پایان نامه ها و مقالات

منابع پایان نامه درباره چای، 9993/0، 9995/0، 9992/0

9989/0 21/8 000238/0 11 1
9992/0 55/4 000170/0 11 1
9998/0 30/1 000084/0 11 1
9991/0 70/3 000194/0 12 1
9995/0 09/3 000127/0 12 1
9991/0 21/3 000164/0 14 1
9990/0 75/2 000228/0 15 1
9995/0 60/1 000109/0 15 1
9992/0 57/9 000196/0 16 1
9994/0 60/2 000151/0 8-8 2
9994/0 60/2 000129/0 9-9 2
9995/0 38/3 000121/0 10-10 2
9991/0 97/3 000238/0 10-10 2
9993/0 65/2 000158/0 11-11 2
9988/0 34/3 000292/0 11-11 2
9993/0 92/4 000195/0 12-12 2
9993/0 97/2 000171/0 6-6-6 3
9993/0 64/2 000187/0 7-7-7 3
9992/0 69/2 000185/0 7-7-7 3
9994/0 10/2 000138/0 7-7-7 3
9995/0 06/2 000125/0 7-7-7 3
9993/0 91/2 000193/0 8-8-8 3
9993/0 61/2 000167/0 9-9-9 3
9997/0 05/2 000079/0 9-9-9 3
9995/0 40/2 000113/0 10-10-10 3
9996/0 78/2 000099/0 11-11-11 3

جدول 4-5:نتایج آنالیز شبکه پس انتشارپیشرو برای یک برگ چای باتعداد لایه های پنهان وتعدادنرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن

R^2 P% RMSE تعداد نرون ها تعداد لایه پنهان

9928/0 03/9 001800/0 1 1
9947/0 79/8 001300/0 3 1
9994/0 06/2 000194/0 3 1
9985/0 50/4 000429/0 4 1
9984/0 15/7 000383/0 5 1
9980/0 13/17 000402/0 5 1
9990/0 48/3 000235/0 5 1
9990/0 02/4 000231/0 5 1
9991/0 37/3 000227/0 5 1
9992/0 84/2 000218/0 6 1
9958/0 72/12 000864/0 6 1
9986/0 96/3 000310/0 6 1
9990/0 29/4 000239/0 7 1
9993/0 67/3 000201/0 7 1
9994/0 62/2 000162/0 8 1
9986/0 18/4 000386/0 8 1
9988/0 20/8 000295/0 9 1
9994/0 12/3 000121/0 10 1
9991/0 54/3 000216/0 11 1
9993/0 98/2 000186/0 11 1
9991/0 64/3 000222/0 11 1
9995/0 05/2 000152/0 11 1
9992/0 25/4 000170/0 12 1
9995/0 04/2 000141/0 12 1
9995/0 79/2 000118/0 13 1

ادامه جدول 4-5:نتایج آنالیزشبکه پس انتشارپیشرو برای یک برگ چای باتعدادلایه های پنهان وتعدادنرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن

R^2 P% RMSE تعداد نرون ها تعداد لایه پنهان

9993/0 81/3 000120/0 13 1
9994/0 71/2 000159/0 14
1
9995/0 97/2 000105/0 20 1
9965/0 8/21 001100/0 20 1
9964/0 67/7 000837/0 1-1 2
9990/0 30/3 000304/0 2-2 2
9987/0 06/3 000326/0 3-3 2
9995/0 86/1 000156/0 4-4 2
9989/0 82/2 000215/0 5-5 2
9993/0 85/2 000190/0 7-7 2
9984/0 05/4 000317/0 8-8 2
9989/0 50/4 000257/0 9-9 2
9993/0 52/2 000177/0 10-10 2
9991/0 64/6 000188/0 10-10 2
9988/0 61/3 000345/0 11-11 2
9992/0 48/2 000236/0 11-11 2
9990/0 80/2 000290/0 12-12 2
9989/0 94/2 000238/0 13-13 2
9992/0 14/3 000211/0 2-2-2 3
9988/0 36/3 000322/0 3-3-3 3
9992/0 26/3 000198/0 4-4-4 3
9992/0 29/3 000210/0 5-5-5 3
9991/0 57/2 000202/0 6-6-6 3
9995/0 96/1 000122/0 7-7-7 3
9993/0 37/2 000177/0 9-9-9 3
9993/0 90/4 000138/0 10-10-10 3

در نمودارهای 4-14 تا4-18به ترتیب نمودار رطوبت برحسب زمان ،نسبت رطوبت بر حسب زمان برای توده ای از چای با سرعت 7/0 متر بر ثانیه ونمودار رطوبت برحسب زمان ،نسبت رطوبت بر حسب زمان برای توده ای از چای با سرعت1متر بر ثانیه ونمودار نسبت رطوبت بر حسب زمان در دوسرعت 7/0 و1 متر بر ثانیه ودمای ثابت 55 درجه سیلسیوس برای توده ای از چای رسم شده است .

4-14تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 7/0 متربرثانیه

4-15 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 0.7متربرثانیه

4-16 تغییرات رطوبت (kg/kg) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 1متربرثانیه

4-17 تغییرات نسبت رطوبت (بی بعد) با زمان برای توده ای از چای در سرعت 1 متربرثانیه

4-18تغییرات نسبت رطوبت با زمان در دو سرعت متفاوت ودمای ثابت 55 درجه برای توده ای از چای

این نمودارها را می توان اینگونه تفسیر کرد که افزایش دما باعث کاهش رطوبت توده ی چای و نسبت رطوبت توده ی چای می شود .افزایش دما باعث تسریع روندخشک شدن توده ای از چای می شود.از نمودار 4-18 به وضوح می توان دید که افزایش سرعت تأثیرکمتری بر روند خشک شدن توده ی چای می گذارد .

جدول 4-6:نتایج آنالیز شبکه پس انتشارپیشخوربرای توده ای از چای باتعدادلایه های پنهان وتعدادنرون های متفاوت درهرلایه دردماهاوسرعت های متفاوت هوای خشک کردن
? R?^2 P%

Share article:

Permalink:

Add your widget here