محلول µg/ml 100 در 100 میلی لیتر فلاسک حجمی با آب دیونیزه رقیق نمایید.
به صورت هفتگی تهیه و در دمای 4 درجه سانتیگراد نگهداری کنید.
به طور کامل با سر و ته کردن پیش از تهیه رقیق سازی شده ها برای منحنی استاندارد به هم بزنید.

3-6-1- روش کار
نمونه برداری و آسیاب
برداشتن یک نمونه تصادفی شامل 30-20 دانه به عنوان یک نماینده از مواد خود.
1- مطمئن باشید که تمام نمونه های دانه دارای مقدار رطوبت مشابه هستند.
2- هر نمونه را با آسیاب کردن به صورت پودر بسیار ریز درآورید.

3-6-2- خشک کردن
نمونه ها را در دمای 60 درجه سانتیگراد خشک شد.
3-6-3- استخراج
(این مقادیر برای لوله های 15 میلی لیتری است)
1- برای هر نمونه، 20 میلی گرم پودر خشک شده را توزین و در لوله های فالکون 15 میلی لیتری ریخته شد.
2- 4 میلی لیتر آب دیونیزه اضافه شد؛ بلافاصله پوشانیده شد و به خوبی سروته گردید.
3- قفسه نمونه را در حمام آب به مدت 45 دقیقه در دمای 70 درجه سانتیگراد قرار داده شد.
4- نمونه ها را بطور کامل به مدت 15 دقیقه سر و ته گردید.
5- پس از انکوباسیون، نمونه ها را روی یخ قرار داده شد.
6- به مدت 10 دقیقه در 3000 دور در دقیقه سانتریفیوژ گردید.
7- از محلول رویی شناور بسته به نوع ماده برای رقیق سازی استفاده گردید:
گندم: 1به 50 (µl 100 محلول رویی شناور در 9/4 میلی لیتر آب دیونیزه)
ذرت: 1به 20 (µl 250 محلول رویی شناور در 75/4 میلی لیتر آب دیونیزه)

3-6-4- واکنش رنگ سنج
8- 5/2 میلی لیتر از رقیق شده را برداشته و با احتیاط به لوله فالکون جدیدی در آب سرد منتقل گردید.
9- با استفاده از بورت، به آهستگی 5 میلی لیتر محلول آنترون به هر لوله اضافه شد؛ به تکان دادن لوله در آب دارای یخ ادامه داده شد.
10- هر لوله را به خوبه سروته گردید.
11- لوله ها را ببندید و در حمام آب داغ به مدت 5/7 دقیقه قرار داده شد.
12- لوله ها را از حمام آب خارج و اجازه داده شد تا با دمای اتاق هم دما شوند.
13- جذب را بوسیله اسپکترفتومتر در طول موج 630 نانومتر قرائت شد.

جدول ‏3-3- مقیاس پایین واکنش رنگ سنجی و توصیه های ویژه برای استفاده از میکروپلیت
معرف
مرحله
لوله 15 میلی لیتری
میکروپلیت
هیدرولیسات
معرف رنگ سنجی
5/2 میلی لیتر
µL 50
معرف رنگ سنجی
معرف رنگ سنجی
5 میلی لیتر
µL 100

الف- هر نمونه با 3 تکرار در میکروپلیت آنالیز شد.
ب- 96 پلیت مطلوب روی یخ نگهداری شدند.
ج- محلول آنترون را با استفاده از پیپت چندشاخه ای دیجیتال اضافه گردید. با احتیاط انجام شد تا مطمئن شدیم که همه µL 100 به خوبی منتقل شده است.
د- پلیت را با نوار آلومینیومی بپوشانید و خیلی با احتیاط سروته کنید تا محلول همگنی در هر کدام به خوبی مشاهده شود.
م- پلیتها را در دمای 100 درجه سانتیگراد به مدت 20 دقیقه با نمونه های ذرت و به مدت 10 دقیقه با نمونه های گندم انکوبه گردید.
ص- پلیتها را در یخچال به مدت 10 دقیقه پیش از قرائت با دستگاه قرائت کننده میکروپلیت خنک گردید.

3-6-5- منحنی استاندارد
1- محلول استوکی از 100 میکرو گرم بر میلی لیتر ساکارز خشک در آب دیونیزه آماده شد.
2- در لوله های فالکون 15 میلی لیتری، رقت های 0، 10، 15، 20، 25 و 30 میکرو گرم بر میلی لیتر را ساخته شد. رقیق سازی را به صورت روزانه انجام گردیده و به خوبی پیش
از استفاده بعدی بهم زده شده.
3- واکنش رنگ سنجی (مراحل 14 تا 18) را با استفاده از 50 میکرو گرم از رقیق سازی شده ها انجام داده شد.
4- همیشه یک منحنی استاندارد در دو نسخه برای هر مجموعه از نمونه ها در هر روز در نظر گرفته شد.

جدول ‏3-4- منحنی استاندارد
شماره لوله
استوک ساکارز 100 (میکرو گرم بر میلی لیتر)
آب دیونیزه (میلی لیتر)
حجم نهایی
(میلی لیتر)
غلظت
µg sucrose /ml
1
0/0
0/10
0/10
0/0
2
0/1
0/9
0/10
0/10
3
5/1
5/8
0/10
0/15
4
0/2
0/8
0/10
0/20
5
5/2
5/7
0/10
0/25
6
0/3
0/7
0/10
0/30

3-6-6- منحنی استاندارد برای میکروپلیت
1- دو محلول استوک از ساکارز خشک 100 میکرو گرم بر میلی لیتر و 30 میکرو گرم بر میلی لیتر تهیه شده.
2- در لوله های فالکون 15 میلی لیتری، رقت های 0، 6، 12، 18، 24، 30، 40 و 60 میکرو گرم بر میلی لیتر را بوسیله آب دیونیزه ساخته شد. رقیق سازی را به صورت روزانه انجام گردید و به خوبی پیش از استفاده بعدی بهم زده شد.
3- واکنش رنگ سنجی (مراحل 14 تا 18) را با استفاده از 50 µg از رقیق سازی شده ها انجام دهید.
4- همیشه یک منحنی استاندارد در دو نسخه برای هر مجموعه از نمونه ها در هر روز در نظر بگیرید.
جدول ‏3-5. منحنی استاندارد برای میکروپلیت (1)
شماره لوله
استوک ساکارز 30 (میکرو گرم بر میلی لیتر)
آب دیونیزه (میلی لیتر)
حجم نهایی (میلی لیتر)
غلظت
µg sucrose /ml
1
0/0
5/2
5/2
0/0
2
5/0
0/2
5/2
6
3
1
5/1
5/2
12
4
5/1
0/1
5/2
18
5
2
5/0
5/2
24
6
5/2
0
5/2
30

جدول ‏3-6- منحنی استاندارد برای میکروپلیت (2)
شماره لوله
استوک ساکارز 100 (میکرو گرم بر میلی لیتر)
آب دیونیزه (میلی لیتر)
حجم نهایی (میلی لیتر)
غلظت
µg sucrose /ml
7
0/1
5/1
5/2
40
8
5/1
0/1
5/2
60

محاسبات منحنی استاندارد
یک منحنی کالیبراسیون با استفاده ازمقادیر شناخته شده از ساکارز تعریف نمایید که از دامنه 0 تا 75 میکرو گرم (0 تا 3 میکرو گرم در میکروپلیت) می باشد. نقاط خوانده شده جذبدر630 نانومتررا به عنوان تابعی از مقدار به µg ومحاسبه شیب (m) روی نمودار تعیین نمایید که منحنی استاندارد می باشد. توجه داشته باشید که شیب خط دارای واحد OD/?g میباشد.

3-7- محاسبه درصد ساکارز
مقدار ساکارز برای هر نمونه با استفاده از معادله زیر برآورد میشود:
رقیق سازی شده OD 630n
× _____________________________ × ___________________ = درصد ساکارز
وزن m شیب

مثال: ذرت در میکروپلیت

برای محاسبه میزان ساکارز ماده بیولوژیکی (پودر دانه) نیاز است تا میزان جذب آنترون در استات سدیم را کم کنید.
رقیق سازی شده OD 630n
× _____________________________ × ___________________ = درصد ساکارز
وزن m شیب

جدول ‏3-7- عیب یابی
عیب
راه حل
عدم وجود توسعه رنگ در واکنش
1- مجموعه دیگری از معرفهای رنگ سنجی را امتحان کنید.
تغییر در مقادیر منحنی فاکتور/ اندازه گیری OD منحنی استاندارد ساکارز
2- از کیفیت منحنی استاندارد ساکارز اطمینان حاصل کنید.
3- مطمئن شوید که اسید سولفوریک با کیفیت است.
4- از کیفیت همه معرفها اطمینان حاصل کنید. معرفهای جدید بسازید.
5- مطمئن شوید که مقدار تمام معرفها اندازه گیری شده است.
OD بدست آمده برای آنترون خالی خیلی بالاست.
6- مطمئن شوید که معرف آنترون بوسیله اسیدسولفوریک غیر اکسید درست شده باشد.
7- معرف رنگی دیگری تهیه کنید.
8- معرف آنترون دیگری با استفاده از اسید سولفوریک دیگر درست کنید.
پایین بودن مقادیر نمونه های شاهد
9- مطمئن شوید که نمونه ها بطور مناسبی درست شده اند:
الف- مطمئن شوید که در عصاره نمونه هیچ ذره ای به جداره لوله ها نچسبیده است. در غیر اینصورت، نمونه را با سروته کردن هم زده و دوباره به مدت 10 دقیقه سانتریفیوژ نمایید.
ب- مطمئن شوید که عصاره در در دمای 70-60 درجه سانتیگراد و دور 3000 دوره در دقیقه انجام شده است.
10- از کیفیت و کمیت معرفهای مصرفی اطمینان حاصل پیدا کنید.
11- از کیفیت منحنی استاندارد ساکارز خود مطمئن شوید: مطمئن شوید که محلول استوک ساکارز به خوبی پیش از رقیق سازی حل شده باشد.
12- از کیفیت و صحت رقیق سازی مطمئن شوید.
اندازهگیریهای OD بین تکرارها نوسان بسیار زیادی دارد.
13- از دقیق بودن وزن نمونه ها اطمینان حاصل پیدا کنید.
14- از خنک شدن نمونه ها پیش از قرائت مطمئن شوید.
15- از درست بودن مقادیر برداشت شده توسط پیپت مطمئن شوید.

3-8- محاسبات آماری
3-8-1- تجزیه واریانس ساده
پس از جمع آوری اطلاعات مربوطه، به منظور بررسی وجود تنوع در صفات اندازه گیری شده بین هیبریدهای مورد مطالعه، روی تک تک صفات تجزیه واریانس ساده در هر یک از محیط های بدون تنش (آبیاری نرمال) و تنش خشکی براساس جدول انجام پذیرفت.

منبع تغییرات
درجه آزادی (df)
مجموع مربعات (SS)
میانگین مربعات (MS)
بلوک (R)
r – 1
RSS
RSS. Rdf
هیبرید (T)
t – 1
TSS
TSS. Tdf
اشتباه آزمایشی (E)
(r – 1) (t – 1)
ESS
ESS. Edf
کل (G)
rt – 1
GSS
—-

قبل از انجام تجزیه واریانس، فرضیات مورد نیاز برای تجزیه واریانس (نرمال بودن توزیع داده ها، جمع پذیر بودن اثرات عامل ها و…) بررسی گردید و در موارد لازم با استفاده از تبدیل مناسب داده، فرضیات مورد نیاز برآورده شد و آنگاه تجزیه واریانس ساده و همچنین مقایسه میانگین ها با روش چند دامنه ای دانکن (در سطح احتمال 5 درصد) با استفاده از نرم افزار SAS (Ver 9. 1) انجام گرفت.

3-8-2- تجزیه به مؤلفه‌های اصلی
در راستای ساده نمایی داده‌ها، روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی برای کاهش تعداد متغیرهای اندازه‌گیری شده مورد استفاده قرار گرفت.

3-8-3- تجزیه به عامل‌ها
برای درک بهتر روابط علت و معلولی بین صفات و شناخت عوامل پنهانی مؤثر بر عملکرد از تجزیه به عامل‌ها استفاده شد. در این تحقیق تجزیه به عامل‌ها بر مبنای روش مؤلفه‌های اصلی انجام شد و عامل‌ها به روش وریماکس دوران داده شدند.

3-8-4- تجزیه خوشه‌ای
جهت تعیین فاصله بین ژنوتیپ در آزمایش از مربع فاصله اقلیدوسی (Squared Euclidean Distance) و برای ادغام کلاسترها از روش وارد (MethodWard’s) استفاده گردید.

3-9- نرم افزارهای مورد استفاده در تجزیه های آماری
برای وارد کردن داده‌ها و اطلاعات برداشت شده به کامپیوتر از نرم افزار Excel استفاده گردید و برای تجزیه واریانس داده‌ها، تجزیه همبستگی و رگرسیون گام به گام و نیز تجزیه به عامل ها و مؤلفه‌های اصلی از نرم افزار SAS (Ver 9. 1) استفاده شد.
برای تجزیه خوشه ای و ترسیم نمودارهای بای پلات مؤلفه های اصلی و تجزیه به عامل ها از نرم افزارهای GGE Biplot و SPSS (Ver 15) استفاده شده است.

فصل چهارم:
نتایج و بحث

فصل 4- نتایج و بحث
4-1- نتایج تجزیه واریانس
جدول4-1 تجزیه واریانس نشان داد که اثر تمام تیمارها اعم از هیبرید های تجاری، لاین های سلف شده و در حال خلوص و هیبرید های امید بخش یا سینگل کراس در کلیه صفات مورد مطالعه ارتفاع بوته، ارتفاع بلال، طول تاسل، طول بلال، قطر ساقه، تعداد برگ، تعداد برگ بالای بلال اصلی، عمق دانه، تعداد دانه در بلال، تعداد ردیف در بلال و عملکرد دانه، تفاوت آماری معنی داری در سطح یک درصد نشان دادند. نظر به اینکه ژنوتیپ های مورد بررسی از تلاقی اینبرد لاین های با خصوصیات متفاوت حاصل شده اند، بنابراین تفاوت موجود بین ژنوتیپ ها از نظر صفات مورد بررسی و نیز عملکرد دور از انتظار نیست. مهدی پور و همکاران در سال 1391 نیز در به ترکیب پذیری و هتروزیس در لاینها و ترکیبات سینگل کراس ذرت شیرین و فوق شیرین در تجزیه واریاتس به چنین نتایجی رسیدند.

جدول ‏4-1- تجزیه واریانس صفات مورد بررسی
منابع تغییر
درجه
آزادی

میانگین مربعات

عملکرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *