منبع مقاله با موضوع ظرفیت جذب دانش

دانش معادل 07/3 و بیشترین امتیاز معادل 07/4 می باشد. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر ظرفیت جذب دانش برابر 374/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ یعنی از لحاظ کجی متغیر ظرفیت جذب دانش نرمال بوده و توزیع آن متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی آن 013/0 است که در بازه (2 ، 2-) قرار دارد؛ این نشان می‌دهد توزیع متغیر ظرفیت جذب دانش از کشیدگی نرمال برخوردار است.
توصیف سازه های ظرفیت جذب دانش
جدول 4- 5: توصیف متغیر سازه های ظرفیت جذب دانش
تعداد
کمترین
بیشترین
میانگین
انحراف معیار
واریانس
چولگی
کشیدگی
اکتساب دانش
32
03/3
38/4
7155/3
36794/0
135/0
151/0-
927/0-
ادغام دانش
32
08/3
97/3
4774/3
26964/0
073/0
525/0
633/0-
تبدیل دانش
32
83/2
88/3
3038/3
24606/0
061/0
639/0
81/0
به کارگیری دانش
32
1/3
34/4
6534/3
30552/0
093/0
428/0
493/0
مطابق جدول 4- 5 میانگین امتیاز متغیر اکتساب دانش برابر 7155/3، متغیر ادغام دانش 4774/3، متغیر تبدیل دانش 3038/3 و متغیر به کارگیری دانش 6534/3 می باشد. میانگین های به دست آمده برای سازه های ظرفیت جذب دانش بیشتر از میانگین مورد انتظار (امتیاز 3) است. از سوی دیگر مقدار چولگی مشاهده شده برای متغیر اکتساب دانش برابر 151/0-، متغیر ادغام دانش 525/0، متغیر تبدیل دانش 639/0 و متغیر به کارگیری دانش 428/0 است که تمامی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند؛ یعنی از لحاظ کجی سازه های ظرفیت جذب دانش نرمال بوده و توزیع آن ها متقارن است. همچنین مقدار کشیدگی متغیر اکتساب دانش برابر 927/0-، متغیر ادغام دانش 633/0-، متغیر تبدیل دانش 81/0 و متغیر به کارگیری دانش 493/0 است که تمامی در بازه (2 ، 2-) قرار دارند؛ این نشان می‌دهد توزیع سازه های ظرفیت جذب دانش از کشیدگی نرمال برخوردار می باشند.
4-3- بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق:
جدول 4-6: آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیرهای تحقیق
تعداد
آماره آزمون
سطح معناداری
انعطاف پذیری
32
503/0
962/0
نوآوری
32
549/0
924/0
ظرفیت جذب دانش
32
614/0
845/0
با توجه به جدول 4-6 مشاهده می شود که مقدار سطح معناداری به دست آمده برای آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای تمامی متغیرهای تحقیق بیشتر از پنج صدم می باشد در نتیجه متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی دارای توزیع نرمال می باشند.
با توجّه به اینکه در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیّه ها از تکنیک تحلیل رگرسیون استفاده خواهد شد، لازم است شرایط جهت استفاده از تحلیل های رگرسیونی مورد بررسی قرار گیرد.
اینکه مقیاس اندازه‌گیری همه متغیرها حداقل رتبه‌ای بوده است. زیرا همه متغیرهای پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای که دارای پنج گزینه حداقل خیلی کم تا حداکثر خیلی زیاد طراحی شده است و در مرحله تحلیل به گزینه ها امتیاز 1تا 5 اختصاص داده شده است.
اینکه توزیع مقادیر متغیر وابسته نرمال بوده است که این کار نیز با آزمون «کولموگروف- اسمیرنف» تأیید شده است.
: متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال می باشد.
: متغیر وابسته تحقیق دارای توزیع نرمال نمی باشد.
جدول 4 -7: آزمون کولموگروف- اسمیرنف برای متغیر وابسته تحقیق
آماره کلوموگروف- اسمیرنف
سطح معنی داری
نوآوری
634/0
817/0
انعطاف پذیری
601/0
863/0
نتیجه گیری: با توجّه به اینکه مقدار p-value بیشتراز 05/0است نمی توان فرض صفر را رد کرد و بنابراین متغیروابسته درنمونه دارای توزیع نرمال می باشد.
4-4- بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق:
جدول 4-8: آزمون تی تک نمونه ای برای متغیرهای تحقیق
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
آماره t
درجه آزادی
سطح معناداری
انعطاف پذیری
32
8413/3
25017/0
128/16
31
000/0
نوآوری
32
3482/3
30115/0
545/5
31
000/0
ظرفیت جذب دانش
32
5375/3
25429/0
137/10
31
000/0
با توجه به جدول 4-8 مشاهده می شود که مقدار سطح معنی‌داری به دست آمده برای تمامی متغیرهای تحقیق کمتر از پنج صدم می باشد در نتیجه بین میانگین متغیرهای تحقیق با میانگین مورد انتظار جامعه تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به میانگین های به دست آمده، تمامی متغیرهای تحقیق بالاتر از حد مورد انتظار (در طیف پنج گزینه ای لیکرت عدد 3 حد مورد انتظار می باشد) بوده بنابراین می توان ادعا نمود که تمامی متغیرهای تحقیق در نمونه مورد بررسی از وضعیت مناسب (سطح متوسط رو به بالا) برخوردار بوده اند.
اینکه مشاهدات مستقل از یکدیگر بوده‌اند که این موضوع با آزمون دوربین- واتسون مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
جدول 4- 9: آماره دوربین- واتسون
میزان آماره دوربین واتسون
مدل اول (ظرفیت جذب دانش و نوآوری)
19/2
مدل دوم (ظرفیت جذب دانش و انعطاف پذیری)
78/1
آزمون دوربین- واتسون بین دو متغیر نشان داده است که مشاهدات مستقل از یکدیگر هستند زیرا آماره این آزمون بین (5/2- 5/1) قرار گرفته است.
4- 5- تشخیص هم خطی بودن متغیرهای مستقل با یکدیگر:
جدول 4-10: ضرایب و آماره های عامل تورم واریانس و مقادیر قابل اغماض برای ظرفیت جذب دانش با نوآوری انعطاف پذیری
ابعاد جذب دانش
مقدار قابل اغماض
عامل تورم واریانس
ظرفیت جذب دانش با نوآوری و انعطاف پذیری
اکتساب دانش
650/0
53/1
ادغام دانش
496/0
04/2
تبدیل دانش
324/0
09/3
به کارگیری دانش
291/0
44/3
مقدارهای اغماض اندازه هایی برای نشان دادن هبستگی بین متغیرهای مستقل می باشند
و می توانند بین صفر تا 1 تغییر نمایند، هرچه میزان اغماض یک متغیر به صفر نزدیک تر باشد، ارتباط قوی تری بین آن متغیر و سایر متغیرهای مستقل وجود دارد. عامل دیگر جهت تشخیص هم خطّی بودن، عامل تورم واریانس VIF می باشد. کمترین مقداری که این عامل می تواند بگیرد یک می باشد و این در شرایطی است که بین متغیرهای مستقل اصلاً رابطه خطی وجود نداشته باشد و هرچه مقدار آن بیشتر باشد نشان دهنده درجه بیشتری از هم خطی بین متغیرهای مستقل است. با توجّه به این موارد مشاهده می شود که متغیرهای مستقل تحقیق حاضر دارای رابطه خطی نسبتاً ضعیفی با همدیگر می باشند. به این ترتیب شرایط لازم جهت آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش تحلیل رگرسیون مهیا می باشد.
وجود رابطه خطی بین متغیرهای مستقل با متغیر وابسته، به این معنی که ابتدا باید بررسی شود که متغیرهای مستقل با متغیر وابسته رابطه خطی دارند تا بتوان از رگرسیون خطی استفاده نمود.
جدول 4- 11: تحلیل واریانس رگرسیون بین نوآوری و جذب دانش
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی دار
رگرسیون
195/2
4
549/0
303/20
000/0
باقی مانده
703/0
26
027/0
مجموع
898/2
30

با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است پس فرض خطی بودن بین جذب دانش و نوآوری تایید می شود.
جدول 4-12: تحلیل واریانس رگرسیون بین انعطاف پذیری و جذب دانش
مجموع مربعات
درجه آزادی
میانگین مربعات
آماره F
سطح معنی دار
رگرسیون
688/1
4
422/0
575/16
000/0
باقی مانده
662/0
26
025/0
مجموع
350/2
30

با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از 5 درصد است پس فرض خطی بودن بین جذب دانش و انعطاف پذیری تایید می شود.
جدول 4-13: ضرایب همبستگی پیرسون بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل
به کارگیری دانش
تبدیل دانش
ادغام دانش
اکتساب دانش
نوآوری
انعطاف پذیری
1
انعطاف پذیری
1
762/0
نوآوری
1
502/0
451/0
اکتساب دانش
1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *