پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی درباره بررسی خمسۀ نظامی گنجوی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی گنجوی

تکه ای از متن پایان نامه :

نظامی فرارسیدن روز و طلوع خورشید را در مجلس شادمانی دیدن لیلی توسط مجنـون این گونه به تصویر می کشد که زیرا روز گردید و هوا پرند و پرنیان روشنی در پوشید و خلخال زرّین پای فلک را که خورشید می باشد زرگر وار گوشواره ساخته و سیماب ستارگان در این صرف و تغییر خلخال به گوشواره درآمد دزدی از مشـرق سبک دست           عروس صبح را زیور به هم بست

         (همان:286)

عروس صبح را زیور بستن می تواند برای ایجاد تصویر طلوع با در نظر داشتن حکایت شادی انگیزی زیرا مجلس آراستن خسرو باشد که هنر نمایی نظامی را نمایان می سازد.

چو شاهنشاه صبـــح آمد بر اورنگ          سپــــــاه روم زد بر لشگر زنگ

بر آمد یوسفی نارنـــــج در دست           ترنـــــج مه زلیخا وار بشکست

گردید از چشــــم فلک نیرنگ سازی           گشاد ابروی ها در دلنـــــوازی

              (همان:199)

در این بیت نظامی خورشید را شاهنشاه صبح تشبیه کرده که با طلوع آن سپاه روم بر لشگر زنگی حمله ور می گردد که سپاه روم مقصود سفیدی روز می باشد که بر سیاهی شب پیروز می گردد و طلوع می کند.

یوسف نارنج به دست خورشید بر آمده و زلیخاه وار ترنج ماه را شکسته و در بیت سوم تاریکی شب با همه ستارگان آن رخت بر بسته و جهان با خوشرویی نمایان گردیده و صبح دمیده شده می باشد. در این بیت “نارنج” استعاره مصرّحه از خورشید می باشد  و “ترنج مه ” نیز اضافه تشبیهی می باشد.

صبح هارون صفت چو بست کمــر          مرغ نــالید زیرا جلاجــــل زر

از سر طالع همــــــــایون بخت           رفت سـلطان مشــــرقی برتخت

                                 (همان:695)

از سر طالع همایون بخت: به طالع سعد ،  سلطان مشرقى: خورشید.

معنى: صبح مانند پاسبانان شب، کمر زنگوله‌دار ستارگان را بسته بود تا رسیدن روز را خبر بدهد و آواز خروس به منزله صداى زنگوله‌هاى زرین او بود و سپس خورشید به طالع سعد از افق طلوع کرد و بر تخت فرماندهى روز نشست.

مطالعه تصویرگری طلوع و غروب خورشید در خمسۀ نظامی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه