پایان نامه با موضوع شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

عنوان کامل پایان نامه :

شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل

تکه هایی از این پایان نامه :

شناسايي شورشيان :

طبق تعريف مقصود از شورشيان، اشخاص يا گروههاي انساني هستند که به طور جمعي و صرف نظر از هدف و مقصودي که دارند عليه حکومت قانوني يک کشور قيام مسلحانه مي‌کنند. اعمال اين گونه افراد ممکن است از يک شورش يا آشوب ساده خارج شده و تبديل به يک جنگ داخلي گردد.

بنابراين مسلحانه بودن و هدف بودن حکومت مرکزي از صفات کليدي مفهوم شورشيان است. اين گونه مبارزات مي تواند مصداق مخاصمه مسلحانه غير بين المللي تحت پوشش کنفدراسيون چهار گانه ژنو 1949 قرار بگيرد. در مورد رابطه ميان شورشيان و جدايي طلبان بايد گفت که جدايي طلبان درهر صورت شورشي محسوب مي شوند، ليکن ممکن است هدف يک گروه شورشي لزوما” جدايي نباشد و صرفاً خواستار تغيير حکومت و يا تغييراتي باشد و البته موارد مرتبط با شورشيان مندرج در پيش نويس بين المللي دولت ها ( بند 1 ماده 14 و بند 1 ماده 10 ) بر جدايي طلبان نيز اعمال مي گردد.[1]

با شرح مذکور، هرگاه درگيري داخلي در يک کشور به صورت يک وضعيت بين المللي در آيد يعني جنگ طول بکشد و هر يک از طرفين متخاصم سازمان سياسي، اداري و نظامي خود را تعيين کنند يعني بخشي از يک سرزمين بوسيله شورشيان به طور موثر اشغال گردد، به طوري که طرف ديگر نتواند مقررات خود را در مورد طرف مقابل اجرا نمايد، در اين حال مسئله شناسايي شورشيان مطرح مي گردد. در چنين حالتي دول ديگر مي توانند به منظور حفظ مصالح و حقوق خود، طرف شورشي را مورد شناسايي قرار دهند. اين شناسايي پاره اي از مشکلات ميان کشور شناسنده و کشور مقابل را حل مي کند، بدين ترتيب که اگر براي مثال، به علت درگيري شورشيان و قدرت گرفتن آنها دولت اول قادر به جبران خسارات وارده به خارجيان در مناطق تحت سلطه شورشيان نمي باشد، در صورتي که با شناسايي شورشيان مسئوليت دولت اول مرتفع و دولت دوم يعني دولت شورش شناخته شده در مقابل دولت شناسنده مسئوليت خواهد داشت. اين نوع شناسايي با شناسايي يک کشور متفاوت است، در شناسايي شورشيان عمل شناسايي بر قدرتي که در شرف تکوين مي باشد تعلق مي گيرد چرا که قدرت مذکور در زمان شناسايي هنوز داراي مرزهاي مشخص و جمعيت، کاملاً مشخص نمي باشد. با ادامه جنگ بين دو طرف اگر وضعيت شورشيان کاملاً تثبيت گردد، شناسايي انجام شده تحکيم خواهد شد، و در صورت عدم موفقيت، شناسايي کان لم يکن خواهد شد. براي مثال مي توان از شورشيان يوناني نام برد که سرانجام منجر به تشکيل حکومت يونان گرديد.[2]

1-4-7 شناسايي جنبش‌هاي رهايي بخش ملي :

     همانطور که شورشيان مي توانند مورد شناسايي قرار گيرند، جنبش هاي رهايي بخش ملي نيز مي توانند مورد شناسايي قرار گيرند و از حقوق و مزاياي شناسايي استفاده کنند که آنها را در نيل به اهداف خود ياري مي کند.

مسئله شناسايي اين جنبش ها در حقوق بين الملل مورد قبول قرار گرفته زيرا حق تعيين سرنوشت و حق رهايي از استعمار مورد قبول حقوق بين الملل مي باشد : فلذا شناسايي جنبش هاي رهايي بخش       مي‌تواند جزئي از حرکت استعمار زدايي باشد. خود سازمان ملل متحد معمولاً اقدام به شناسايي سازمان‌هاي رهايي بخش مي نمايد البته شرطي وجود دارد که جنبش رهايي بخش بايد در منطقه جغرافيايي خود به وسيله سازمان هاي سياسي منطقه اي به رسميت شناخته شود مانند جنبش رهايي بخش آفريقاي جنوب غربي (سوآپو)  که توسط سازمان وحدت افريقا به رسميت شناخته شده است. اخيراً سازمان ملل متحد متمايل به اين است که جنبش رهايي بخش قبلاً به وسيله غير متعهدها به رسميت شناخته شودوسپس موردشناسايي قرار گيرد، مانند سازمان آزادي بخش فلسطين (ساف ). شناسايي اين جنبش ها از طرف سازمان هاي بين المللي به اين جنبش ها اجازه مي دهد که بتوانند از امکانات آن سازمان اعم از کمکهاي آنها و به خصوص تريبونهاي آن براي ارائه نظرات خود استفاده نمايد. نمايندگان جنبشهاي رهايي بخش شناسايي شده مي توانند به عنوان ناظر در کارهاي سازمان هاي بين المللي شرکت نمايند حتي در کنفرانسهاي بين المللي نيز مي توانند به عنوان ناظر شرکت کنند. سازمان آزادي بخش فلسطين به موجب قطعنامه 377 و همچنين حق شرکت در بخش هاي شوراي امنيت را نيز دارد. لازم به ذکر است که کمک به اين جنبش ها به عنوان دخالت در امور داخلي حکومتهاي استعمارگر محسوب نمي گردد، به علاوه مدتي است مجمع عمومي سازمان ملل متحد تلاش مي کند که مبارزان راه آزادي و ضد آپارتايد را از حقوق انساني قابل اجراء در جنگ برخوردار نمايد. در اين رابطه قطعنامه 2621 و همچنين قطعنامه 3103 به تصويب رسيده اند.[3]

شناسايي زودرس[4]:

اگر جامعه اي پيش از احراز شرايط لازم به عنوان کشور مورد شناسايي قرار گيرد، عمل شناسايي زودرس صورت گرفته است. شناسايي شورشياني که هنوز کنترل موثر خود را بر سرزمين ادعايي اعمال نکرده اند، در واقع اقدامي غير دوستانه نسبت به دولت اصلي که با آن شورشيان مقابله مي کند، تلقي مي‌شود. شايان ذکر است که کليه علماي حقوق بين الملل مي باشند که حمايت دولتها به دلايل سياسي از شورشيان را محکوم مي کنند.

استرداد شناسايي :

نقطه مقابل شناسايي زودرس، استرداد يا پس گيري شناسايي از دولت شناسايي شده پيشين است. استرداد شناسايي همانند شناسايي زودرس غير قانوني بوده، اقدامي غيردوستانه تلقي مي شود. البته اگر دولتي به طور مستحکمي استقرار يافته باشد، استرداد شناسايي از سوييک دولت تغييري در وضعيت وجودي آن نمي کند. ناگفته نماند که استرداد شناسايي طبعاً قطع روابط سياسي و ديپلماتيک را به دنبال خواهد داشت ولي قطع روابط سياسي را نبايد به منزله استرداد شناسايي تلقي کرد.[5]

1-4-8آثار شناسايي:

شناسايي عملي است سياسي، ولي داراي آثار حقوقي است که به شرح ذيل مي باشد:

الف- شناسايي عطف به ما سبق مي گردد و شامل اعمال و قوانين کشور مورد شناسايي از بدو تأسيس مي‌گردد.

ب- شناسايي سبب مي شود که قوانين و مقررات و اعمال ادارييک کشور، در کشور شناسنده قانوناً بتواند  مورد استناد قرار گيرد.

 ج – شناسايي سبب مي شود که دولت شناخته شده بتواند در محاکم دولت شناسنده بنام خود طرح دعوي کند.

 د- دولت شناخته شده به عنوان مقام حاکمه، از صلاحيت محاکم داخلي کشور شناسنده مبرّا مي‌باشد.

 ه – دولت شناخته شده حق دارد اموال خود را در دولت شناسنده را مطالبه و مسترد دارد.

 و-دولت شناخته شده مي تواند از اجراي احکام دادگاه هاي کشور شناسنده ادعاي مصونيت نمايد.[6]

در واقع يک دولت، دولت مستقل ديگري را شناسايي مي کند، تبعات اين شناسايي فقط بر اين دو دولت اثر پيدا مي کند و شناسايي اثر نسبي‌اي را بين همان دو دولت ايجاد مي کند و شخصيت حقوقي کامل بين المللي دولت جديد شناسايي مي شود و تمام روابط آتي بين دو دولت براساس دو اصل تساوي حقوقي مبتني خواهد بود. يعني شناسايي باعث مي شود دو دولت همديگر را به صورت دو دولت مستقل بشناسند. دولت جديد به رسميت شناخته مي شود تا مرزهايش و در داشتن صلاحيت براي اعطاي تابعيت به اتباعش و دراعطاي حمايت ديپلماتيک از جانب اتباعش، تا اعمال حاکميت نمايد. دولت براي تمام اعمالش در حقوق بين الملل مسئول است. بعلاوه اعمال شورشيان که حالا حکومت جديد شده اند به دولت جديد منتسب مي شوند که به صورت قهقرايي مسئوليت براي آنها جريان پيدا مي کند. فرض کنيم جنگي بين دو طرف در يک سرزمين رخ داده است يک طرف تا زماني که دولت مرکزي را ساقط نکرده، شورشي محسوب ميشود و وقتي که حکومت را در دست گرفت از او به عنوان دولت جديد ياد مي کنند.در طول اين مدت که شورشيان خسارت وارده کرده اند، مسئول اين خسارت ها هستند زيرا حکومت سابق به موجب عوامل قهريه مسئوليتش ساقط مي شود و مسئوليت منتسب به حکومت جديد مي‌شود و يکي از آثار حقوقي شناسايي دارا بودن اثر قهقرايي يعني به گذشته برگشتن مي‌باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف تحقيق :

به جهت مسائل منطقه اي و بين المللي و پايدار شدن صلح و امنيت در خاورميانه به نظر مي‌رسد که با عضويت فلسطين در سازمان ملل متحد اين امر مهم صورت پذيرد . اهداف اين پايان نامه اين است که آيا کشور فلسطين شرايط و معيارهاي لازم مندرج در کنوانسيون مونته ويدئو را که شامل جمعيت دائم سرزمين مشخص ،حکومت و اهليت ورود به روابط ديگر کشورها را دارد و اينکه فلسطين در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضويت در سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد.

1-4- سوالات تحقيق :

1 ) فلسطين  شرايط کشور شدن در حقوق بين الملل را دارد؟

2 ) شناسايي کشور فلسطين از سوي 127کشور جهان مي تواند فلسطين را تبديل به کشور کند و يا براي کشور شدن فلسطين نياز به شناسايي تمام کشورهاي جامعه بين المللي داريم؟

3 ) فلسطين شرايط عضويت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :شناسايي کشور فلسطين از ديدگاه حقوق بين‌الملل  با فرمت ورد