پایان نامه با کلید واژگان بیشترین، لاین، امید، داری

ارتفاع بوته
طول تاسل

ارتفاع بلال

تعدادبرگ
بالای بلال
تعدادکل برگ
طول بلال
تعداد ردیف دانه
عمق دانه
تعداد دانه در ردیف
قطر ساقه
تکرار
2
**242/2
*177/24
**90/1
**50/49
**22/0
**86/0
245/1**
1/457 *
122/8**
777/82**
**864/0
ژنوتیپ
37
**379/27
017/1068**
**53/54
**33/300
**01/1
**56/4
544/20**
803/8**
8. 976**
421/137**
**92/52
خطا
74
465/1
873/71
05/6
67/ 36
06/0
24/0
983/2
156/1
396/1
718/13
**69/2
ns : غیر معنی دار
*و **: به ترتیب معنی دار در سطوح پنج و یک درصد

4-2- مقایسات میانگین
4-2-1- ارتفاع بوته
ترکیب امید بخش Power house × Temptation بیشترین ارتفاع بوته به طول 193 سانتی متر را نشان داد(جدول4-3)، ترکیب امید بخش Chase × Harvest gold نیز اختلاف معنی داری با تیمار فوق نشان نداد. کمترین ارتفاع در ترکیبات امید بخش، در ترکیب Challenger × Temptation به میزان 164 سانتی متر مشاهده شد. لاین Merit بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به لاین Harvest gold به طول 184 سانتی متر نشان داد. همچنین لاین K^ S13/2 -82 تفاوت معنی داری با لاین Harvest gold به لحاظ ارتفاع بوته نشان نداد. در هیبریدهای تجاری نیز هیبرید Merit بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به سایر هیبریدها به خصوص هیبرید Passion نشان داد(جدول4-4). مهدی پور و همکاران (1391) در آزمایشی مشابه بیشترین ارتفاع بوته را در ترکیب امید بخشPower house × Temptation و کمترین ارتفاع بوته را در ترکیب امید بخش Challenger × Basin مشاهده نمودند. که بیشترین ارتفاع بوته در ترکیبات امید بخش با نتایج ما مطابقت داشت. همچنین در هیبرید های تجاری بیشترین ارتفاع بوته را هیبرید Basin، Merit وKSC 403 نشان داد. در بررسی مقایسه میانگین این صفت در بین لاین ها نیز بیشترین ارتفاع بوته در لاین K^ S13/2 -82 و کمترین در لاین Challenger مشاهده شد. نتایج این آزمایش در خصوص بیشترین ارتفاع بوته در ترکیبات امید بخش و هیبریدهای تجاری و لاین ها با نتایج این تحقیق مطابقت داشت.
4-2-2- ارتفاع بلال
ترکیب امید بخش Basin × Oppsision بیشترین اختلاف معنی داری را با ترکیب های امید بخش Oppsision/s6 × K^ S2/2 -82 و Challenger/s6 × Basin نشان داد (جدول4-3). این ترکیب امید بخش با ترکیب امید بخش K^ S2/2 -82 × EO8716 اختلافی نشان نداد. لاین Power house نیز بیشترین اختلاف معنی داری را با لاین K^ S2/2 -82 نشان داد. همچنین هیبرید تجاری KSC 403 بالاترین ارتفاع بلال و کمترین ارتفاع بلال در هیبریدChallenger مشاهده شد (جدول4-4). مهدی پور و همکاران (1391) نیز با مقایسه میانگین نشان دادند لاین های Sweet-2 و Power house دو بار سلف شده (s2) بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به لاین Chase به میزان 43سانتیمتر نشان داد. طبق نتایج ما نیز لاین Power house بیش ترین ارتفاع بلال را نشان داد، که بنابراین با نتایج ما مطابقت داشت. در بین هیبریدهای امید بخش نیز Temptation × Power house بیشترین ارتفاع بلال را به میزان41 سانتی متر نشان داد، البته در نتایج ما ترکیب امید بخش Basin × Oppsision بیشترین ارتفاع بلال را نسبت به سایر لاین ها داشته است. دربین هیبرید های تجاری نیز بالاترین ارتفاع بلال در رقم KSC 403 و هیبرید Merit به میزان 48 سانتی متر ملاحظه شد.
4-2-3- طول تاسل
ترکیب امید بخش Basin × Oppsision بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به سایر ترکیبات امید بخش به خصوص ترکیب امید بخش Challenger/s6 × Basin نشان داد. لاین K^ S13/2 -82 نیز بیشترین طول تاسل را به میزان 13/38 سانتی متر نشان داد، که البته با لاین Chase اختلاف معنی داری نداشت وکمترین طول تاسل در لاین Power house مشاهده شد (جدول4-2). مهدی پور و همکاران نیز نتیجه گرفتند که ترکیب امید بخش Temptation -S2 × Chase -S2 بیشترین طول تاسل را به میزان 40 سانتی متر داشت. لاین K^ S2/2 -82 و Harvest gold بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به سایر لاین ها نشان دادند. همچنین در بررسی ارقام تجاری رقم Merit به طول 4/44 سانتی متر بیشترین طول تاسل را نشان داد که البته با سایر هیبریدهایChallenger، Chase، Basin، Passion و KSC 403 از نظر آماری اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند و کمترین طول تاسل درهیبرید Signet به طول 33 سانتی متر دیده شد (جدول4-4).
4-2-4- طول بلال
طول بلال صفت مهمی است که علاوه بر عملکرد نهایی دانه بر بازارپسندی محصول نیز موثر است و دامنه تغییرات این صفت در این آزمایش 01/11سانتی متر می باشد. ترکیب های امید بخش Basin × Oppsision و Harvest gold × Merit بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به سایر ترکیبات به ویژه Temptation × Temptation-2 دارد. لاین EO8716 بیشترین طول بلال را نسبت به سایر لاین ها به ویژه لاین Temptation و Harvest gold نشان داد (جدول4-2). همچنین هیبرید تجاری Merit بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به سایر هیبرید ها به ویژه هیبرید Signet نشان داد (جدول4-4). مهدی پور و همکاران(1390) نیز گزارش کرد ترکیبات امید بخش Basin × Challenger، Challenger/s6 × Basin، Temptation × Power house، Power house × Harvest gold و Oppsision/s6 × K^ S2/2 -82 اختلاف معنی داری با هم ندارند و میزان طول بلال در تیمارهای فوق حدود 22 سانتی متر مشاهده شد. کمترین مقدار طول بلال نیز در ترکیب امید بخش Obsission × K^ S2/2 -82 به طول 14 سانتی متر مشاهده شد. لاین های Basin و Power house نیز بیشترین طول بلال را نسبت به لاین Temptation -S2 داشتند.
4-2-5- قطر ساقه
ترکیب امید بخش Power house × Temptation بیشترین اختلاف معنی داری به قطر 32/21 میلیمتر را نسبت به سایر ترکیبات امید بخش به خصوص ترکیب امید بخش Challenger ×Temptation نشان داد. بیشترین و کمترین قطر ساقه در بین لاین ها ب
ه ترتیب مربوط به Merit و Harvest gold میباشد (جدول 4-2). هیبرید تجاری Pasission نیز بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به سایر هیبریدهای تجاری به ویژه هیبرید Signet نشان داد (جدول4-4).

جدول ‏4-2- مقایسه میانگین صفات مورد بررسی لاین های ذرت شیرین
عملکرد دانه (تن در هکتار)
طول بلال
(سانتی متر)
تعداد برگ بالای بلال اصلی
تعداد کل برگ
ارتفاع بلال
(سانتی متر)
طول تاسل
(سانتی متر)
ارتفاع بوته
(سانتی متر)
عمق دانه
(میلی متر)
تعداد ردیف دانه
تعداد دانه در ردیف
قطر ساقه
(میلی متر)
ژنوتیپ ها
qr18 / 1
d-j 73/15
c-e 46/ 5
bc 06/ 10
d-n 66/41
hi 86/28
g-m 93/153
e-i 90/ 5
f-i 86/12
e-i 73/30
b-k 28/16
Basin
qr 80/ 0
e-j 46/15
e-k 93/ 4
c-i 93/ 8
j-n 26/ 35
13cd /38
i-n 66/ 145
b-h 32/7
g-i 6/ 12
f-i 73/ 29
h-l 96/ 13
Chase
r 32/ 0
j 07/12
n 73/ 3
o6
i-m 33/ 36
e-i 66/ 31
k-n 46/143
b-i 03/ 7
c-g 86/14
ij 8/23
l 6/ 12
Horvestgold
qr 09/ 1
j 26/ 11
i-m 46/ 4
k-o 06/7
l-n 13/29
g-i 46/30
m-o 66/136
f-i 58/5
i 5/ 10
k 93/12
kl 06/ 13
Temptation
j-q 71/3
f-j 14/ 15
e-j5
b-h 26/ 9
c-l 33/44
f-i 73/30
h-m 86/152
a 63/ 10
c-h 2/ 14
c-g 13/34
b-g 73/ 17
Oppsision
c-g 94/7
a-e 73/19
e-k 93/ 4
f-l 13/8
c-l 33/ 44
c-g 33/ 36
d-k13 / 164
ab 77/9
a-d 2/16
a-e 06/40
d-l 29/15
Pasission
a-d 70/9
a-g 9/ 18
d-h 2/ 5
e-j 46/ 8
h-n 33/ 39
e-i 66/ 31
e-l159
a-g 21/8
c-h 43/14
a-f 33/ 36
c-l 98/ 15
Shaker
e-m 81/5
c-i 77/16
g-m 73/ 4
c-i 93/8
b-j 66/47
c-g 66/ 35
a-d184
b-h 4/ 7
c-h 53/ 14
d-i 13/ 32
b-g 47/ 17
Merit
c-f 02/8
c-i 71/ 16
mn 13/4
m-o 8/6
mn28
c-g 33/35
no 66/131
b-h 25/7
e-i 06/13
d-i 2/ 31
f-l 55/ 14
K^ S2/2 -82
e-k 43/ 6
a-c 70/ 20
g-m 73/4
f-k 2/8
k-n 33/ 31
i 26/ 27
o 3/110
a-f 58/8
c-g 76/14
a-f 6/38
a-d 74/ 18
EO8716
p-r 60/ 1
a-g 7/ 18
a 53/6
a 66/ 11
a-h 66/ 53
i27
g-m 66/153
d-i 41/60
c-g 06/15
c-h 46/33
b-i 06/ 17
Power house
m-r 77/2
h-j 56/16
e-j5
bc10
n 33/ 26
i 06 /27
l-o 86/ 139
a-g 2/ 8
i11
jk 6/ 19
j-l 54/13
Signet
e-h 56/ 7
c-i 05/17
l-n 26/ 4
no 64/6
j-n 66/33
b-d 73/ 38
j-m 2/ 144
a-g 10/ 8
f-i13
c-h 53/ 33
c-l 45/ 15
K^ S13/2 -82
اختلاف اعداد هر سطوح که حداقل دارای یک حرف مشترک می باشند از نظر آماری در سطح 5% معنی دار نمی باشد. (آزمون چند دامنه ای دانکن 5%)

4-2-6- تعداد برگ
بیشترین اختلاف معنی داری در تر کیب امید بخش Harvest gold × Merit به میزان 10 برگ مشاهده شد. کمترین تعداد برگ در ترکیبات امید بخش Temptation × Temptation-2، Temptation × Chase و Chase/s2 × Temptation مشاهده شد (جدول4-3). لاین Power house بیشترین تعداد برگ به میزان 12 عدد و لاین های Harvest gold و K^ S13/2 -82 تعداد 6 برگ مشاهده شد. هیبرید تجاری Signet با 10 برگ بیشترین تعداد برگ را در بین هیبریدهای تجاری نسبت به سایر هیبریدها به ویژه Shaker نشان داد (جدول4-4). مهدی پور و همکاران(1391) نیز گزارش کرد ترکیبات امید بخش Opssision/s2 × K^ S2/2 -82و Harvest gold × Power house بیشترین و Temptation -S2 × Chase -S2کمترین تعداد برگ را دارد. همچنین لاین های Sweet-2، K^ S2/2 -82و K^ S13/2 -82 بیشترین اختلاف معنی داری را نسبت به سایر لاین ها به ویژه لاین Temptation نشان دادند. هیبرید تجاری Merit نیز نسبت به سایر هیبرید های تجاری به خصوص هیبرید تجاری Signet بیشترین اثر معنی داری را نشان داد (جدول4-4).
4-2-7- تعداد برگ بالای بلال اصلی
ترکیب امید بخش Power house × Temptation بیشترین اثر معنی داری را نسبت به سایر ترکیبات به میزان 6 برگ نشان داد، کمترین تعداد برگ نیز مربوط به ترکیب Temptation × Chase مشاهده شد که البته با ترکیبات Chase/s2 × Temptation و Opssision/s2 × K^ S2/2 -82 اختلافی نشان نداد. در بین لاین ها نیز بیشترین و کمترین تعداد برگ به ترتیب مربوط به Power house و Harvest gold می باشد که البته Harvest gold با لاین EO8716 تفاوتی نشان نداد (جدول4-2). هیبرید تجاری Merit بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به سایر هیبرید ها نشان داد. کمترین تعداد برگ نیز در هیبرید تجاری Chase مشاهده شد (جدول4-4). مهدی پور و همکاران(1391) گزارش کردند که ترکیب امید بخش Harvest gold × Power house بیشترین تفاوت معنی داری را نسبت به سایر ترکیبات نشان داد. ترکیب Chase × Temptation-2کمترین تعداد برگ را نشان داد. همچنین ترکیبات Temptation -S2/1 × Chase -S2و Temptation-2 × Temptation اختلاف معنی داری با تیمار فوق نشان نداد.

جدول ‏4-3- مقایسه میانگین، درصد هتروزیس و درصد هتروبلیتیوزیس بر اساس بهترین والد برای صفات کمی مورد مطالعه در والدین و هیبریدهای ذرت شیرین

ارتفاع بوته
(سانتی متر)

عمق دانه
(میلی متر)

تعداد ردیف دانه

تعداد دانه در ردیف

قطر ساقه
(میلی متر)

h
h. r
Ms
h
h. r
Ms
h
h. r
Ms
h
h. r
Ms
h
h. r
Ms

a-d 13/183

b-h 45/ 7

a-c18

ab93/43

b-j77 /16
1
**02/24
ns 38/ 1
a-c 53/187
**64/10-
ns38 /1
a-e 92/8
**28/14
**67/24
c-h 6/ 14
** 09/23
71/ 56
a-f6/37
**68/7
**27/11
b-l 08/16
2
**67/22
**70/6
a-c53 /187
**27/10-
** 70/ 6
a-c 54/ 9
**37/17
**24/22
a-d 66/ 16
ns 10/ 4
8 ** 77/
a-g53/35
**32/9-
39/0-
b-l08/16
3

d-k 33/164

a-h 57/7

e-i 2/13

c-g86/33

i-l 79/13
4

b-h169

ab 87/ 9

f-i 86/12

a-f6/37

c-l 81/15
5
**63/15
**25/12-
a-f178
**77/31-
**25/12-
b-h 25/ 7
**98/7
**30/13
a-g 33/15
**64/31
**54/38
a93/44
**42/8-
**52/4-
b-k24 /16
6
10/0-
ns 25/12
a-d 8/ 183
**45/34
**90/37
ab 95/9
**07/21
**44/22
a18
**49/30
**94/49
a-c93/41
**70/3

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *