پایان نامه ارشد:تکدی گری از نظر قانون

تکدی گری از نظر قانون

مبحث اول: ماده های جزایی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با تکدی گری

ماده 712 – هرکس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد واز این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتکب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذکور کلیه اموالی که از طریق تکدی وکلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد .

ماده 713 – هرکس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دوسال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده است محکوم خواهدشد .

تکدی گران سودجو از روشهای گوناگونی همچون پاک کردن شیشه اتومبیل، دستفروشی، فالگیری و دیگر روشهای مرسوم اقدام به تکدیگری می کنند.

متکدیان و کودکان خیابانی باعث شیوع بیماریهای واگیردار، نازیبا شدن چهره شهر و حتی افزایش سرقتهای خیابانی می شوند و رسیدگی به امور متکدیان و جمع آوری آنها وظیفه شهرداری، اداره کل اتباع بیگانه، کمیته امداد، بهزیستی و سازمانهای مردم نهاد و موسسسات خیریه شناسنامه دار است.

روش صحیح و کارشناسی شده برخورد با این پدیده و برخورد با این ناهنجاری در راستای رفع این مشکل ضروری است که یکی از این راهها فرهنگ سازی در جوامع در خصوص عدم کمک رسانی مردم به متکدیان حرفه ای است.

امید است، همه (مردم و مسئولین) دست در دست هم دهیم تا جلوی این ناهنجاری اجتماعی را همین امروز بگیریم تا شاهد عواقب بسیار بدتر و شکل گیری ناهنجاریهای اجتماعی سخت تر از تکدی گری نباشیم که فردا دیر است.متن کامل پایان نامه درمورد  جرم تکدی گری (گدایی)