پایان نامه رشته روانشناسی : عملکرد تحصیلی

داده شده اند.
1- پرسشنامه هوش اخلاقی
پرسشنامه هوش اخلاقی لنیک و کیل در سال (2005) در ده بعد و شامل 40 عبارت است که در جدول 3-1 آمده اند و به صورت لیکرت (هرگز، به ندرت، گاهی اوقات، اغلب و تمام اوقات) نمره گذاری شده اند. پایایی این آزمون با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 و روایی صوری و محتوایی و هماهنگی درونی مولفه هایث آن توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفته است. بیشترین همبستگی درونی بین بخشش و دلسوزی با هوش اخلاقی 86/0 و کمترین همبستگی بین درستکاری با هوش اخلاقی 66/0 می باشد. نتایج تحلیل عاملی مولفه های هوش اخلاقی نشان داده است که درستکاری با بار عاملی 64/0، مسئولیت پذیری 81/0، دلسوزی 84/0 و بخشش 83/0 دارای 80 درصد اشتراک هستند (سیادت، مختاری پور و کاظمی، 1388)

جدول(3-5) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه هوش اخلاقی
مقیاس تعداد نمونه سوالات مربوطه مقدار آلفا
عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها 269 4-1 85/0
راستگویی 269 8-5 87/0
استقامت و پافشاری برای حق(ایستادگی بخاطر حقیقت 269 12-9 84/0
وفای به عهد 269 16-13 85/0
مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی 269 20-17 85/0
اقرار به اشتباهات و شکستها 269 24-21 84/0
قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران 269 28-25 85/0
فعالانه علاقمند بودن به دیگران(اهمیت دادن خود جوش به دیگران 269 32-29 84/0
توانایی در بخشش اشتباهات خود 269 36-33 85/0
توانایی در بخشش اشتباهات دیگران 269 40-37 86/0
کل 269 40-1 86/0
2- مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون
مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون که توسط ماتسون و همکاران در سال 1983 برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد 4 تا 18 سال تدوین گردیده است. این مقیاس دارای 54 عبارت است که مهارتهای اجتماعی کودکان را توصیف می کنند. پاسخها براساس یک شاخص پنج درجه ای از نوع مقیاس لیکرت با دامنه ی نمره ی 1 (هیچوقت) تا 5 (همیشه) نمره گذاری می شوند. برای این مقیاس، پنج مؤلفه یا خرده مقیاس فرعی به شرح زیر تدوین شده است:
عامل نخست عبارت است از مهارت اجتماعی مناسب که رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مؤدب بودن و اشتیاق به تعامل با دیگران به صورتی مفید و موثر را در بر می گیرد.
عامل دوم جسارت نامناسب است که رفتارهایی مانند دروغ گفتن، کتک کاری، خرده گرفتن از دیگران، ایجاد صداهای نابهنجار و ناراحت کننده و زیر قول زدن را شامل می شود.
عامل سوم تکانشی عمل کردن و سرکش بودن است که رفتارهایی از قبیل به آسانی عصبانی شدن، یک دندگی و لجبازی را در بر دارد.
عامل چهارم، اطمینان زیاد به خود داشتن است و در بر دارنده ی رفتارهای به خود نازیدن و به دیگران پز دادن، تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از دیگران دیدن است.
عامل پنجم حسادت / گوشه گیری است که در بردارنده ی تنهایی و حسادت می باشد (ماتسون وهمکاران، 1983 ؛ به نقل ازیوسفی و خیر، 1381)
درایران مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون توسط یوسفی و خیر (1381) روی 562 نفردانش آموز دختر و پسر شیرازی اجرا، تعیین روایی و پایایی شده است. این پژوهشگران روایی مقیاس یاد شده را با بهره گرفتن از روایی سازه و روش تحلیل عاملی و پایایی آن را با بهره گرفتن از روش آلفای کرونباخ 86/0 گزارش کرده اند.
جدول(3-6) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه مهارت اجتماعی
مقیاس تعداد نمونه سوالات مربوطه مقدار آلفا
مهارت های اجتماعی مناسب 269 18-1 81/0
رفتارهای غیر اجتماعی 269 29-19 80/0
پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 269 41-30 73/0
برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن 269 47-42 34/0
رابطه با همسالان 269 56-48 87/0
کل 269 56-1 86/0
3- پرسشنامه عملکرد تحصیلی
این پرسشنامه اقتباسی از پژوهش های فام و تیلور (1999) در حوزه ی عملکرد تحصیلی است که برای جامعه ی، ایران اعتباریابی شده است (درتاج، 1383؛ به نقل از قلتاش و همکاران، 1389). آزمون عملکرد تحصیلی قادر است با 48 سئوال، 5 حوزه مربوط به عملکرد تحصیلی به شرح ذیل را اندازه گیری نماید: عامل خود کارآمدی، تأثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش. به هر یک از این عامل ها نمره ای اختصاص یافته است که به ترتیب 5 و 4 و 3 و 2 و 1 می باشد و بر این اساس نمره ی کمتر از 53 نشان دهنده ی خودکارآمدی ضعیف ونمره بالاتر از 85 نشان دهنده ی خود کارآمدی قوی می باشد. نمره کمتر از 28 بیانگر تأثیرات هیجانی ضعیف و نمره ی 53 به بالا بیانگر تأثیرات هیجانی قوی می باشد. نمره ی کمتر از 11 بیانگر برنامه ریزی ضعیف ونمره ی بالاتر از 23 بیانگر برنامه ریزی قوی می باشد. نمره ی کمتر از 6 بیانگر کنترل پیامد ضعیف و نمره ی بالاتر از 13 بیانگر فقدان کنترل پیامد قوی می باشد. نمره ی کمتر از 14 بیانگر انگیزش ضعیف و نمره ی بالاتر از 24 بیانگر انگیزش قوی می باشد. نمره ی کمتر از 120 بیانگر عملکرد تحصیلی ضعیف نمره ی بالاتر از 175 بیانگر عملکرد تحصیلی قوی و نمره بین 121- 174 بیانگر عملکرد تحصیلی متوسط می باشد(قلتاش و همکاران، 1389).

جدول(3-7) ضریب آلفای کرونباخ مؤلفه های پرسشنامه عملکرد تحصیلی
مقیاس تعداد نمونه تعداد سوال مقدار آلفا
خودکارآمدی 269 15-1 70/0
تاثیرات هیجانی 269 27-16 70/0
برنامه ریزی 269 35-28 75/0
فقدان کنترل پیامد 269 40-36 76/0
انگیزش 269 48-41 75/0
کل 269 48-1 70/0
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخصهای آمار توصیفی ( فراوانی، درصد، درصد تجمعی و نمودار) و روش های آمار استنباطی (همبستگی و رگرسیون برای آزمون فرضیات و آزمون تی نمونه های مستقل و تحلیل واریانس برای یافته های جانبی و پرسش های فرعی) استفاده شد.
ملاحظات اخلاقی
1- در چارچوب مندرجات پروپوزال مصوب شده در شورای پژوهشی دانشگاه عمل شد و در برخورد با سوژههای انسانی مطابق موازین شرعی و اخلاقی اسلامی، با حفاظت از اطلاعات آزمودنیها عمل شد.
2- اطلاعات جمع آوری شدهی حاصل از پرسشنامهها بصورت محرمانه مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و صرفاً جهت هدف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت.
3- کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط به اساتید راهنما و مشاور در انجام این پژوهش مد نظر قرار گرفت.

فصل چهارم
یافته های پژوهش

مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحلهای است که طی آن دادههایی که از طریق بکارگیری ابزراهای جمع آوری داده ها فراهم آمدهاند، خلاصه، کدبندی و دستهبندی و در نهایت پردازش میشوند تا زمینه برقراری انواع تحلیلها و ارتباطها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی میباشد، ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها، و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند. در این فرآیند داده ها هم از لحاظ مفهومی هم از لحاظ تجربی پالایش میشوند و تکنیکهای گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاجها و تعمیمها بر عهده دارند. تجزیه و تحلیل برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی به اطلاعات جمع آوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. داده های خام با بهره گرفتن از نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنند گان قرار میگیرد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت توصیفی و استنباطی مطرح میگردد. در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان حاصل میشود و در ادامه آمار استنباطی به بررسی روابط بین متغیرها میپردازد.
لذا تجزیه و تحلیل اطلاعات در واقع بخشی از فرآیند علمی روش تحقیق است، که در آن تئوریها ، نظریات یا فرضیات تحقیق در قالب آمار و ارقام علمی مستدل جلوه میکنند، و ثمرهی تحقیق را به صورت کمی نشان میدهند. بنابراین در این بخش ما تصمیم داریم که یافتههای خود را در دو بخش اصلی، الف: شاخصهای آمار توصیفی و ب: شاخصهای آمار استنباطی بیان کنیم. بنابراین در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت جمعیت شناختی پاسخ دهندگان در فصل سوم حاصل شد و در ادامه در این فصل بوسیله آمار استنباطی به بررسی فرضیه ها پرداخته شده است.

میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه
جدول (4-1) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب جنسیت
جنسیت پسر دختر کل
متغیر میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
هوش اخلاقی 172/150 778/18 463/139 107/18 390/146 207/19
مهارت اجتماعی 867/155 806/24 589/160 556/31 535/157 415/27
عملکرد تحصیلی 994/164 113/19 126/156 350/226 862/161 302/22
نتایج جدول فوق میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب جنسیت دانش آموزان را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که میانگین دو متغیر هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسر بیشتر از دختران می باشد ولی میانگین نمره دختران در مهارت اجتماعی بیشتر از پسران می باشد.
جدول (4-2) میانگین و انحراف هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب پایه تحصیلی
نوع استخدام پایه اول پایه دوم پایه سوم کل
متغیر میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار
هوش اخلاقی 483/134 399/16 878/148 180/18 139/151 242/19 390/146 207/19
مهارت اجتماعی 700/163 418/35 577/155 928/22 034/156 642/26 535/157 415/27
عملکرد تحصیلی 616/154 250/29 886/161 675/20 883/166 271/17 862/161 302/22
نتایج جدول فوق میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی، مهارت اجتماعی و عملکرد تحصیلی بر حسب پایه تحصیلی آنان را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که میانگین هر سه متغیر در پایه سوم بیشتر از پایه اول و دوم است.

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار هوش اخلاقی بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی تعداد میانگین انحراف معیار
عمومی 60 483/134 399/16
ریاضی و فیزیک 80 025/148 483/14
علوم تجربی 54 722/153 946/18
علوم انسانی 75 893/148 846/21
کل 269 390/146 207/19
نتایج جدول فوق میانگین و انحراف هوش اخلاقی بر حسب رشته تحصیلی دانش آموزان را نشان میدهد، همانطور که مشخص است دانش آموزان رشته علوم تجربی از میانگین نمره هوش اخلاقی بیشتری نسبت به بقیه دانش آموزان سایر رشته ها دارا هستند.
جدول (4-4) میانگین و انحراف معیار مهارت اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی
رشته تحصیلی تعداد میانگین انحراف معیار
عمومی 60 700/163 418/35
ریاضی و فیزیک 80 762/156 809/22
علوم تجربی 54 203/156 223/18
علوم انسانی 75 386/154 763/29
کل 269 390/146 207/19
نتایج جدول فوق میانگین و انحراف مهارت اجتماعی بر حسب رشته تحصیلی دانش آموزان را نشان میدهد، همانطور که مشخص است دانش آموزان پایه اول که هنوز انتخاب رشته نکرده اند از میانگین نمره مهارت اجتماعی بیشتری نسبت به بقیه دانش آموزان سایر رشته ها برخوردار بوده اند.
جدول (4-5) میانگین و انحراف معیار عملکرد تحصیلی بر حسب رشته تحصیلی
تحصیلات تعداد میانگین انحراف معیار
عمومی 60 616/154 250/29
ریاضی و فیزیک 80 287/160 752/13
علوم تجربی 54 463/157 244/20
علوم انسانی 75 506/172 203/21
کل 269 390/146 207/19
نتایج جدول فوق میانگین و انحراف عملکرد تحصیلی بر حسب رشته تحصیلی را نشان میدهد، که با توجه به یافته ها، دانش آموزان رشته علوم انسانی از میانگین نمره بیشتری در عملکرد تحصیلی برخوردار بوده اند.
یافتههای استنباطی پژوهش
جدول (4-6) شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر کجی کشیدگی آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف سطح معناداری
هوش اخلاقی 170/0- 234/0- 863/0 445/0
مهارت اجتماعی 855/0 368/1 937/1 052/0
عملکرد تحصیلی 154/0 641/1 402/1 059/0
همان طور که در جدول 4-6 مشاهده میشود با توجه به مقادیر بدست آمده کجی و کشیدگی و آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش، توزیع تمامی متغیرها نرمال است، بنابراین میتوان جهت تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از روش های پارامتریک مانند همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده کرد.
فرضیه اصلی پژوهش
بین هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی با عملکرد تحصیلی در دبیرستان های عشایری شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
جهت پاسخگویی به این فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده که نتایج آن در جدول ذیل نشان داده شده است :
جدول( 4-7) ماتریس همبستگی بین هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان
متغیر هوش اخلاقی مهارت اجتماعی عملکرد تحصیلی
هوش اخلاقی 1

مهارت اجتماعی 08/0 1
عملکرد تحصیلی **31/0 **46/0 1
** سطح معنی داری در سطح 01/0 می باشد
نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین هوش اخلاقی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در سطح 001/ >P رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. ضریب تعیین نشان می دهد که حدود 9 درصد واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان مربوط به هوش اخلاقی است (نمودار 4-1).
نتایج جدول فوق نشان می دهد که بین مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان در سطح 001/ >P رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. ضریب تعیین نشان می دهد که 21 درصد واریانس عملکرد تحصیلی دانش آموزان توسط مهارت اجتماعی قابل توجیه است (نمودار 4-2).

نمودار (4-1) توزیع پراکندگی نمرات عملکرد تحصیلی بر حسب هوش اخلاقی

نمودار (4-2) توزیع پراکندگی نمرات عملکرد تحصیلی بر حسب مهارت اجتماعی
فرضیه های فرعی
1- بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول(4-8) ماتریس همبستگی بین ابعاد هوش اخلاقی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
متغیر تعداد عملکرد تحصیلی سطح معناداری
عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها 269 142/0 010/0
راستگویی 269 005/0 465/0
استقامت و پافشاری برای حق (ایستادگی بخاطر حقیقت) 269 241/0 001/0
وفای به عهد 269 150/0 007/0
مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی 269 160/0 004/0
اقرار به اشتباهات و شکست ها 269 178/0 002/0
قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران 269 218/0 001/0
فعالانه علاقمند بودن به دیگران (اهمیت دادن خود جوش به دیگران) 269 309/0 001/0
توانایی در بخشش اشتباهات خود 269 295/0 001/0
توانایی در بخشش اشتباهات دیگران 269 388/0 001/0
** سطح معنی داری در سطح 01/0 می باشد
نتایج جدول فوق نشان می دهد بین ابعاد هوش اخلاقی به جز راستگویی با عملکرد تحصیلی در سطح 05/0 > P رابطه مثبت معنی دار وجود دارد. که بیشترین همبستگی متعلق به رابطه بین توانایی در بخشش اشتباهات دیگران و عملکرد تحصیلی است که برابر 388/0 بوده و در سطح
001/0 > P مثبت و معنی دار است و کمترین همبستگی متعلق به رابطه بعد عمل کردن مبتنی بر اصول، ارزشها و باورها با عملکرد تحصیلی است که برابر 142/0 است و در سطح 05/0 > P مثبت و معنیدار است.
2- بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری وجود دارد.
جدول(4-9) ماتریس همبستگی بین ابعاد مهارت های اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان
متغیر تعداد عملکرد تحصیلی سطح معناداری
مهارت های اجتماعی مناسب 269 386/0 001/0
رفتارهای غیر اجتماعی 269 219/0- 001/0
پرخاشگری و رفتارهای تکانشی 269 228/0- 001/0
برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن 269 312/0 001/0
رابطه با همسالان 269 380/0 001/0
** سطح معنی داری در سطح 01/0 می باشد
نتایج جدول فوق نشان می دهد بین ابعاد مهارت اجتماعی (مهارت اجتماعی مناسب، رفتارهای غیر اجتماعی، پرخاشگری و رفتارهای تکانشی، برتری طلبی، اطمینان زیاد به خویشتن داشتن و رابطه با همسالان) با

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *