پایان نامه بررسی و تحلیل انواع جرایم و تخلفات مربوط به اسناد هویتی

مفهوم سند و مفهوم هویت

گفتار اول: مفهوم سند

سند از نظر لغوی به معنای تکیه­ گاه، آن چه پشت به آن دهند می­باشد. [1] سند مهمترین، اساسی­ترین و
رایج ­ترین منبع مستند و محکم در روابط و نظام­های حقوقی شناخته می­شود که به جهت اهمیت کاربرد در مراجع مختلف می­توان معتبر و متقن بودن و استواری سند را نخستین پارامتر آن برشمرد. [2] و سند در اصطلاح علم حقوق، سند کتبی می­باشد که وفق ماده 1284 (قانون مدنی) به معنای « هر نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد می باشد». بنابراین سند باید علاوه بر کتبی بودن دو ویژگی اساسی نیز داشته باشد تا اطلاق سند بر آن ممکن باشد : یعنی باید قابلیت استناد داشته و محصول کار و اندیشه بشری باشد.

قانونگذار سند را به دو نوع تقسیم نموده است : سند رسمی و سند عادی

الف: سند رسمی

ماده 1287 قانون مدنی سه نوع از اسناد را رسمی شناخته است:

1- اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است.

2- اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد.

3- اسنادی که نزد سایر مامورین رسمی تنظیم شده باشد[3].

بنابراین سند در صورتی رسمی شمرده می­شود که دارای ارکانی باشد که عبارت است از :

1- تنظیم به وسیله مأمور رسمی

2- رعایت حدود و صلاحیت مامور در تنظیم سند

3- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند[4]

برابر مواد 8 قانون ثبت احوال و ماده 1287 قانون مدنی اسناد هویتی ثبت احوال در زمره اسناد رسمی کشور محسوب می شود و انکار و تردید در آن جایز نیست مگر ادعای جعلیت آنها که نیاز به اثبات دارد. دیگر آن که مفاد اسناد رسمی درباره طرفین و وراث و قائم مقام آنها معتبر است. فلذا قانون تصریح دارد که اگر یکی از مأمورین رسمی دولت سندی را تنظیم کند که صلاحیت تنظیم آن را نداشته است و یا ترتیبات مقرره قانون را در تنظیم سند رعایت نکرده باشد سند مزبور حتی در صورت داشتن مهر و امضاء طرف عادی محسوب می شود و از ویژگیهای اسناد رسمی که اسناد هویتی ثبت احوال نیز در زمره آن است، این است که کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود می تواند امضاء ، خط، مهر یا اثر انگشت خود را انکار کند و احکام منکر بر او مترتب می شود و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او باشد می تواند تردید کند ولیکن در جایی که سند رسمی علیه کسی ابراز می شود نمی توان خط، امضاء … را انکار نمود و بار اثبات ادعای خلاف مفاد اسناد رسمی بر عهده ابراز کننده رسمی نمی باشد.[5]

نظریه مشورتی اداره حقوقی دادگستری (نظریه شماره 894/7-12/3/1363 ) اعلام می دارد « بر طبق ماده 8 قانون ثبت احوال مصوب تیرماه 1355 اسناد مرگ و شناسنامه و برگ ولادت و اعلامیه ها و اطلاعیه ها و دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی از اسناد رسمی است ولی سند ولادت برطبق ماده 999 قانون مدنی  وقتی سند رسمی محسوب است که ولادت در مهلت قانونی به دایره سجل احوال اظهار شده باشد و مهلت اعلام ولادت در تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال[6] ذکر گردیده است، با این کیفیت ماده 999  قانون مدنی و ماده 8  قانون ثبت احوال هر یک به قوت خود باقی است».

ب: سند عادی

به موجب ماده  1293 قانون مدنی «هرگاه سند به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن

مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرر قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» از سوی دیگر ماده 1289 قانون مدنی می­گوید «غیر از اسناد مذکور در ماده 1287 سایر اسناد عادی است» در نتیجه حتی سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد اما علی­القاعده دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت طرف باشد عادی است[7].

گفتار دوم : مفهوم هویت، عناصر تشکیل دهنده آن و تعریف اسناد هویت

الف : هویت و عناصر آن

هویت:

هویت واژه­ای است عربی که به «1- آنچه شخص با آن شناخته می­شود، مانند نام، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگیهای مندرج در شناسنامه یا گذرنامه 2- مجموعه ویژگیها، به ویژه ویژگی­های شخصیتی و فرهنگی فرد که او را از دیگران متمایز می­کند» اطلاق می گردد.[8]

هویت «ویژگی یا کیفیتی است که موجب تمایز و شناسایی کسی از دیگری می­شود این تمایز صرفاً به ظاهر مربوط نمی­شود[9]».

رعایت و حمایت ازحقوق ملحق به کرامت انسانی، که در اسناد و معاهدات بین­المللی مورد توجه و تصریح قرار گرفته­اند.[10] بخشی از قواعد آمره­ی حقوق بین الملل را تشکیل می­دهد و تخطی از این قواعد حتی به موجب رضایت یا توافق دولتها قابل توجیه نیست. اما هر انسانی برای آن که بتواند در مواجهه با نهادهای سیاسی، مدنی و اجتماعی حقوق خود را مطالبه و استیفا نماید، باید بتواند استحقاق خود رانسبت به این حقوق احراز نماید، این استحقاق در واقع بیانگر «حق بر هویت» است.

حق بر هویت در مفهوم وسیع، حمایت از رشد معنوی اشخاص جهت شناخت روابط اجتماعی، حمایت از شخصیت آنان و توسعه­ی آگاهی از ضرورت های ناشی از چارچوب فرهنگی جامعه را تشکیل می­دهد. [11] معنای خاص­تر این حق، اشاره به پذیرش یک فرد به عنوان موضوع حق و تکلیف و همچنین پذیرش ارتباط وی با یک دولت، یک سرزمین، یک جامعه و یک خانواده می­باشد. [12] حق بر هویت در واقع شرط لازم برای برخورداری از حقوق بنیادین بشر و حقوق شهروندی تلقی می شود و تضمین آن بدون عملکرد صحیح دستگاههای اداری متولی امور عمومی ممکن نیست عملکرد مؤثر این دستگاهها مبنایی برای اجرای مقتضیات حکمرانی مطلوب تلقی می­شود. [13]

هویت فردی تمایزی با ثبات میان اشخاص است که در طول زمان تغییر نمی­یابد. هویت حقوقی ناشی از نحوه ولادت (والدین، محل ولادت، تاریخ ولادت) می­باشد و مفهومی ورای هویت در حوزه­های دیگر دارد و به مفهوم هویت فردی نزدیک است .

عناصرهویت:                                                                                                     

 حفظ هویت با حفظ عناصر آن است در حقوق ایران از هویت فردی تعریف به عمل نیامده و عناصر آن به تفکیک احصا نگردیده است. مع هذا به طور ضمنی از عناصر تشکیل دهنده هویت، نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، محل تولد، نام والدین، محل صدور سند، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه، شماره سریال سند و تابعیت را می­توان نام برد. [14]

ب) تعریف اسناد هویت

شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری، انسان های اولیه در جستجوی خود و قبایلشان با عاج فیل، شاخ گوزن و پوست حیوانات از هم دیگر متمایز می شدند. با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون، شناسایی هویتی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی به کار گرفته شد که مهم ترین آنها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه می باشد. این اسناد از ابداع ها و مظاهر حقوقی تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی و ملاک هویت و تابعیت افراد است و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده که هر کدام معنای خاص خود را دارند.

اسناد جمع سند است و عبارت از نوشته ای است که در مقام دعوی یا دفع قابل استناد باشد و هویت با استنتاج از ماده 996 قانون مدنی عبارت از این است که اشاره کردن به آن مبین هویت باشد که با نام، نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر و محل تولد آن را مشخص می کنند و سند سجلی (شناسنامه) را از جهت اشتمال بر موارد، ورقه هویت می گویند.

بنابراین اسناد هویتی مدارکی هستند که برای شناسایی و احراز هویت افراد مورد استفاده قرار می گیرند و پنج سند هم چون شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، کارت پایان خدمت (کارت معافیت از خدمت) و مدارک شناسایی صنفی مانند کارت های شناسایی اداره های مختلف را شامل می شود.[15]

امروزه اسناد هویتی (سجلی) در زندگی فردی و اجتماعی و حتی سیاسی افراد از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار است. اسناد سجلی به ویژه شناسنامه اساسی­ترین مدرک تعیین کننده هویت و تابعیت هر فرد است. اعمال و اجرای تمام حقوق فردی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای شناسنامه می­باشد و بدون آن امکان تحصیل وجود ندارد، انجام معامله در دفتر اسناد رسمی یا هر نوع فعالیت اقتصادی امکان­پذیر نیست – ازدواج رسمی ممکن نیست و بالاخره رأی دادن در انتخابات یا داوطلب شدن به عنوان نامزد انتخاباتی در تمامی انتخابات سیاسی مستلزم ارائه شناسنامه است. تابعیت که یک رابطه سیاسی بین فرد و یک کشور است با شناسنامه تعیین می­گردد. هر کسی شناسنامه کشوری را در دست داشته باشد تبعه آن کشور شناخته می شود. گذرنامه که یک سند بین المللی برای ورود به کشوری و یا عبور از آن است بر مبنای مندرجات شناسنامه تنظیم و صادر می گردد. به طور خلاصه در اهمیت اسناد هویتی می توان گفت وجود این اسناد برای افراد از لحاظ فردی و اجتماعی امری حیاتی است و بدون آنها زندگی در جامعه امکان پذیر نیست.[16]

 متن فوق تکه ای از این پایان نامه بود

برای دیدن جزییات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه

متن کامل