پایان نامه ها و مقالات

منبع تحقیق درباره 00/0، سینه، لارو، پارازیتوئید

Total
31/380

22/158

20/56

22/118

56/88

75/697

00/1465

06/1078
5

1

2

1

2

27

33

32
06/76

22/158

10/28

22/118

28/44

84/25
94/2

12/6

08/1

57/4

71/1
03/0

02/0

35/0

04/0

19/0

cv.:

جدول شماره4-4- تجزیه واریانس، بین گروه ها و داخل گروه ها.

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.
بین گروه ها
داخل گروه ها
کل
51/173
54/904
06/1078
2
30
32
75/86
15/30
87/2
072/0

جدول شماره4-5- جدول فراوانی تعداد تخم گذاشته شده زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی سطوح لاروی کرم میوه خوار خرما

سطح لاروی
تعداد
میانگین ها
شکمی
پهلویی
پشتی
Sig.

11
11
11
34/0±90/0b
26/1±90/2ab
54/2±45/6a

جدول شماره 4-6- توصیف بیشترین و کمترین تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی سطوح لاروی کرم میوه خوار خرما.

حداکثر
حداقل

00/10
00/20
00/3
00/20
00/0
00/0
00/0
00/0
پهلویی
پشتی
شکمی
کل

جدول شماره 4-7- جدول تجزیه واریانس تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Goniozus spp. روی بندهای لارو کرم میوه خوار خرما.

مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.
بین گروه ها
داخل گروه ها
کل
22/118
83/959
06/1078
1
31
32
22/118
96/30
81/3
06/0

جدول شماره4-8- توصیف بیشترین و کمترین تعداد تخم زنبور پارازیتوئید . Goniozus spp روی قفسه سینه و شکم لارو کرم میوه خوار خرما.

Max
Min

00/2
00/20
00/20
00/0
00/0
00/0
قفسه سینه
شکم
کل

جدول 4-9- توصیف بیشترین و کمترین تعداد تخم زنبور پارازیتوئید . Goniozus spp روی بندهای مختلف بدن لارو کرم میوه خوار خرما.

Min
Max

بند 1 قفسه سینه
بند 2 قفسه سینه
بند 3 قفسه سینه
بند 1 شکم
بند 2 شکم
بند 3 شکم
بند 4 شکم
بند 5 شکم
بند 6 شکم
بند 7 شکم
بند 8 شکم
کل
0
0
0
0
0
0
00/2
00/3
00/2
0
0
0
00/0
00/2
00/1
00/0
00/0
00/18
29/20
33/18
51/10
66/5
00/0
00/20

جدول4-10- تجزیه واریانس تعداد تخم زنبور پارازیتوئید . Goniozus spp روی بندهای قفسه سینه و شکم لارو کرم میوه خوار خرما

منابع تغییرات
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
F
Sig.
بین گروه ها
داخل گروه ها
کل
39/523
66/554
06/1078
10
22
32
33/52
21/25
07/2
074/0

جدول4-11- گروه بندی میانگین تعداد تخم زنبور پارازیتوئید . Goniozus spp روی نواحی مختلف بدن لارو کرم میوه خوار خرما (بر اساس روش دانکن).

میانگین ها
تعداد
تیمار
c00/0±00/0
c00/0±00/0
c00/0±00/0
c00/0±00/0
c33/0±33/0
bc66/0±66/0
abc66/1±33/3
abc00/6±00/6
abc51/2±00/7
ab29/5±00/10
a33/4±33/10
13/0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
15/0
بند 1 قفسه سینه
بند 1 شکم
بند 2 شکم
بند 8 شکم
بند 3 قفسه سینه
بند 2 قفسه سینه
بند 7 شکم
بند 3 شکم
بند 6 شکم
بند 4 شکم
بند 5 شکم
Sig.

(حروف مشابه در ستون ها نشانگر عدم اختلاف معنی دار در سطح 05/0 می باشد)

4-5- بررسی رابطه وزن میزبان و تعداد تخم گذاشته شده
با توجه به تعداد تخم های گذاشته شده، نتاج رشد کرده و وزن لارو آفت می توان وجود یک رابطه کاملا مستقیم بین وزن لاروآفت و تعداد تخم های گذاشته شده را بیان نمود. همچنین طبق بررسی های انجام شده زنبورهای ماده، تمایلی به تخم گذاری روی لاروهای با وزن کمتر از 1 میلی گرم ندارند. همچنین مشاهده شد که مرگ نتاج در 4 مرحله رخ می دهد:
1- مرگ تخم
2- مرگ لارو
3- مرگ در طول شفیرگی
4- مرگ شفیره ( قبل از بلوغ)

عکس4-13- رابطه مستقیم بین اندازه لارو کرم میوه خوار خرما و تعداد تخم زنبور پارازیتوئید Goniozus
spp. گذاشته شده (عکس از نگارنده)

Share article:

Permalink:

Add your widget here