مقالات و پایان نامه ها

هورمون، تستوسترون، ، تمرین، ترشح، مقاومتی

ب را برای طراحان تمرین و مربیان وسعت دهیم. انتظار داریم نتایج این تحقیق بتواند علاوه بر تفهیم مسائل بنیادی علم تمرین، به تعمیّم سلامتی و تداوم تمرینات مقاومتی و بالا بردن درک عمومی از مکانیسمهای افزایش دهنده قدرت و هایپرتروفی کمک کند.

?-?- اهداف تحقیق
?-?-?- اهداف کلی
تأثیر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ ّهورمون تستوسترون در مردان جوان فعال.
?-?-?- اهداف اختصاصی
?) تعیین اثر ترتیب حرکت در تمرین مقاومتی بر پاسخ ّهورمون تستوسترون مردان جوان فعال.
?) تعیین “حجم کار انجام شده”2 برای هر حرکت در دو گروه منتخب و سنتی.

?-?- فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:
یک جلسه تمرین مقاومتی با ترتیب متفاوت اثر متفاوتی بر پاسخ سرمی ّتستوسترون در مردان جوان فعال دارد.
فرضیههای جانبی:
?) ترتیب متفاوت یک جلسه تمرین مقاومتی اثر متفاوتی بر پاسخ سرمی تستوسترون در مردان جوان فعال دارد.
?) بین حجم کار انجام شده برای هر حرکت در دو گروه منتخب و سنتی تفاوت وجود دارد.
?-?- محدودیت های تحقیق(غیر قابل کنترل)
?. گرچه کنترل دقیق تغذیه آزمودنیها امکان پذیر نبود با این حال برنامه و دستورالعمل تغذیهای در دسترس آزمودنیها قرار گرفت(پیوست 4).
?. کنترل میزان انگیزش آزمودنیها به هنگام شرکت در تمرین و آزمون امکان نداشت.
?. عدم کنترل میزان فعالیت آزمودنیها در خارج از ساعات پژوهش، با وجود اینکه تأکید شده بود به فعالیت ورزشی نپردازند.

?-?- تعریف واژه ها و اصطلاحات
?-?-?- هورمون تستوسترون
تستوسترون از آندروژنC-19 استرول مشتق میشود و مانند همه هورمونهای استروئیدی دیگر به طور عمده در سلولهای لیدیگ بیضه از کلسترول تولید میگردد، هورمون آزادکننده گنادوتروپین ها GnRH به صورت طبیعی در بدن از نورونهای هیپوتالاموس ترشح می شود. این هورمون باعث آزاد شدن هورمون محرکه فولیکولی(FSH) و هورمون لوتئینه کننده (LH) از غده هیپوفیز می شود که این هورمونها با تاثیر بر سلولهای بیضه سطح خونی تستوسترون را تنظیم میکنند(20،10).
?-?-? – ورزش مقاومتی (RT) 3
ورزش مقاومتی به ورزشهایی گفته می شود که موجب انقباض عضله در مقابل یک عامل مقاومت خارجی مانند وزنه یا عامل دیگری می شوند. پرداختن به تمرینات مقاومتی نقش مهمی در افزایش توده عضلانی، قدرت و تولید هورمون دارد. همچنین تمرینات مقاومتی با ایجاد فشار مکانیکی یا ” بار” سبب تحریک توسعه عضلانی و قدرت استخوان میشود(2012، Acsm). همچنین ویلیام برون (????)، به طور کلی نیروی گشتاور بیشینهی یک عضله یا گروهی از عضلات که میتواند در یک الگوی حرکتی و با سرعت ویژه تولید شود را تمرین مقاومتی تعریف کرده است. تمرین مقاومتی نقش اساسی در توانمندی فیزیکی و بهبود برنامه فعالیّت روزمره دارد که توسط بسیاری از سازمان های مهم بهداشتی توصیه شده است. مشاهده شده که پاسخهای هورمونی به ورزش وابستگی بالایی به تنوع تمرینات مقاومتی مانند ست، تکرار و تکرار در هر ست، استراحت متناوب بینستها، شدت تمرین، مقدار توده عضلانی درگیر و اضافه بار دارد(23،22).
1-7-4- ترتیب حرکت در تمرین
به عبارت ساده انجام توالی حرکات در تمرین مقاومتی به عنوان ترتیب حرکت شناخته میشود، و جزو متغیرهای تمرین محسوب میگردد. منظور از ترتیب حرکات سنتی دیکته تمرین به گروه عضلات بزرگ و یا چند مفصله قبل از گروه عضلانی کوچک یا تک مفصله است(23). در پژوهش حاضر روش سنتی که امروزه در اکثر سالنهای کار با وزنه با تأکید بر یک گروه عضلانی خاص به شکل متمرکز و تکرار حرکات متوالی در همان گروه عضله با پیش فرض تقسیم بندی بالاتنه، میانتنه و پایینتنه بدون دستورالعمل موثق استفاده و به کار گرفته میشود، در مقابل روش منتخب که در آن آزمودنیها به صورت متناوب با اجرای حرکات بدون تمرکز بر گروه عضله خاص، گروههای عضلانی مشخصی را توسط وزنههای آزاد و دستگاههای تمرین مقاومتی در دسترس تمرین میدهند، مقایسه خواهد شد. اخیراً، با هدف دستکاری محرکهای تمرین، تکنیکهای مختلفی ترتیب بکارگیری حرکت در ورزشهای متنوع استفاده میشود. امّا اولویت بیشتر این تکنیکها بر روی سیستم به تعویق انداختن خستگی لحاظ شده است(24).

فصل ?

ادبیات تحقیق

2-?- مقدمه
در این فصل نقش دستگاه درونریز و هورمون را به طور خلاصه شرح خواهیم داد. سپس عملکرد هورمون تستوسترون را با اطلاعات ارائه شده به طور کامل توضیح میدهیم و در آخر تحقیقات انجام شده و نتایج آنها را بررسی خوایم کرد.

?-?- زمینههای نظری
?-?-?- غدد درون ریز
غدد بدن را میتوان به دو دسته درون ریز و برون ریز تقسیم کرد. غدد درون ریز مجاری ترشحی نداشته و ماده را مستقیم به درون خون ترشح میکنند، این مواد درون ریز که هورمون نامیده میشود میتواند به یکپارچگی و کنترل اعمال بدنی کمک کند و ثبات یا تعادل حیاتی محیط داخلی را فراهم سازد. هورمونها تقریبا بر همه جنبه های اعمال انسانی موثرند. آنها تنظیم رشد و تکامل، تولید مثل و افزایش توانایی بدن در مواجهه با فشارهای جسمانی و روانی را برعهده دارند(49،47). هورمونها نقش اساسی در عملکرد فیزیولوژیکی روزانه بدن انسان داشته و غلظت هورمونی بر زمان شروع آبشارهای مختلف فیزیولوژیکی تأثیرگذار هستند، غلظت هورمونی همچنین به هیپرتروفی عضله، افزایش تراکم مویرگی و آغاز پیدایش حیات میتوکندری کمک میکند(?5).

?-?-?- هورمون:‍‍‍‍‍ ساختار، سنتز و انتقال در خون
سه نوع عمده از هورمون وجود دارد: استروئیدها، پپتیدها، و هورمونهای آمینواسید تغییر یافته، که آمین نیز نامیده میشود. هر کدام از این ساختار شیمیایی خاص تعیین کننده چگونگی تعامل آن با گیرندههای سلول هدف است. هورمونها از غدد درون ریز به داخل خون منتشر میشوند، تا خون به عنوان یک سیستم حمل و نقل بزرگ هورمون را به سلول هدف خود، منتقل کند(49). از نمونه خون برای مشاهده تغییر در غلظت هورمون با ورزش و یا پس از یک دوره تمرین ورزشی، برای به دست آمدن بینشی از غلظت هورمونی با توجه به ورزش حاد یا مزمن استفاده میگردد. هورمونها میتواند در اجزای مختلف خون، از جمله پلاسما یا سرم یافت شوند. با اینکه غلظت هورمونها درخون اندک است اما اعمال زیادی بر بافتهای بدن تحمیل میکند. ثابت شده که به جز غدد درون ریز واقعی، بافتهای دیگر از جمله کبد موادی را ترشح کرده که عملکردی هورمون مانند دارند(48).
آزادسازی هورمونها از جایگاههای سلولی خاص در اندامهای مختلف و غدد تولید هورمون رخ میدهد. به طور کلی هورمونها از طریق یک سری واکنشهای شیمیایی سنتز، ذخیره و سپس از مکان ذخیرهسازی مکانیکی، عصبی و یا سیگنال هورمونی منتشر میشود. سیگنالهای تحریکی بسیار خاص کار کنترل آزاد سازی هورمون را بر عهده دارند. همانگونه که ذکر شد، غدد درون ریز یک تابع است که از طریق آن هورمون به طور مستقیم به خون ترشح میشود. اما در غدد برون ریز هورمون به منطقهای در نزدیکی سلول هدف برای تعامل با آن بدون هرگونه حمل و نقل در خون، آزاد میشود. افزایش در غلظت هورمونی با تلفیقی از توابع فیزیکی ورزش برای تعمیر و بازسازی بافت های بدن بسیار مهم است(49،48).
?-?-? – هورمون: نیمه عمر و حمل و نقل
هر هورمون دارای نیمه عمر خاص، یا مقدار زمانی که طول میکشد غلظت هورمون در خون به نیمی از مقدار ماکزیمم خود برسد است، نیمه عمر هورمون با تعیین قدرت آن برای ایجاد سیگنال به سلول هدف خود مشخص میشود. بسیاری از هورمونها به فاصله نیمه عمر خود به پروتئینهای انتقال دهنده و یا مولکول دیگر، یا سلولهای موجود در خون متصل میشوند. که بعد از یک مقدار مشخصی از زمان، هورمون با پایان دادن به سیگنالهای خود در بدن شکسته و تخریب میشود. هنگامی که یک هورمون با یک گیرنده تعامل ایجاد کرد، آن را تجزیه و ساختار و عملکرد خود را از دست میدهد، این باعث میشود گیرندههای موجود با اتصال به مولکول هورمون دیگر، مدت زمان تحریک هورمون را محدود کند(48).
حدود ?? درصد از تستوسترون پس از ترشح از بیضه ها یا به سستی به آلبومین پلاسما متصل می شود یا به طور قویتر به نوعی بتاگلوبین موسوم به گلبولین متصل شونده به هورمون جنسی اتصال مییابد تا بدین شکل نیمه عمری حدود?? دقیقه تا چندساعت درگردش خون پیدا کند، آنزیم ?- آلفا ردوکتاز در بافتها تستوسترون را به دی هیدروتستوسترون(DHT) که متابولیت فعالتری است تبدیل میکند(26،10).
هورمون جنسی متصل به گلوبولین اتصال(SHBG)، یک پروتئین حمل و نقل تستوسترون است که سطوح در حال گردش تستوسترون آزاد(FT) تأثیر میگذارد، همچنین با سندرم متابولیک ارتباط دارد(47). طیف گستردهای از عوامل مختلف مانند: ترشح دورهای، تنوع روزانه، مصرف گلوکز، تنوع هفته به هفته، تغییرات فصلی و نوع فعالیتهای قبل از نمونهگیری خون بر تستوسترون سرم مردان تأثیر میگذارند(48). گفته شده چندین روش مختلف برای اندازهگیری سطح تستوسترون وجود دارد، ویژگیهای عملکرد خطی بودن، تکرارپذیری، محدودیتهای سطح پایین تشخیص و مورد نیاز قبل از تحلیل در میان عاملهای سنجش متفاوت است(26).
?-?-?- نقش تستوسترون بر سلامت
بیماری همواره از راههای مختلف از جمله از طریق اثر بر هورمون رشد، منجر به کاهش هورمونهای آنابولیکی و محور گناد هیپوتالاموس میشود که کاهش سطح تستوسترون را در پی دارد(28). از طرفی ضعف، سندرم بالینی است که با کاهش ذخیره فیزیولوژیک موثر بر سیستمهای مختلف بدن و با افزایش خطر شکستگی استخوان، بستری شدن و حتی مرگ همراه است. ضعف که بیشتر با افزایش سن شکل میگیرد با سارکوپنیا، اختلال در عملکرد سیستم ایمنی و غدد درون ریز، سقوط سطح هورمون تستوسترون وکاهش حجم عضلانی و قدرت در ارتباط است. در میان گزینههای مختلف درمانی در نظر گرفته شده برای این مقوله مکمل تستوسترون به دلیل اثرات آنابولیک آن بر عضلات تجویز میشود(29). مطالعات اپیدمیولوژیک شیوع فراوان سطوح پایین تستوسترون در مردان با بیماری های قلبی عروقی را نشان داده و خاطر نشان کردهاند که این هورمون اثرات مفیدی بر روی عوامل خطر قلبی و عروقی که شامل کلسترول، اختلال عملکرد اندوتلیال و التهاب واسطههای کلیدی آترواسکلروز دارد. علاوه بر این، سطح تستوسترون کم در بعضی از وجود اما نه در تمام مطالعات با افزایش حوادث قلبی عروقی و مرگ و میر همراه است. بسیاری از بیماری های مزمن از جمله، چاقی، دیابت نوع ?، بیماری مزمن انسدادی ریه، بیماری کبد و آرتریت روماتوئید با سطوح پایین تستوسترون و سستی همراه است(31،27). هر چند برخی از مطالعات شواهد متضادی گزارش کردهاند، اکثر مطالعات اثر تستوسترون به عنوان یک هورمون وازواکتیو را عمدتاً گشاد کنندگی بستر عروق ذکر کردهاند. در واقع، کاهش ترشح تستوسترون با استرس، جراحی، شوکهای الکتریکی و استرس روانی در ارتباط است(31). گفته شده ارتباط نزدیکی بین تستوسترون سرم و فیبرهای عضلانی در طول دوره رشد وجود دارد. مطالعات تأثیر مثبت ورزش بر بهبود حساسیت به انسولین را به طور گستردهای تأیید میکند، که تا حدی به انتشار تستوسترون ناشی از ورزش مرتبط است. همچنین گفته شده توسعه سندرم متابولیک در دوران پیری با کاهش همزمان حساسیت به انسولین و کاهش ترشح تستوسترون در افراد مسن ارتباط دارد(??،?). به طور کلی هورمون آنابولیک تستوسترون، محرک رشد، افزایش دهنده آنابولیسم پروتئین، توسعه دهنده و نگهدارنده ویژگیهای جنسی مردان است(32). بدون شک اثر ترکیبی انقباض عضلانی و افزایش موجودیت هورمونها و مواد مغذی، پتانسیلی برای افزایش میزان برداشت اسید آمینه و گلوکز و ترفیع محیط آنابولیکی بدن میباشد(50)
از علایم کمبود هورمون تستوسترون در بدن میتوان به موارد زیر اشاره کرد(50،27):
کاهش محسوس حجم و قدرت عضلانی: کاهش قدرت و حجم عضلانی.
کاهش میزان سنتز پروتئین در عضلات و کاهش حجم عضلات؛ در نتیجه کاهش قدرت انقباض تارهای عضلانی.
افزایش میزان تجمع چربی در بدن، مخصوصا در اطراف شکم و پاها: کاهش میزان ترشح هورمون تستوسترون در بدن علاوه بر افزایش میزان تجمع چربی زاید در بدن.
کاهش تراکم استخوانی: تحقیقات نشان میدهند که کاهش میزان ترشح هورمون تستوسترون در مردان با کاهش تراکم استخوانها و در نتیجه با بروز عارضه پوکی استخوان رابطهای مستقیم دارد.
تحقیقات همچنین نشان داده است که کاهش میزان ترشح هورمون استرادیول و تستوسترون در زنان نیز موجب بروز عارضه پوکی استخوان می گردد.
با کم شدن میزان ترشح طبیعی هورمون تستوسترون در بدن از کیفیت فعالیت به شدت کاسته می شود.
کاهش مهارتهای یاد گیری و کاهش قدرت تمرکز؛ تحقیقات نشان میدهند که کاهش میزان ترشح هورمون تستوسترون با افت قوای یادگیری و همچنین با کم شدن قدرت حافظه در انسان ارتباط مستقیم و تنگاتنگی دارد.
?-?-? – ریتم شبانه روزی
بسیاری از هورمونها متأثر از ریتم شبانه روزی هستند، که تأثیر بزرگی بر پاسخ آنها برای ورزش در زمانهای مختلف روز دارد. الگوهای پاسخ شبانه روزی میتواند حساس به چرخه نوری و تاریکی، الگوی خواب و تغییرات فصلی باشند، برخی از هورمونها ترشح کمی در اوایل صبح و سپس افزایش غلظت درطول روز و اواخر شب دارند(به عنوان مثال، هورمون رشد). برخی دیگراز هورمونها(به عنوان مثال، تستوسترون، کورتیزول) شروعی بالاتر در صبح و کاهشی را در طول روز تجربه میکنند. همچنین بعضی از هورمونها نیز در طول روز نسبتاً ثابت باقی میمانند و فقط در پاسخ به عوامل استرس زا حاد مانند ورزش

Share article:

Permalink:
Add your widget here