مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه تعريف پيشگيري از جرم و محدوده آن

تعريف پيشگيري از جرم و محدوده آن

با توجه به معيارهاي گفته شده، مي‏توانيم پيشگيري را تعريف كنيم:

«مجموعه اقدام‌هاي سياست جنايي به استثناي اقدام‌هاي كيفري، كه غايت و هدف انحصاري يا لااقل جزئي از آن اقدامات، محدود كردن امكان وقوع مجموعه‏اي از جرايم باشد.»

محدود كردن امكان وقوع جرم از سه طريق امكان‌پذير است:

1ـ غير ممكن كردن ارتكاب جرم؛

2ـ اجتناب كردن از ارتكاب جرايم؛

3ـ كاهش احتمالات ارتكاب آن جرايم؛

اين تعريف داراي چند ركن مي‏باشد:

1ـ مجموعه اقدامات به استثناء اقدامات كيفري؛

2ـ هدف مطلق و نسبي پيشگيرانه جرايم؛

3ـ مجموعه‏اي از جرايم

2-3-1- تفكيك پيشگيري از نظام كيفري

نظام كيفري و مداخله آن به‌مناسبت وقوع جرم، از شمول پيشگيري خارج است. زيرا پيشگيري يك امر كنشي است و جلوي ارتكاب جرم را مي‏گيرد، حال آنكه نظام كيفري ماهيتاً بعد از وقوع جرم مداخله مي‌كند و جنبه واكنشي دارد.

مداخله نظام كيفري، اعمال مجازات، حضور پليس در جامعه و تشريفات دادرسي قضايي نيز بي‌ترديد در پيشگيري از جرم نقش دارد، لكن اين پيشگيري ناشي از عبرت‏آموزي مجازات‌ها ست كه در قالب جرم‌شناسي حقوقي قابل توجه است. حال آنكه در پيشگيري، اقداماتي مدنظر است كه قبل از وقوع جرم بكار گرفته مي‏شوند.

پيشگيري فردي از تكرار جرم نيز از شمول جرم‌شناسي پيشگيرانه خارج است. به‌عبارت ديگر، پيشگيري فردي از جرم‌زماني اعمال مي‏شود كه محكوميتي صورت گرفته و به‌دنبال جلوگيري از سقوط مجدد محكوم‌عليه در ورطه بزهكاري اعمال مي‌شود. كليه اقداماتي كه نسبت به افراد در معرض خطر ارتكاب جرم هم اجرا مي‏شود، در قالب جرم‌شناسي باليني قرار مي‏گيرد. خسارت‌زدايي از بزه‏ديدگان (مهرداد، 1381) و امداد‌رساني نيز در چارچوب جرم‌شناسي پيشگيرانه قرار نمي‏گيرد. زيرا اين اقدامات بعد از وقوع جرم صورت مي‏گيرد. كمك‌رساني به بزه‌ديده در جهت بازپروري مجني‌عليه اعمال مي‏شود و اين هم در چهارچوب جرم‌شناسي باليني صورت مي‏گيرد

2-3-2- تفكيك پيشگيري از كنترل بزهكاري

اما ترديد موجود در تعريف پيشگيري آن است كه آيا كنترل و نظارت رانيز در برمي‌گيرد؟ آيا گشت‌هاي پليسي در خيابان‌ها كه در مقام كنترل مردم است، مي‏تواند پيشگيري محسوب شود يا خير؟ در پاسخ به اين سؤال، دو جهت‏گيري وجود دارد:

عده‏اي عقيده دارند گشت‌هاي پليس بيشتر جنبه حفظ نظم دارد و از طرف ديگر پليس يادآور نظام كيفري و دستگاه قضايي است. از اين رو، اين فعاليت‌ها از شمول پيشگيري خاص موردنظر ما خارج است.

اما عده‏اي ديگر عقيده دارند گشت‌هاي پليس في نفسه مي‏تواند از وقوع بعضي جرايم جلوگيري كند. لذا قابل تشبيه به پيشگيري است. بر هر جرمي يك اوضاع و احوالي حاكم است.   بزه‌ديده، جزئي از اين اوضاع و احوال ناظر به ارتكاب جرم است كه از آن به‌عنوان وضع ماقبل بزه نام برده مي‏شود. لذا گروه اخير عقيده دارند حضور پليس، اوضاع و احوال ارتكاب جرم را به نفع بزه‌ديده و عليه مجرم تغيير مي‏دهد، و به اين ترتيب، لااقل در همان محل از وقوع جرم جلوگيري مي‏شود. بنابراين، معتقدند پليس و گشت‌هاي كنترل‌كننده، ركني از پيشگيري وضعي است. زيرا در پيشگيري وضعي فرض بر اين است كه بزهكار به‌دنبال يك سلسله محاسبات و هزينه‏هايي است كه ارتكاب جرم براي او دارد و بر اين اساس تصميم به ارتكاب جرم مي‏گيرد. از نظر كيفري نيز بايد مجازات معادلات مجرم را بهم بزند

2-4- انواع پيشگيري

ارائه تعريف از پيشگيري اين امكان را به ما مي‌دهد انواع اقداماتي را كه براي پيشگيري از جرم لازم است را طبقه‏بندي كنيم، چرا كه ماهيت اين اقدامات يكسان نيست. بنابراين، در چارچوب جرم‌شناسي پيشگيرانه، با عنايت به معيارهاي مختلف، پيشگيري را به 6 دسته تقسيم‏بندي كرده‏اند.

اين تقسيمات گاه به‌خاطر برداشت مضيق و گاه برداشت موسع از پيشگيري است كه بعضاً با يكديگر تداخل نيز دارند 

 2-4-1- طبقه‌بندي اول: پيشگيري بر اساس معيار سن

1ـ قديمي‏ترين و شايد مهمترين پيشگيري، بر اساس سن مي‏باشد. البته علت اين تفكيك به‌خاطر اهميتي است كه سن در مطالعات جرم‌شناسي دارد. سن يك متغير ذاتي است كه در جرم‌شناسي به دوره‏هاي مختلف تقسيم شده است و تبعات آن مشخص گرديده است. از آنجا كه اطفال از لحاظ شخصيتي در حال شكل‏گيري بوده و استعداد جامعه‏پذيري دارند، براي جلوگيري از بروز رفتارهاي منحرفانه در آنها، لازم است اقدامات خاصي در نظر گرفته شود.

جالب اينكه سازمان ملل نيز در مجمع عمومي سال 1990، قطعنامه‏اي تحت عنوان اصول راهبردي ناظر به پيشگيري از بزهكاري اطفال و نوجوانان تصويب كرد. اين قطعنامه، به قواعد رياض[1] نيز مشهور است. زيرا متن اين قطعنامه در يك كنفرانس بين‏المللي در رياض تصويب شد.

قواعد پكن است كه مربوط به آيين دادرسي اطفال مي‏باشد(مهرداد، 1381).

مسأله پيشگيري از جرايم اطفال، با توجه به طبيعت خاص آنها، مشمول اقدامات خاصي مي‏شود. بر اساس كنوانسيون حقوق كودك (1989) كه مجلس شوراي اسلامي در سال 1372 آن را به تصويب رساند، طفل به كسي گفته مي‏شود كه كمتر از 18 سال كمتر داشته باشد. در همان كنوانسيون ذكر شده است «مگر اينكه اين سن بر اساس شرايط مقرر توسط دولتها بطور ديگري تعيين شده باشد».

مجلس يك حق رزرو براي خود قائل شد با اين مضمون كه اين كنوانسيون مادامي كه مخالف موازين شرعي نباشد قابل اجراست.

در قانون آيين دادرسي كيفري مهر 1378 در فصل مربوط به جرايم اطفال قانونگذار قدمي برداشته است كه افراد زير 18 سال را مشمول دادرسي خاصي قرار داده است. هر چند بلوغ همان بلوغ شرعي است ليكن افراد زير 18 سال طبق قانون آد.ك در دادگاههاي عمومي خاص محاكمه مي‏شوند. در عمل شعبي كه به جرايم اطفال اختصاص داده شده، اين افراد را مشمول اقداماتي قرار مي‏دهند كه اطفال زير سن بلوغ را به آن اقدامات مي‏گمارند (مهرداد، 1381).

در همين طبقه‏بندي، پيشگيري عمومي را از پيشگيري اطفال جدا مي‏نمايند.

2-4-2- طبقه‌بندي دوم: پيشگيري عام و خاص

منظور از پيشگيري عام يك سلسله اقدامات است كه عليه عوامل جرم‌زا به كار مي‏رود. پيشگيري خاص شامل يك سلسله عوامل براي يك جرم خاص است

2-4-3- طبقه‏بندي سوم: پيشگيري انفعالي و پيشگيري فعال

پيشگيري انفعالي در واقع نوعي هشدار و اخطار به جامعه براي جلوگيري از قرباني شدن و بزهديدگي است. هشدار به جامعه براي مصون‌سازي خود در مقابل جرم، يك فن و روش در جلوگيري از وقوع جرم است. بنابراين، اخطار در مورد جرم همراه با اقدامات عملي نيست، يعني از وقوع جرم جلوگيري نمي‌شود و فقط همين هشدار كفايت مي‏كند. در پيشگيري فعال جهت جلوگيري از وقوع جرم عملاً اقدامات مثبتي، را انجام مي‏شود. در سال 1963، در يكي از اجلاس پليس بين‏المللي، اين طبقه‏بندي مطرح شد. تفاوت ديگري كه بين اين دو نوع طبقه‏بندي وجود دارد، اين است كه در پيشگيري انفعالي به دادن هشدار كفايت مي‏كنند و اين هشدار ناظر به كساني است كه بالقوه استعداد قرباني شدن جرم را دارند و در واقع يك نوع اطلاع‌‌رساني به بزهديدگان جرم است و شايد بتوان گفت كه اين نوع پيشگيري، يك نوع پيشگيري از قرباني شدن جرم است[2] در حالي‌كه در پيشگيري فعال اقدامات جامعه عملي مي‏گردد

2-4-4- پيشگيري بر اساس الگوي پزشكي

براساس الگوي معمول در پزشكي كه به سطوح سه گانه پيشگيري نيز معروف است. اين مباحث براي نخستين بار در سال 1967 وارد بحث‏هاي جرم‌شناسي پيشگيرانه شد. اين الگو شامل پيشگيري اوليه، ثانويه و سوم است. پيشگيري اوليه شامل اقداماتي مي‏شود كه جهت‏گيري آن بر هم زدن اوضاع و احوال جرم‌زا در محيط فيزيكي و اجتماعي است. پيشگيري ثانويه يا سطح دوم، عبارتست از مداخله در حالت‌هاي خطرناك. مداخله در حالت‌هايي كه در آستانه وقوع جرم قرار دارد. غايت اين پيشگيري، تشخيص محل و وضعيتي است كه در فراهم كردن زمينه جرم نقش فعالي  دارد. اين پيشگيري  كه در آستانه ارتكاب جرم است، مربوط به حالتي است كه جرم در شرف وقوع است.

پيشگيري سطح سوم، تدابيري است كه براي مهار آثار انفجار، بحران و انفجار حالت خطرناك اعمال مي‌شوند، يعني زماني كه جرم محقق شده حالت خطرناك به حالت مجرميت تبديل شده است، فلذا  اقداماتي در مقام جلوگيري از استمرار حالت مجرميت، به منظور خنثي كردن آثار آن بكار گرفته مي‏شود.

پيشگيري سطح اول و دوم، در جرم‌شناسي پيشگيرانه مطرح مي‏شود. در حالي‌كه پيشگيري سطح سوم مربوط به جرم‌شناسي باليني است. اين نوع پيشگيري‏ها در سازمان بهزيستي مورد توجه قرار گرفته و در اين سازمان مراكزي به‌نام مراكز مداخلة قبل از بحران و مراكز مداخله بعد از بحران. به عبارت ديگر، در اين سطوح سه‌گانه به نحوي كار مي‏شود.

متن بالا تکه ای از این پایان نامه بود برای دانلود متن کامل با فرمت ورد می توانید روی این لینک کلیک کنید

Share article:

Permalink:
Add your widget here