پایان نامه حقوق

پایان نامه حقوق با موضوع : روابط بین الملل

دست می دهد»؛ «اختلاف بین بودن و بایستن بوسیله مجازات یا ضمانت اجرا تعدیل می گردد»

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

تفاوت قوانین حقوقی و طبیعی نیزدر این است که در حقوق، «اجرا» جزء ماهیّت قانون نیست در حالی که در طبیعت اجراء جزء لاینفک قانون است. اجرای قوانین طبیعی به بودن آنها ارتباط دارددر حالی که قواعداجتماعی من جمله قواعد حقوقی، اجرایشان موضوع «بایستن» است و به هیچ وجه محتوم نبوده و قابل تضمین نیست. چنانکه در حقوق داخلی هم، با آنکه دولت اجرای قوانین را تضمین می کند، ولی مکرراً قوانین توسط افراد نقض می گردندو در نتیجه موضوع مجازات پیش می آید.
بسیاری ازنویسندگان که ضمانت اجرا و مجازات را شرط لازم حقوق نمی دانند، بعضی از مقررات حقوق اساسی کشورها را مثال می آورندکه، فاقد ضمانت اجرا و یا مجازات، هستند. مثلاً مقررات مربوط به صلاحیت و روابط سازمان های دولتی که موضوع حقوق اساسی است معمولاً ضمانت اجرا در پی ندارد، زیرا خود این سازمان ها هستند که این قوانین را اجرا می کنندو قدرتی مافوق خود ندارند. بنابراین استدلال، حقوق بین الملل می تواند«موجود» باشد و حدودتکالیف و حقوق دولتها را تعیین کند بدون آنکه لزوماً اجرای مقررات خودرا تضمین کرده و یا متخلّف را مجازات نماید.

2-6-2- نظرکانت در باب «ضمانت اجرا» درحقوق بین الملل
برای اینکه راه حل پیشنهادی کانت درست فهمیده شود باید به خاطر آوریم که وی زمانی این سخنان را می گفت و از صلح به عنوان هدف جامعه بین المللی حرف می زد که روش اصلی و مشروع برای حل وفصل اختلافات بین المللی، جنگ بود و کسی در مورد حق حاکمان برای راه انداختن جنگ تردید نداشت. مخاطب کانت سیاستمداران، علما و سایراشخاص مطلع و چیزفهم بودندکه در فضایی از بی قانونی در عرصه بین المللی به سرمی بردند. کانت این سخنان را برای آنها می نوشت. ایده کانت در مورد حقوق بین المللی که جنگ را غیر قانونی بشمرد، یک ایده انقلابی بود. البته، امروزه که اصل برممنوعیّت جنگ و توسل به زور است و نه جواز آن، ممکن است بسیاری از مباحث کانت و مفروضات اودر نظر ما کهنه یا مفروغ عنه باشد. پیش از کانت، مسأله ایجاد یک قدرت بین المللی برای هابز و رسو نیز مطرح بوده است. هابز، فکر می کرد که همین روابط بین المللی موجود(آنارشی)، نمونه تمام عیار«وضعیت اولیه» در عرصه بین المللی است.
برخی شارحان کانت مشکل «اجرا» در حقوق بین الملل را این گونه شرح کرده اند که همان گونه که تشکیل حکومت مبتنی برقانون اساسی برای حل مشکل همکاری اجتماعی، آزادی و ایجاد نظم در داخل جامعه مدنی لازم است، راه حلّ مشکلات مشابه در عرصه بین المللی نیز تشکیل یک حکومت جهانی است. بعضی نویسندگان هم عقیده دارند که آنچه مورد نظر کانت بوده، مسلماً همان حکومت جهانی است و هرچه کمتراز آن، یا بی فایده است- زیرا مشکل جنگ را به عنوان وضعیت طبیعی در روابط بین المللی حل نمی کند- یابا مباحث خود کانت در رساله«صلح پایدار» و در سایرجاها، ناسازگار خواهدبود.
اما شارحان جدیدترفلسفه کانت می پذیرندکه منظور کانت تشکیل یک حکومت جهانی نبوده و نیست. نه تنها خود کانت صریحاً تشکیل حکومت جهانی را رد کرده بلکه آنچه در اصل سوم از اصول قطعی «رساله صلح پایدار» درباره ی ایجاد «حقوق وطن جهانی» یا قواعد تجارت آزاد و مهمان نوازی و مرافقت جهانی(حقوق خارجیان) می گوید، در صورتی توضیح پذیراست که دربین دولت- ملّت های مستقل اجرا شود و خارج از جهانی مرکّب از دولت های مستقل ، بی معنا است.

پاسخ کانتی به این مسأله آن است که بجای تشکیل حکومت جهانی، بایدهمبستگی بین المللی دولت های مستقل و جدا تشکیل شود، دولت هایی که به شهروندان خود احترام می گذارندو برای اینکه در حلقه یک همکاری سودمند درمقابل هم ملتزم شوند، در موقعیت مناسب می باشند. توزیع بین المللی قدرت که کانت پیشنهاد می کند، با مفهوم حقوق بین الملل مدرن بسیار نزدیک است: دولت ها به موجب حقوق بین الملل ، حقوق و وظائفی دارند، و هر دولت، نماینده موجودات اخلاقی مستقل و خودرهبر(انسان ها) است. اما چون هیچ قدرت جهانی واحدبرای اجرا و اعمال این هنجارها وجود ندارد، لذا اجرای آن ها به صورت غیر متمرکز انجام می شود. کانت از این حیث که دولت ها را ملزم به رعایت حقوق بشرمی داند و آن را پیش شرط پیوستن به همبستگی جهانی می داند، از حقوق بین الملل مدرن جلوتر بوده است.
جدای از شواهد ساختاری که در متن«رساله صلح پایدار» وجود دارد وصرف نظر از مشکلات جدی ناشی از فقدان یک مرجع اجرائی متمرکز در عرصه بین المللی، دلایل دیگری هم برای رجحان ایده تشکیل یک سازمان بین المللی مرکب از دولت های مستقل و تابع حقوق بین الملل، نسبت به ایده حکومت جهانی وجود دارد. کانت از وجود دولت های مستقل در عرصه بین المللی ، دفاع می کند، نه فقط به خاطر اینکه با این شیوه ، پیشنهاداویعنی تشکیل سازمانی از دولت های متحد واقع بینانه تر و عملی تر خواهد بود، بلکه به خاطرآنکه به عقیده او چنین سیستمی از نظر اخلاقی نیز موجه و مشروع است.

3-6-2- علل مخالفت «کانت» با وجود یک حکومت جهانی برای تضمین «اجرا» ی حقوق بین الملل
به عقیده ی وی وجود یک حکومت جهانی، متضمن تهدید بیشتری برای آزادی فردی است. هرچه قدرت سیاسی رقیق تر و ضعیف تر باشد، آزادی بهترو بیشتر تأمین می گردد. کانت می نویسد:
جهانی متشکّل از ملّت های مستقل و جدا عقلاً نسبت به تشکیل یک سلطنت یا تک سالاری جهانی
(monarchy) که همه دولت ها را تحت حکمرانی یک قدرت برتر قرار می دهد، مرجّح و بهتراست.
زیرا قوانین با گسترش حوزه شمول، تأثیرخود را از دست می دهند و پس از اینکه روح خیر و نیکی از بین
رفت، آنگاه استبداد بی رحم به آنارشی تبدیل می شودو وضع بدتر می شود.»

دوم، وجود سیستم بین المللی متشکّل از دولت های مستقل به جای یک دولت جهانی، برای کسانی که در فرهنگ، عادات و رسوم، تاریخ و زبان مشترک اند، فرصت همکاری ایجاد می کند. در این سیستم، امکان رعایت منافع جمعی افرادو نیز مشارکت در تثبیت اصل احترام به خویش که نهایتاً باعث شکوفایی حاکمیت و خود رهبری فرد می گردد، بیشتراست. از نقطه نظرعملی نیز، سیستم غیرمتمرکزبین المللی درگیری ناشی از تفاوت فرهنگی را کاهش می دهد.
کانت باطرح یک استدلال عجیب ازنظرخود دفاع می کند ونظرگاه هابزی را با نوعی از جبر تکاملی ترکیب می کند.. می گویدطبیعت، از جنگ به عنوان ابزاری برای اجبارمردم به زندگی در سراسرزمین و ایجاد دولت های جدا از هم که در حالت جنگ(احتمالی)اند، استفاده کرده است. در مقابل این وضع، طبیعت با استفاده از ویژگی هایی که مردم را به لحاظ اختلاف در زبان و دین، تقسیم می کند«موازنه ای از قدرت ها را به وجود آورده که با یکدیگر رقابتی پرشور وجدی دارند.» وجودهمین امر(وجود دولت های مستقل ودرحالی رقابت)خطر یک صلح فریبنده و غلط انداز را که خودکامگی (دولت جهانی) در گورستان آزادی ایجاد می کند، کنترل می نماید.
تجزیه و تحلیل کانت از مسأله نشان می دهد که چگونه در عرصه بین المللی وجودیک مرجع اجرائی غیر متمرکزمانند سازمان ملل می تواند جای نیروی پلیس جهانی را بگیرد و نیزنشان می دهد که بایددر ایجاد مکانیسم های بین المللی برای تضمین اطاعت از آن مرجع اجرائی غیرمتمرکز، دقَت کرد.

بند سوم – نظریّه ی جدید «مارتین کاسکه نیمی » درنفی موجودیّت حقوق بین الملل
چنانکه پیش تر گفته شد استاد حقوق بین الملل دانشگاه هلسینکی«مارتین کاسکه نیمی» با نظریاتش آتشی بر موجودیت حقوق بین الملل افکنده که آن را با نظریات هستی سوز «نیچه» برمدرنیسم مقایسه می کنند.

Share article:

Permalink:

Add your widget here