پایان نامه مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

 

عنوان کامل پایان نامه :

مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران در زندان

  همان طور كه از مطالب گفتار اول بر می‌آیند، در گذشته اهداف عمده از اجراي مجازات‌ها و به ويژه مجازات حبس و ارعاب انگيزي بود. مجرم و شخصيت او مورد توجه نبود و مجازات‌های بسيار شديد و خشن بر روي محكومين اجرا می‌شد. زندان براي نگهداري مجرم تا روز محاكمه و در مواردي براي حذف مخالفان سياسي و فراموشي افكار عمومي نسبت به آنان به كار می‌رفت. خاستگاه علم نوين ادارۀ زندان‌ها را بايد در سدۀ هفدهم جستجو كرد. مدت‌ها حقوق كليسا با اين نگرش كه رفتار و كردار ضد اجتماعي يك گناه است معتقد بود كه گناهكار بايد از طريق انزوا و ندامت در زندان به راه راست آورده شود. جنبش زندان‌ها را در اروپا را به مبيون (MABILLON) كشيش فرانسوي نسبت می‌دهند. كه كتابي تحت عنوان تأملاتي پيرامون زندانی‌های فرقه‌های مذهبي در سال 1690 منتشر نمود. مبيون در کتاب خود مخالف انزواي مطلق زندانيان است. و اصطلاحات گوناگوني را در خصوص كار، بهداشت و فضاي زندان‌ها و نيز ملاقات با زندانيان پيشنهاد می‌کند. و حتي به ارائه طرح و رژيم يك زندان مدل مبادرت می‌ورزد.

 اما با زندگي و مطالعات آثار جان هوارد بود كه تحولات قابل توجهي در زندان‌ها به وجود آمد. رسالت جان هوراد در زمينه زندان‌ها در عصر خود قابل مقايسه با نقش سزار بکار یا در حقوق كيفري است. هوارد در آثار خود طرفدار يك رژيم بهداشتي، از نظر تهويه و غذا در زندان‌ها، انزوای شديد زندانيان بدون اينكه كامل باشد، كار جدي و كمك معنوي به زنداني بود.

هوارد به دنبال مطالعات و مشاهدات خود پي برده بود كه وخامت وضعيت زندان‌ها در كشورهايي كه سلب آزادي را به عنوان مجازات اعمال می‌کنند، به طور محسوسي كمتر از وخامت وضعيت زندان‌ها در كشورهايي است كه آن‌را فقط به عنوان بازداشت مقدماتي به اجرا درمي آورد. الگو و اقدامات كشورهاي گروه اول، شايد در تهيه و انجام اصلاحات عميق در رژیم‌های حبس بي تأثير نبوده است[1].

با ظهور مكتب تحققي، مفاهيم حالت خطرناك، اقدامات تأميني و تربيتي و فردي كردن مجازات‌ها وارد حقوق كيفري شد و مجرم مركز ثقل حقوق كيفري قرار گرفت. اهداف سزادهي و ارعاب انگيزي، تحت تأثير اين مكتب با مطالعات جرم شناختي اهميت سابق خود را از دست داد. تحقيق درباره علل و عوامل رفتار انساني متداول گرديده و بيشتر مورد توجه قرار گرفت. به اين ترتيب، تحت تأثير اين مكتب محکومیت‌ها بيشتر نامعين شدند، مجازات تعليقي، آزادي مشروط و مأموران ناظر بر آن به وجود آمدند.

هم‌زمان با ايجاد و گسترش زندان‌های جديد، از اوايل سده‌ی نوزدهم، اين تفكر كه واكنش اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه بايد در جهت اصلاح مجرم باشد نه مجازات صرف او، وارد مرحله جديد شد. بانيان زندان اعتقاد داشتند كه اگر زندانی‌ها همه روزه رژيم يوميۀ كامل خود را داشته باشند، اين محيط قدرت آن را خواهد داشت تا آن‌ها را اصلاح كند [2].

انديشۀ اساسي از نظر پيروان مكتب دفاع اجتماعي، باز سازگاری اجتماعي مجرم است. گراماتيكا اظهارمي دارد :« دفاع اجتماعي با اصلاح افراد يكي است اين كار در حقيقت همان دفاع جامعه است منتها از طريق اصلاح افراد. بايد توجه داشت كه هدف اساسي دفاع اجتماعي جديد همانا بهبود اصلاح شخصيت مجرم است[3].» مارك آنسل نيز در اين زمينه بيان می‌کند :« دفاع اجتماعي جديد سعي می‌کند تا يك سياست جزايي به وجود آورد كه در عين حال، هم از جرم پيشگيري كند و هم اينكه به اصلاح و معالجه بپردازد، و اين كار را از طريق يك عمل اصولي يعني انطباق اجتماعي مجرمين انجام می‌دهد[4] ». در سال 1950، زندان‌های سراسر ايلات متحده آمريكا به مؤسسات تأديبي تغيير نام داد و برنامه‌های جديدي در جهت طبقه بندي و بازپروري مجرمين به مورد اجرا گذاشته شد. مجموعه قواعد حداقل لازم الرعايه در مورد نحوۀ رفتار با زندانيان در سال 1957به تصويب شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد رسيد. مادۀ 58 اين قواعد تاكيد دارد كه غرض از نگهداري محكومين در زندان‌ها اين است كه اين گروه از طريق اصلاح و تربيت مجدد بتوانند  براي ورود به اجتماع آمادگي كافي پيدا نموده و پس از خروج از زندان به نحو شرافتمندانه زندگي خود را اداره نمايند. در سال 1974 (رابرت مارتينسون) بر اساس تجزيه و تحليل از 231 بررسي در ارزيابي برنامه‌های اصلاحي به اين نتيجه رسيد كه،به استثناي چند مورد، تلاش‌های اصلاح و بازپروري گزارش شده تا اين تاريخ هيچ اثر قابل ملاحظه‌ای در جلوگيري از ادامه جرم و جنايت نداشته است. ايشان اظهار داشتند كه نقص بسيار مهمي در استراتژی‌ها و راهكارها وجود دارد كه آموزش و پرورش و روانشناسي نمی‌توانند آن را ناديده گرفته و گرايش قوي مجرمين را به ادامه رفتار خلافكارانه بر طرف نمايند و يا به طور محسوس كاهش دهند. به اين ترتيب پس از هفت دهه كه آرمان اصلاح و درمان خلافكاران موضوع بسيار مهمي بود، ايدۀ « هيچ چيز كارگر نيست » از مارتينسون اعتبار گرديد [5].

محافظه كاران (دشمنان ديرينه روش اصلاح مجرمين ) روش اصلاح و درمان محكومان را وسیله‌ای براي تخطئه كردن خشونت نظام عدالت جنايي خواندند و اظهار داشتند هنگامي كه انضباط اجتماعي محملي ندارد و كنترل بر آن ميسر نيست قانون و نظم مورد نیاز خواهد بود. لیبرال‌ها هم با انگیزه‌ای متفاوت عليه سياست اصلاح مجرمين شوريدند. از نظر آن‌ها، بازپروري ساختۀ دانشمندان قدرت به شمار می‌آید. در حقیقت مجرمين تأديب نمی‌شوند و پس از معالجه آزاد نمی‌شوند بلكه در شرايط غير انساني، در پشت میله‌های زندان، بدون حقوق باقي می‌مانند تا قدرتمندان بيايند و آن‌ها را آزاد كنند.

 با شكست انديشه اصلاح و درمان، پاره‌ای از انديشمندان به نظريۀ بازگشت به اندیشه‌های سزادهي و ارعاب انگيزي (نئوكلاسيك نوين) پيوستند. با وجود اعلام شكست برنامه‌های اصلاحي و درمان بزهكاران، بسياري از ایالت‌های امريكا و بسياري از كشورهاي ديگر به برنامه‌های بازپروري خود ادامه دادند و اصلاح و درمان مجرمين را به عنوان يك هدف مهم حفظ كردند.

آنچه كه به نظر می‌رسد اين است كه رفتار انسان‌ها می‌تواند با اجراي برنامه‌های تربيتي و آموزشي تغيير كنند و جنايتكاران نيز از اين قاعده مستثني نيستند.

  براي اصلاح مجرمين شرايطي لازم می‌باشد كه اين شرايط بسيار سخت و پيچيده است در اين خصوص بايد توجه داشت كه تحقق اين برنامه‌ها مستلزم تأمين مالي است و بايد به دقت با نيازها و خطرات احتمالي هر يك از زندانيان متناسب و هماهنگ باشند. برنامه‌هایی متناسب بايد بعد از مراقبت، معالجه و درمان در جامعه دنبال كنند. توجه به نارسایی‌هایی كه علت وقوع جرم هستند و اعمال قدرت به شیوه‌ای سازنده و انعطاف پذير نيز ضروري است [6].

سوالات یا اهداف پایان نامه :

آيا آيين فعلي سازمان زندان‌ها علي رغم اصلاحات متعددي كه در آن صورت گرفته است می‌تواند ما را در جهت نيل به اهداف اصلاحي و تربيتي مجازات حبس موفق كند؟ آيا در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها جنبه‌های انساني و حقوق بشري مجازات حبس به طور كامل مدنظر قرار گرفته است؟

آيا جهت اجراي اين آيين نامه امكانات و تسهيلات لازم در اختيار سازمان زندان‌ها قرار گرفته است؟

آيا سازمان زندان‌ها نسبت به اجراي كامل مفاد آيين نامه اقدام می‌نماید؟

1- به نظر می‌رسد حقوقي كه در آيين نامۀ سازمان زندان‌ها براي زندانيان پيش بيني شده است جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

2- به نظر می‌رسد وضعيت حقوق زندانيان در ايران، در برخي از موارد، از حداقل حقوقي كه در حداقل قواعد رفتار سازمان ملل متحد پيش بيني شده است كمتر می‌باشد.

3- به نظر می‌رسد تمام حقوق پيش بيني شدۀ زندانيان، در آيين سازمان زندان‌ها در حاضر توسط سازمان زندان‌ها اعمال نمی‌گردد.

4- به نظر می‌رسد با توجه به حجم زياد ورودي افراد به زندان‌ها، امكانات فعلي سازمان زندان‌ها جوابگوي تمام نياز زندانيان نمی‌باشد.

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان :مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391   با فرمت ورد