پایان نامه ارشد درباره تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

تکه ای از متن پایان نامه :

در این بیت ها نظامی برای طلوع خورشید از واژگان تخته سود شدن شب و برون آمدن آتش از آسمان و سپاه راندن صبح بهره گرفته می باشد یعنی دزد سیاه کار شب زیرا گرفتار نگهبان زیرا سپاه سحر یعنی روشنایی حرکت نمود دنیا به حرف شب (تاریکی) قلم در کشید و آن را از بین برد و در بیت دوم مغز زمین سودای شب داشت و از سرسام به خواب رفته بود از تف گرمای آفتاب بیدار شده و از خواب بیدار گردید. که تصویری از پایان یافتن شب و طلوع خورشید اظهار می کند.

چارشنبه که از شکـــوفه مهـر           گشت پیروزه گون ســواد سپهر

شاه را گردید ز عـالـــم افروزی            جامه پیروزه گون ز پیــــروزی

                                                                 (همان:669)

شکوفۀ مهر: طلوع خورشید.

در این بیت نظامی در ابتدای حکایت نشستن بهـــــرام در گنبد پیروزه رنگ طلوع خورشید را به تصویر می کشد شکوفه خورشید شکفته و آسمان که از ظلمت شب سیاه بود به رنگ پیروزه در آمده و شاه به سبب این که خورشید عالم افروز بر گیتی پیروز گردید به رنگ آسمان لباس پیروزه گون پوشید.

چو خـاتون یغما به خلخال زر           زخرگاه خلّـــــــخ برآورد سر

جهانی چو هندو به دود افکنی           چو یغما به خلّــخ گردید از روشنی

            (همان: 929)

نظامی طلوع خورشید را به زیباییی در بیت به تصویر می کشد. زیرا خاتون صبح با خلخال زر خورشید در خرگه آسمان نمودار گردید جهان که از دود افکنی ظلمت زیرا هندوی سیاه بود آسمان پر از لعبت سپید و روشن گردید (خلّخ  و یغما شهری در ترکستان می باشد که خوبرویان آن معروف می باشد).

روزی که هــوای پرنیـــان پوش           خلخال فلک نهـــــاده بر گوش

سیماب ستــــاره ها در آن صرف          گردید ز آتش آفتـــــاب شنـگرف

                                                                             (همان:391)

مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه