مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

نقش جرم زايي حبس

پس از بیان تأثير حبس در جلوگيري و يا تكرار جرم در اين قسمت به بحث و بررسي دربارۀ نقش حبس در افزايش بزهكاري می‌پردازیم. هر چند زندان  مجازات خوب و ارزنده‌ای است، امّا نبايد از نظر دور داشت كه زندان به شرطي می‌تواند موجبات تنبيه، اصلاح و تربيت بزهكار را فراهم نمايد كه با شیوه‌های صحيح علمي و فني اداره گردد و گر نه جز گمراهي محكومين و فساد و آلودگي ثمرۀ ديگري نخواهد داشت. وجود معايب عديده و تبعات منفي در  مجازات زندان باعث گرديده تا از نظر عده‌ای از علماي حقوق جزا، زندان و مجازات حبس نه تنها واقه نگردد بلكه عاملي براي سوق دادن محكومين به تكرار جرم باشد.

این تأثیر گذاري يا به طور مستقیم است يا از طريق آثاري است كه از  مجازات زندان ناشي می‏شو دو آن آثار در وقوع جرم و يا تكرار جرم نقش اساسي خواهند داشت و بديهي است كه نقش عوامل فردي، عوامل جرمي و متغيرهاي زندان در این تأثیر گذاري را نبايد ناديده گرفت. اضافه می‌نماید منظور از عوامل فردي، عواملي است كه با توجه به شخصيت فرد در تكرار جرم مؤثر واقع می‏شود مثل سن، محل سكونت، وضعيت خانوادگي (تأهل و تجرد، طلاق و ارتباطات خانوادگي )، سواد، اشتغال،… و عوامل جرمي نیز نظیر نوع جرم، كيفيت ارتكاب جرم، شركت در جرم، سابقه و مدت حبس تحمل شده و… می‌باشد. متغيرهاي زندان نيز شامل تفكيك و جداسازي بازداشتی‌ها از محكومين به حبس، جدايي محل گذران محكوميت اطفال از بزرگسالان و جداسازي مجرمين بر اساس نوع جرم ارتكابي و امكانات زندان و مديريت آن و فراهم آوري امكانات مورد نياز زندانيان می‌باشد.

1-10-1  گفتار اول – تأثير حبس در جرم زايي

هرچند كه يكي از اهداف اعمال مجازات حبس پيشگيري از وقوع جرم و كاهش جرايم  ارتكابي در جامعه می‌باشد، اما اين  مجازات خود در مواردي موجب افزايش  ارتكاب جرم در جامعه می‌گردد كه در قسمت ذيل به تأثير مستقيم اين  مجازات در جرم زايي می‌پردازیم.

1-10-1-1 آموزش و انتقال جرايم

در اثر معاشرت و اجتماع زندانيان با يكديگر، شیوه‌های جديد و گوناگون بزهكاري توسط تبهكاران حرفه‌ای و زندانيان با سابقه،به محكومين بي تجربه و زندانيان تازه وارد آموزش و انتقال داده می‏شو دو عملاً هدف اصلاحي كيفر حبس با نتيجه معكوس مواجه می‌گردد. به همین دلیل است كه زندان را آموزشگاه بزهكاري و يا دانشگاه جانيان نام نهاده‌اند، زيرا از طريق همين یافته‌های داخل زندان است كه زمينۀ بزهكاري مجدد و تكرار جرم پس از خروج از زندان، چه از لحاظ كميت و چه از لحاظ كيفيت بيشتر و بهتر فراهم می‌گردد.

وجود ارتباط عميق بين زندانيان و حضور کم‌رنگ و كم تأثير مديران و مسئولين زندان در ميان زندانيان براي جلوگيري و ممانعت از ايجاد ارتباطات ناسالم ميان آن‌ها و ناتواني در جذب زندانيان به سوي خود با برنامه‌های مفيد ارشادي باعث می‌گردد تا زنداني از ساير زندانيان طرق جديد  ارتكاب  جرم را ياد بگيرد. اين آموزش و انتقال جرم به صور گوناگون تغيير در نوع، ارتقاء كيفي جرم و شیوه‌های مناسب  ارتكاب جرم، حبس قانوني فرار از مجازات و… تحقق يافته و ظهور می‌یابد.

رمزي كلارك در كتاب خود در فصل « زندان كارخانۀ جنايت » با تشريح بد رفتاری‌ها، بد آموزي ها و مسايل غير انساني زندان‌های آمريكا می‌نویسد :« قسمت اعظم جنايات آمريكا در نتيجۀ شرايط غير انساني زندان‌ها و شكست ما در اصلاح كساني كه به زندان می‌روند به وجود می‌آید.» نام‌برده با كمك آمار و ارقام رسمي دولت آمريكا چنين نتيجه گيري می‌کند :« مهم‌ترین آمار جنايي، آماري است كه نشان می‌دهد 80 درصد جنايات به وسیله مرتكبين تكرار جرم صورت می‌گیرد. چهار پنجم جرايم از طرف كساني كه در نظام عدالت جزايي شناخته شده هستند  ارتكاب  می‌یابد[1]

     در بررسی و تحقیق آماري كه از بعضي زندان‌های كشور به عمل آمده است، چنين مشاهده شده كه فقط 5/8 درصد مرتكبين جرم فروش مواد مخدر براي دومين بار به جرايم ديگر دست یافته‌اند، در صورتي كه همۀ مرتكبين جرايم سبك در دومين مرتبه جرايم ديگري شده‌اند[2].

از اين نتايج استفاده می‏شود که كيفر زندان در حبس‌های كوتاه مدت به ویژه اگر در توجه به پرونده شخصيت و تفكيك طبقه بندي زندانيان رعايت دقت و مراقبت لازم و كافي به عمل نيايد، می‌تواند تبعات منفي و آثار زیان‌بار غير قابل جبراني داشته باشد. چنانچه در مباحث قبلي نيز اشاره شد، متخصصين امور جزايي معتقدند كه براي اينگونه مجرمين نيز نه تنها تأثيري در تقليل تعدادشان نخواهد داشت بلكه عامل افزايش بزهكاري در سطح جامعه خواهد شد.

علاوه بر اين مطابق بررسی‌های معتبر در بعضي موارد، مجازات زندان نه تنها در مقابله با جرايم و تخلفات موفقيت چنداني نداشته و باعث بالا رفتن مقدار آن‌ها شده است، بلكه موجب گرديده است ارتكابشان به نحو جالب و با وضعي تفکر انگیز و باكيفيتي به مراتب بالاتر و سرعتي بيشتر صورت پذيرد. نتيجۀ تحقيقات به عمل آمده در خصوص سرقت و مواد مخدر نشان دهندۀ تغيير و ارتقاء كيفيت جرم در فعاليت بعد  پس از اولين دوره‌ی حبس است[3].

نمونه‌ای بارز از اين آموزش جرم و تغيير و افزايش كيفيت  ارتكاب جرم در مورد زندانياني مشاهده می‌گردد كه در زمان مرخصي از زندان مرتكب جرم می‌گردد. در خصوص محكومين به جرايم مربوط به مواد مخدر و سرقت اين امر ملموس‌تر می‌باشد. به عنوان مثال نزديك 90 از محكومين به اعدام در خصوص بزه حمل مواد مخدر در اصفهان كساني بوده‌اند كه در زمان مرخصي از زندان مجدداً به  ارتكاب  اين بزه پرداخته‌اند.

در صورتي كه كيفيت اولين جرم  ارتكابي افراد سابقه دار را بررسي كنيم مشخص می‏شود که معمولاً افراد سابقه دار،  ارتكاب  اولين جرمشان را از کیفیت پايين شروع کرده‌اند و در زندان تحت تأثير آموزش‌های سوء جرم  ارتكابي از كيفيت و شگرد بالاتر و پیشرفته‌تری برخوردار شده است. با سرعت بيشتري ارتقاء و كيفيت یافته‌اند. تراكم زياد زنداني در داخل زندان‌ها و بيكار بودن اكثر آن‌ها دو عاملي است تا ارتباطات زندانی‌ها بيشتر و عمیق‌تر گردد و براي وقت گذراني اعمال مختلفي انجام دهند كه يكي از آن‌ها آموزش شیوه‌های جديد  ارتكاب جرم است. در تحقيقاتي كه به اين منظور در اردوگاه اسد آباد اصفهان صورت گرفته است نتايج نشان می‌دهد كه ترويج خرده فرهنگ بزهكاري و شگردهاي مربوط به مواد مخدر در صدر آموزش‌های ديگر قرار دارد و آموزش حيل سرقت و كلاهبرداري در مراحل بعدي است. به ميزاني كه در تفكيك و طبقه بندي درون زندان‌ها دقت و توجه بيشتري شود از ميزان يادگيري شگردها كاسته شوند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد

Share article:

Permalink:
Add your widget here