پایان نامه رشته روانشناسی : عملکرد تحصیلی

کننده آموزشی و فردی مانند پیشرفت در مدرسه و مسئولیت پذیری تعامل مناسب با همسالان و بهبود عزت نفسو نهایتاً عملکرد تحصیلی مطرح گردد. بنابراین دانش آموزانی که مهارت های اجتماعی را به طور واقعی یاد می گیرند، تمرین می کنند و شایستگی خود را به کار می گیرند، قطعاً می توانند در ورود به گروه همسالان و دوستیابی موفق باشند، تعاملی مثبت در روابط خود با همسالان داشته باشند و دامنه ای از رفتارهای مقبول را از خود نشان دهند
3- هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی می تواند عملکرد تحصیلی دانش آموزان در دبیرستان های عشایری شیراز را پیش بینی کند.
جهت پاسخگویی به این سوال از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردد، نتایج آن نشان داد مدل تاثیر هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی برعملکرد تحصیلی دانش آموزان معنی دار بود . ضرایب بتا نیز نشان داد که هوش اخلاقی و مهارت های اجتماعی پیش بینی کننده معنی داری برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان بودند و مهارت اجتماعی تاثیر بیشتری را بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد.
4- آیا بین جنسیت و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد ؟
به منظور پاسخگویی به این سوال از آزمون t برای گروه های مستقل استفاده شده است که نتایج آن نشان داد بین دانش آموزان پسر و دختر از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت معنی دار وجود دارد که با توجه به میانگین نمره بدست آمده برای آنها عملکرد تحصیلی پسران بهتر بوده است. یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های جعفری نژاد و غباری بناب (1388)، لواسانی و همکاران(1386)، دیپریت و جنینگ (2012)، استراحن (2003) در این زمینه همسو و با یافته های پژوهشهای فروتن (1382) و منصوری (1380) در این زمینه ناهمسو است.
5- آیا بین پایه تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد ؟
به منظور پاسخگویی به این سوال از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد، و ملاحظه گردید که بین پایه تحصیلی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنها تفاوت معنی دار وجود دارد. این تفاوت بین پایه اول با سوم دارای تفاوت معنادار بود یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های لواسانی و همکاران(1386) در این زمینه همسو است.

6- آیا بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معناداری وجود دارد ؟
به منظور پاسخگویی به این سوال از تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد، که نتایج نشان داد بین رشته تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تفاوت معنی دار وجود دارد و این تفاوت بین گروه علوم انسانی با سه گروه دیگر معنادار می باشد. یافته های این پژوهش با نتایج پژوهش های المبوری (1387) و قلی زاده و امینی(1381) در این زمینه همسو است.

موانع و محدودیتها
الف) محدودیتهای در اختیار محقق
تحقیق یک کوشش حساب شده برای کشف مجهولات است. این تلاش به منظور یافتن راه های کمک به بشریت انجام می گیرد. بدیهی است که نیت یک محقق، انسانی است و تلاش او نیز در همین راستا صورت می گیرد. از بعد دیگر نیز کاری طاقت فرسا و پر زحمت است و علت ان وجود موانع و محدودیت ها در این زمینه است.از یک نظر موانع به دو بخش ساختگی و طبیعی تقسیم می شوند.و البته از منظرهای دیگر نیز قابل بررسی می باشند. ان چه برای محقق مهم و ضروری است تشخیص به موقع محدودیت ها و تصمیم گیری در موردرفع ان هاست. به دلیل اهمیت موضوع، محدودیت ها را بدون توجه به نوع تقسیم بندیها به شرح زیر معرفی می نمایم. البته با تاکید بر اینکه راه ادامه موضوع در همین وضعیت میسر است.
جهت گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از پرسشنامه های خودگزارشی استفاده شده است که خود دارای برخی محدودیت ها می باشد.
فقدان بودجه لازم برای انجام و پیشبرد کار:کار تحقیقی در مراحل مختلف خود نیازمند صرف هزینه‌های مالی است که مسلماً تحقیقات دانشجویی به دلیل شرایط خاص محقق ازاین موضوع مستثنی نیست.
مشکلات موجود در امر جمع‌آوری داده‌های پژوهش
عدم همکاری بعضی از کارکنان در توزیع، تکمیل و گردآوری پرسشنامه‌ها
طولانی بودن فرایند جمع‌آوری پرسشنامه‌ها
نیاز به رد شدن از فیلتر حراست ادارات برای تأیید سؤالات پرسشنامه و دریافت مجوز برای پخش پرسشنامه‌ها
اکثر آزمودنیها اعتقاد چندانی به این قبیل کارهای تحقیقاتی نداشته و این کارها را بی‌فایده قلمداد میکردند،از این رو جلب همکاری آنها بسیار مشکل بود.
ب)محدودیت های خارج از کنترل محقق
انتخاب نمونه
عدم کنترل همه ی متغییر ها نیز در این محدوده قرار دارند.
در مورد ابزار و وسایل ،پژوهشگر نمی تواند صحت و درستی ابزار را کنترل کند.
سن نیز یک محدودیت است.
محدودیت هایی مانند بودجه، عدم وجود ازادی عمل، نوع فرهنگ حاکم بر جامعه، عدم صدور مجوز، عدم درک از لزوم تحقیق نزد مقامات، عدم همکاری افراد و نمونه ها، پاسخ دهی نا صحیح به پرسش ها و مسائل این چنینی نیز از انواع محدودیت ها شمرده می شوند
کمبود وقت و مشغله زیاد
وجود مسئولیت های خانوادگی
وجود مسئولیت های اجتماعی
نا آشنایی با اصول آماری
کمبود امکانات و تجهیزات لازم
عدم استفاده از نتایج تحقیق
عدم همکاری سازمان ها و واحدهای اجرایی و اداری
عدم دسترسی به منابع کسب اطلاعات مانند مدلاین، اینترنت
عدم دسترسی به منابع کسب اطلاعات مانند کتابخانه
پیشنهادات
پیشنهادهای کاربردی
با توجه به اینکه بین ابعاد هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت معنی دار مشاهده گردید پیشنهاد می گردد:
دانش آموزان به تجزیه و تحلیل آن چه که مهارت های اجتماعی را شکل می دهند ترغیب شوند.
رفتارهای مناسب تقویت در دانش آموزان ترغیب شود.
عمل به اصول، ارزش ها و باورها در دانش آموزان تقویت گردد، یعنی بین آنچه که به آن باور دارند و آنچه که به آن عمل می کنند و آنچه که میدانند درست است هماهنگی ایجاد کنند.
دانش آموزان به راستگویی تشویق گردند. و انجام کار درست و گفتن حرف راست در تمام زمان ها تشویق گردد.
روحیه ایستادگی بخاطر حقیقت در وجود آنها تقویت گردد. و پافشاری نمودن بر اساس باورها و ارزشهای خود به خاطر حقیقت تشویق گردد.
وفای به عهد در بین دانش آموزان تشویق گردد. داشتن صداقت مورد ستایش قرار گیرد تا این خصلت در دانش آموزان تقویت گردد.
مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی در دانش آموزان تقویت گردد. به دانش آموزان یادآوری گردد مسئول اعمال خود و پیامدهای آن هستند. مسئول اشتباهات و شکست های خود هستند. برای خدمت به دیگران قبول مسئولیت کنند. به دیگران علاقمند باشند. آنچه که برای دیگران انجام می دهند نه بر اساس دستور و یا دریافت پاداشی باشد.
توانایی در بخشش اشتباهات خود و دیگران در دانش آموزان تقویت گردد.
مهارت های اجتماعی مناسب در دانش آموزان تقویت گردد و رفتارهای غیر اجتماعی دانش آموزان اصلاح گردد.
پرخاشگری و رفتارهای تکانشی دانش اموزان به حداقل رسانده شود و برتری طلبی، اطمینان به خود داشتن در دانش آموزان تقویت گردد.
پیشنهادهای پژوهشی
پیشنهاد می گردد در تحقیقات بعدی وجود ارتباط بین ابعاد هوش اخلاقی و مهارت اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی شهری بررسی گردد و نتایج آن با دانش اموزان دبیرستان های عشایری مورد مقایسه قرار گیرد.
نتایج این تحقیق با سایر تحقیقات داخلی و خارجی مورد مقایسه قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی برای ارزیابی نگرش و مهارت های اجتماعی دانش آموزان از نظر والدین، معلمان و سایر کارکنان مدرسه نیز استفاده شود.
پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی آموزش مهارت های اجتماعی، در برنامه های آموزش ضمن خدمت برای مشاوران و معلمان و نیز در برنامه های دانش افزایی مادران و پدران در نظر گرفته شود تا آنان بتوانند در سازگار ساختن دانش آموزان و بالا بردن عملکرد تحصیلی آنان نقش لازم را ایفا کنند؛
پژوهش حاضر، امکان پیگیری و وارسی پیامدهای اجرای برنامه مداخله ای در بلند مدت را نداشت؛ بنابراین پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی برنامه مداخله ای مد نظر قرار گیرد.
پیشنهاد می شود در پژوهش های بعدی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر کاهش ناهنجاریهای رفتاری و عاطفی و تقویت رفتارهای جرئت مندانه، مورد بررسی قرار گیرد.

منابع و مأخذ:
منابع فارسی
ابطحی، معصومه السادات وندری، خدیجه، (1390)، رابطه خلاقیت و سازگاری اجتماعی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهر زنجان، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، شماره10، 15-28.
اخلاقی، فرشاد، (1378)، بررسی و مقایسه بین علاقه‌ی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و دانشجویان، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی علوم تربیتی دانشگاه تربیت معلم.
بیابانگرد، اسماعیل، (1382)، روش های پیشگیری از افت تحصیلی، تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
بدار، لوک و دیگران، (1388)، روان شناسی اجتماعی، (ترجمه، دکتر حمزه گنجی)،‌ تهران: نشر ساوالان.
پورکریمی، جواد، (1388)، مقایسه رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموختگان کشاورزی خود اشتغال و غیر خوداشتغال، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 51، 155-175.
توسلی، غلامعباس، (1385)، نظریه های جامعه شناسی، تهران: انتشارات سمت.
حرانی، شیخ ابومحمد، (1385)، تحف العقول عن آل رسول(ص)، قم: انتشارات آل علی.
روشه، گی، (1386)، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، (ترجمه عبدالحسین نیک گهر)، تهران: نشر تبیان.
ریتزر،جورج، (1374)، نظریه های جامعه شناسی دوران معاصر، تهران: نشر علمی.
سبحانی نژاد، مهدی و عابدی، احمد، (1385)، بررسی رابطه بین راهبردهای یادگیری خودتنظیم و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با عملکرد تحصیلی آنان در درس ریاضی، فصلنامه علمی– پژوهشی روان شناسی دانشگاه تبریز، شماره1، 79-97.
سلیمانی وهمکاران، (1388)، تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دیرآموز ، نشریه تعلیم و تربیت استثنائی، شماره95و96، 9-22.
سلیمانی، منصور ، (1388)، آموزش مهارت های اجتماعی رویکردی نو ، نشریه، رشد آموزش علوم اجتماعی ، شماره 51، 34-37.
سعیدی، حسام ، میر حسینی، سیده سامیه وحبیبی نیا، فاطمه ، (1390)، اثرات توانایی ذهنی و هوش هیجانی بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی ، نشریه تدبیر، شماره237، 55-66.
شهنی ییلاق، منیجه، بنابی مبارکی، زهرا وشکرکن، حسین، (1384)، بررسی روابط بین موضوعی و درون موضوعی انگیزش تحصیلی(خودکارآمدی، ارزش تکلیف، هدف های عملکردگرا، عملکردگریز و تبحری) در دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهراهواز، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز،شماره3، 47-76.
شریفیان، اکبر،(1381)، عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان شاهد، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، ش 15و 16.
صغری، فاطمه، (1370)، الگوی اجتماعی زن مسلمان در جامعه ی اسلامی، تهران: مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
طالب زاده نوبریان، محسن ، صالح صدق پور، بهرام و کرامتی، انسی ، (1387)، بررسی تاثیر جو اجتماعی مدارس متوسطه بر پرورش مهارت های اجتماعی دانش آموزان ، نشریه مطالعات برنامه درسی ، شماره8، 23-46.
ظهیری ناو، بیژن ورجبی، سوران، (1388)، بررسی ارتباط گروهی از متغیرها با کاهش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی، دو ماهنامه علمی _پژوهشی دانشگاه شاهد، سال 16،شماره36، 69-80.
عابدی، احمد، عریضی، حمیدرضا و سبحانی نژاد، مهدی، (1384)، بررسی رابطه بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهر اصفهان با ویژگی های شخصیتی آن ها، دوماهنامه علمی –پژوهشی دانشگاه شاهد،سال12، شماره12، 29-38.
قلتاش، عباس؛ اوجی نژاد، احمد رضا؛ بزرگر، محسن. (1389). تأثیر آموزش راهبردهای فرا شناخت بر عملکرد تحصیلی و خلاقیت دانش آموزان پسر پایه ی پنجم ابتدایی. فصلنامه روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن، سال اول، شماره 4، زمستان 1389، 135- 119.
قلی زاده، آذر وامینی، اعظم، (1381)، بررسی رابطه مشارکت دانش آموزان دختر دبیرستان های خمینی شهر در فعالیت های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی، ویژگی های جمعیت شناختی و رشد اجتماعی آن ها در سال تحصیلی 80-1379 ، نشریه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربرد، شماره13و14، 103-120.
گیدنز، آنتونی، (1387)، جامعه شناسی، (ترجمه، منوچهر صبوری)، تهران: نشر نی .
گرث، هانس وسی رایت، میلز، (1386)، منش فرد و ساختار اجتماعی، (ترجمه، اکبر افسری)، تهران: نشر آگه.
گلاب‌زاده، سیدمحمدعلی، (1385)، پژوهش تحلیلی در زمینه‌ی اُفت تحصیلی، چهارمین دوره‌ی مقاله‌نویسی علمی، اصفهان: انتشارات دانشگاه اصفهان.
لیوارجانی، شعله وغفاری، سارا،(1390)، بررسی رابطه هوش هیجانی و مهارتهای اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع دوم متوسطه شهر تبریز در سال تحصیلی 89-1388، نشریه علوم تربیتی، شماره9، 71-88.
لطف آبادی، حسین، (1380)، روان شناسی رشد(2)، تهران: نشر سمت.
لواسانی، مسعود، کیوان زاده، محمد ,کیوان زاده، هدیه ، (1386)، رابطه ویژگی های فردی، تحصیلی و خانوادگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران ، نشریه روانشناسی و علوم تربیتی(دانشگاه تهران)، شماره74، 99-124.
مهرابی زاده هنرمند، مهناز ، تقوی، فرخنده وعطاری، یوسف علی ، (1388)، تأثیر آموزش جرأت ورزی بر مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ، نشریه علوم رفتاری ، شماره7، 59-64.
ماوسن، پل هنری و دیگران،(1386)، رشد شخصیت کودک، (ترجمه، مهشید پاسایی)، تهران: نشر مرکز.
مویس، دانیل و رینولدز، دیوید، (1390)، آموزش مؤثر، (ترجمه، محمد علی بشارت وحمید شمسی پور)، تهران: انتشارات رشد.
مختاری پور، مرضیه وسیادت، سید علی ، (1388)، بررسی مقایسه ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین علیهم السلام ، نشریه مطالعات اسلام و روان شناسی ، شماره4، 97-118.
معید فر، سعید، (1380)، بررسی اخلاق کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر برآن، تهران: انتشارات بین الملل.
مصباح یزدی، محمد تقی، (1382)، فلسفه اخلاق، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل.
مژدگان، سپیده و نجفی، مینا، (1390)، بررسی رابطه آموزه های دینی توسط والدین با پرورش هوش اخلاقی کودکان سنین 6 تا 12 سال شهر تهران 1389-1390، اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم و فناوری.
متسون، جانی واولندیگ، توماس، (1384)، بهبودبخشی مهارت های اجتماعی کودکان: ارزیابی وآموزش، ( ترجمه، احمد به پژوه)، تهران: انتشارات اطلاعات.
وست‌وود، پیتر، (1381)، آموزش و پرورش کودکان با نیازهای ویژه: روش‌های منطقی برای آموزش به کودکان دارای نیازهای ویژه، (ترجمه، شاهرخ مکوندحسینی)، تهران: انتشارات رشد.
یوسفی، علیرضا، قاسمی، غلام رضا و فیروزنیا، سمانه، (1388)، ارتباط انگیزش تحصیلی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی،سال9، شماره1، 79-84.

منابع انگلیسی
Amanda, W., & etal, (2008), Improving the Social Behavioral Adjustment of Adolescent: The Effectiveness of Social Skills Group Intervention, Journal child and family studies.
Amato PR. Studying marital interaction and commitment with survey data. Available from:
Anderson, J. G., (2004), Stability and change among three generations of Mexican – American: Factors affecting achievement, American Educational Research Journal, Vol.14, Pp.285 -309.
Beheshtifar M, Esmaili Z, Nekoie.Moghadam M. (2011). Effect of moral intelligence on leadership. Eur J Econ Finan Admin Sci; 43: 1-7
Borba, M.,(2005),The step-by-step plan to building moral intelligence, Nurtuing Kids Heart & Souls, National Educator Award, National council of self-esteem.Jossey-Bass
Brayan, T., Donahune. M., & Pearl,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *