پایان نامه نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

عنوان کامل پایان نامه :

نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص

شرايط عمومی تحقق اکراه در حقوق ايران

در اجتماع شروط تحقق اکراه بين فقهای اسلامی و حقوق دانان کشور تقريباً يک اتفاق نظری حاکم است، که حداقل اختلاف آنها در جزئيات شروط و تقدم و تاخر جايگاه هر يک از اين شروط نسبت به ديگری      می باشد. اما اگر بخواهيم به بررسی اين موضوع بپردازيم می توان مجموعه‌ي اين شروط تحقق را در دو دسته‌ي کلی تقسيم بندی نمود که هر يک از اين دو دسته خود به چند قسمت جزئی تر تفکيک می شوند. اما از آنجايی که در قوانين جزايی کشور ما در باب اکراه (مادة 54 ق.م.ا.) دو کلمه‌ي اجبار و اکراه به دنبال هم و در يک معنا آمده است (بر خلاف قانون مدنی که معنای اين دو واژه به طور مستقل بيان شده) يعنی                  قانون گذار تفاوتی بين اجبار و اکراه را در قوانين جزايی در نظر نداشته، حال آنکه از منظر حقوق مدنی هر يک از واژه‌ي اجبار و اکراه دارای تعريف و آثار مستقلی بوده؛ ارائة شمايی مختصر از کليات اين دو عامل رفع مسئوليت کيفری در اينجا خالی از فايده نمی باشد. در تعريف اجبار بايد گفت که «اجبار از ماده‌ي جبر است و به آن الجا هم گفته اند اگر چه اجبار در معنی وسيع کلمه شامل اکراه و اضطرار هم می شود ولی در معنی اخص کلمه، اجبار عبارتست از: اينکه کسی ديگری را وادار کند بدون اختيار مبادرت به انجام عمل يا ترک عمل نمايد[1]» اکثر حقوق دانان اجبار را به دو دستة مادی و معنوی تقسيم نمودند و اکراه را در شق خاصی از اجبار معنوی متصور گرديدند و بيان داشته‌اند: «اکراه که از اصطلاحات فقهی است بيان مرتبه‌ای از اجبار است که در آن حال شخص به عمل يا ترک عملي وادار شده که از آن کراهت دارد و منشاء اين فشار روانی تهديدی نامشروع عليه جان, مال و ناموس مکره است[2]» حال آنکه هر يک از اين دو عامل رافع مسئوليت می تواند مبنايی خارجی يا داخلی داشته باشد در صورتی که جبر يا فشار ناشی، از يک منبعی خارجی و بيرونی بر مرتکب وارد شود آنرا اجبار يا اکراه خارجی و در صورتی که اين امر از وجود خود مرتکب ناشی شود آنرا اجبار يا اکراه داخلی گويند. بعد از پاره ای از توضيحات مختصری راجع به اين دو عامل رفع مسئوليت می توان گفت که شروط تحقق اکراه در قوانين ايران را می توان در دو دستة کلی الف : تهديد توسط اکراه کننده و ب: غيرقابل تحمل بودن اکراه بررسی کرد.

گفتار اول: تهديد توسط اکراه کننده

اصولاً مبنای اکراه در شخص اکراه شده همان تهديدی است که توسط اکراه کننده به شخص مکره،          می شود. و به خاطر همين، تهديد يکی از اساسی ترين عناسر شکل گيری و تحقق اکراه می باشد؛ اما صرف اينکه هر تهديدی آيا می تواند رکن اکراه را تشکيل دهد يا خير؟ بايد گفت: که نمی توان تهديد را به طور مطلق و بدون رعايت ملزومات آن در تحقق اکراه پذيرفت يعنی هر تهديدی بالقوه نمی تواند موضوع اکراه باشد حال آنکه بايد از شرايطی برخوردار باشد تا بتوان آن را از ارکان سازنده‌ي اکراه پذيرفت. يکی از شرايط تهديد اين است که تهديد بايد خلاف قانون باشد. فقهاي اماميه نيز عدم مشروعيت تهديد و اكراه را شرط دانسته اند و تمهيدات مشروع را در بحث تحقق اكراه مستثني دانسته اند.[3]

و علاوه بر آن حقوق دانان كشور ما نيز بر اين اصل صحه گذاشتند.[4]

الف- غيرقانوني بودن تهديد

كاري كه مكره به آن تهديد شده است بايد فاقد مشروعيت قانوني باشد و برخلاف قانون و به ناحق به وي تهديد شود مثلاً اگر اكراه كننده مكره را تهديد به قتل، يا جرح عضو، قطع عضو و توقيف بلند مدت و ايراد ضرب شديد نموده است بايد مشخص نمود كه آيا اكراه شده مستحق اين اعمال مي باشد يا خير؟ در اينصورت اگر فرد اكراه شده مستحق چنين اعمالي باشد در اينجا با توجه به وجود تهديد توسط اكراه كننده اما اكراه شكل نمي پذيرد. حال در فرضي كه قاتلي محكوم به مجازات قصاص شده باشد نمي تواند به استناد تهديد اكراه كننده به مرگ وي است به انجام كار حرام و يا جرمي بزند زيرا چنين فردي حتي بدون تهديد هم مستحق چنين مجازاتي بوده از اين جهت فقهاي شافعي اكراه را به دو قسم اكراه به حق و اكراه به غيرحق تقسيم نمودند كه دومي را عذري شرعي و رافع مسئوليت اكراه كننده در نظر گرفته اند. قاعده اي كه شافعي (ره) در باب اكراه مقرر داشته اين است كه اكراه يا به گونه اي است كه اكراه كننده با اقدام به آن عمل حرامي را مرتكب مي شود كه آن اكراه به غيرحق است و يا چنين نيست و آن اكراه به حق است.[5]

در مذهب حنفي نيز اكراه به حق را قابل تحقق ندانستند؛ اعتقاد فقهاي اين مذهب بر اين است كه «اكراه الشخص علي ماهو مستحقّقُ عليه لايوجب الضّمان علي المكره[6]».

سوالات یا اهداف پایان نامه :

1- آيا اکراه را می توان به عنوان عامل رفع مسئوليت به حساب آورد يا جايگاه اين قاعده در جاي ديگري است؟

  1. آيا هميشه بايد مجازات اکراه شونده را در انجام جرم به اکراه کننده بار نمود يا خير؟

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

متن کامل پایان نامه رشته حقوق - مقطع کارشناسی ارشد

لینک متن کامل پایان نامه رشته حقوق با عنوان : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد و قصاص با فرمت ورد