پایان نامه دستیابی به یک نظام تجاری بین المللی آزاد بدون تبعیض

دانلود پایان نامه

روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات

جمع­آوری اطلاعات از طریق جمع­آوری کتب، مقالات، پایان­نامه­ها و اسناد موجود و مرتبط با پژوهش که از طریق مراجعه به کتابخانه­ها، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده است و سپس داده­ها پردازش و اطلاعات گردآوری و به صورت استدلالی برای ارائه مطالب و نتایج پژوهش مدنظر قرار گرفته است.

پیشینه تحقیق

با توجه به نو و جدید بودن موضوع، تحقیقات کمی در این زمینه صورت گرفته است. ا لبته لازم به ذکر است که تألیفات و کتب متعددی در رابطه با حقوق بشر در حوزه حقوق سازمان جهانی تجارت موجود است. لکن پیرامون مباحث موارد تناقض سازمان جهانی تجارت با حقوق بشر با منابع و مأخذ اندکی روبرو هستیم. تنها مطالعاتی که حقوقدانان و پژوهشگران در این رابطه انجام داده­اند و در این تحقیق به آنها ارجاع داده شده­اند عبارتند از: کتاب سیر تاریخی حقوق مالکیت ادبی و هنری، صفریان – فرهاد، 1386، اعلامیۀ جهانی حقوق بشر میثاق بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موانع غیرتعرفه­ای در سازمان جهانی تجارت و حذف از بازرگانی خارجی ایران، بیدآباد – بیژن.

روش تحقیق

روش تحقیق در این پایان­نامه به صورت توصیفی و تحقیقی، توصیف ویژگی­ها و اوصاف موضوع در پی یافتن علل خاص بروز یک رفتار و ارائه نظریات دربارۀ علت­ها و معلول­های موجود و روش هنجاری یعنی؛ استفاده از متون و قوانین موجود ملی و فراملی می­باشد. همچنین گردآو ری داده­ها در این تحقیق جنبه کتابخانه­ای دارد و در  این راستا علاوه بر اینترنت از  منابع مکتوب از جمله کتاب­ها، مقالات، نشریات داخلی، ترجمه­ها و همچنین پایان­نامه­های که به گونه­ای به موضوع پایان­نامه مربوط بوده­اند استفاده شده است.

ساختار تحقیق

در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه  بررسی شده­اند:

در این تحقیق سه موضوع به طور مستقل و در سه بخش جداگانه  بررسی شده اند :

1- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، و ماده 2 و 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و تفسیر کلی شماره 3 و شماره 12 کمیته اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و نیز نظر کلی شماره 14 آن کمیته ، و همچنین قطعنامه شماره 2002/28 کمیسیون حقوق بشر با توجه به گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر از اجرای قواعد موافقتنامه کشاورزی سازمان جهانی تجارت در نقض حقوق بشر  ، و نیز اعلامیه جهانی حقوق بشر در وین 1993 ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .

2- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده 19 و 27 و 29 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 19 و 20 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ، ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و نظر کلی شماره 3 و 14 و 31 کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و همچنین قطعنامه 2000/7 کمیسیون فرعی پیشبرد و حمایت از حقوق بشر ، و کنوانسیون برن 1971 در زمینه حقوق مالکیت معنوی ، و نیز ماده 9 موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .

3 –بخش سوم :  حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن

در این بخش بر اساس ماده 1 و 55 منشور ملل متحد ، ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی ، و نظر کلی شماره 3 و 13 و 14 کمیته حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و قطعنامه شماره 2002/31 کمیسیون حقوق بشر ، و ماده 27 و 28 و 30 موافقتنامه تریپس سازمان جهانی تجارت ، موضوع مورد بحث قرار میگیرد .

خرید و دانلود متن کامل پایان نامه فوق در این لینک

Author: مدیر سایت