پایان نامه های روانشناسی

متن پایان نامه : عادت به مطالعه-فروش و دانلود فایل

1-5 پرسشهای پژوهش 13
6-1 فرضیه های پژوهش 14
1-7 تعاریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم پژوهش: 14
فصل دوم: پیشینه پژوهش 17

2-1 مبانی نظری 18
2-2 کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن 20
2-2-1 معانی اصطلاحی کتاب از دیدگاه قرآن 20
2-2-2 اهمیت کتاب و کتابخوانی از دیدگاه قرآن 21
2-3 اهمیت کتاب و کتابخوانی دررشد جوامع 23
2-4 تعریف رسانه 24
2-5 ویژگی رسانه ها 24
2-6 نقش رسانه ها در آموزش 25
2-7 انواع تبلیغات رسانه ای 25
2-8 ارتباط جمعی 26
2-8-1 تعریف وسایل ارتباط جمعی 26
2-8-2 وسایل ارتباط جمعی 27
3-8-2 اهمیت وسایل ارتباط جمعی 27
2-9 رادیو 28
2-10 هویت رادیو 29
2-11 ویژگی های رادیو 32
2-11-1 شاخصترین ویژگی رادیو 32
2-11-2 تخیل آمیز بودن رادیو 32
2-11-3 همراه بودن رادیو 33
2-11-4 عدم تداوم پیام در رادیو 34
2-11-5 انعطاف پذیری رادیو 34
2-11-6 شخصی بودن رادیو 34
2-11-7 وابستگی رادیو به زبان 35
2-11-8 رادیو و ارسال پیام های فرعی 35
2-12 قابلیت های رسانه ای رادیو 35
2-12-1 سرعت: 36
2-12-2 دسترسی: 36
2-12-3 غلبه بر زمان و مکان: 36
2-12-4 بهره گیری آسان: 36
2-12-5 ارزانی: 36
2-12-6 صدا: 37
2-12-7 سکوت: 37
2-12-8 موسیقی: 37
2-12-9 کلمه ها: 38
2-13 انواع برنامههای رادیویی 38
2-13-2 برنامه‌های زنده: 39
2-13-3 برنامه‌های تولیدی: 39
2-14 جمع بندی 40
2-15 مروری بر مطالعات پیشین 41
2-15-1 پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 42
2-15-2 پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 44
2-15-3 جمع بندی پیشینه پژوهش 45
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 47
3-1 مقدمه 48
3-2 نوع و روش پژوهش 48
3-3 جامعه پژوهش 50
3-4 ابزار و روش گردآوری پژوهشها 52
3-5 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 55
4-1 مقدمه 56
4-2 مشخصات برنامهها 56
4-3 وضعیت تولید پخش در هفته 65
4-4 وضعیت تولید پخش در سال 65
4-5 ساختار برنامه‌ها 66

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-6 روزهای پخش برنامه‌ها 67
4-7 مدت پخش برنامه‌ها 68
4-8 ساعت پخش برنامه‌ها 68
4-9 دسته‌بندی برنامهها از جهت گروه 69
4-10 بازنمایی کتاب و کتابخوانی در برنامههای رادیویی 69
4-11 وضعیت برنامهها از جهت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی 70

4-12 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نوع برنامه 71
4-13 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در هفته 72
4-15 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در سال 73
4-16 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار برنامه 75
4-17 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک روزهای پخش 76
4-18 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت برنامه 77
4-19 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک زمان پخش برنامه 78
4-20 وضعیت برنامه ها از جهت پرداختن به موضوع نقد کتاب 79
4-21 وضعیت برنامه ها از جهت پرداختن به موضوع معرفی کتاب 80
4-22 وضعیت برنامه ها از جهت پرداختن به موضوع قصه گویی 80
4-23 وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک جنسیت تولیدکنندگان برنامه 82
4-24 پاسخ به پرسشهای پژوهش 83
4-25 آزمون فرضیه‌ها 86
4-25-1 فرضیه اول: « بیش از 40% برنامه های رادیویی به مفاهیم کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی اشاره نشده است». 86
4-25-2 فرضیه دوم: «بین جنسیت سازندگان برنامه ها از جهت میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی تفاوت معنیداری وجود دارد». 87
فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها 88
5-1 مقدمه 89
5-2 تحلیل پرسشهای پژوهش 89
5-3 نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش 94
5-4. پیشنهادهای پژوهش 95
5-4-1 پیشنهادهای بر آمده از پژوهش 95
5-4-2 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده 96
پیوست 1 97
پیوست 2 104
منابع فارسی : 108

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1: مشخصات برنامه‌های مورد بررسی از جهت نام، زمان و دسته‌بندی موضوعی 56
جدول 4-2: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 برحسب وضعیت تولید پخش در هفته 65
جدول 4-3: توزیع فراوانی برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت تولید پخش در سال 65
جدول 4-4: توزیع فراوانی برنامه‌ها برحسب ساختار برنامهها 66
جدول 4-5: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب روزهای پخش برنامه‌ها 67
جدول 4-6: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 برحسب مدت پخش برنامه‌ها 68
جدول 4-7: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 برحسب ساعت پخش برنامه‌ها 68
جدول 4-8:توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب دسته‌بندی برنامه‌ها از جهت گروه 69
جدول 4-9: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب از جهت پرداختن به موضوع 70
جدول 4-10: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه 71
جدول 4-11: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در هفته 72
جدول 4-12: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در سال 73
جدول 4-13: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار برنامه 75
جدول 4-14: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک روزهای پخش 76
جدول 4-15: توزیع فراوانی برنامه‌های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت برنامه 77
جدول 4-16: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک زمان پخش برنامه 78
جدول 4-17: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب از جهت پرداختن به موضوع نقد کتاب 79
جدول 4-18: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب از جهت پرداختن به موضوع معرفی کتاب 80
جدول 4-19: توزیع فراوانی برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب از جهت پرداختن به موضوع قصه گویی 80
جدول 4-20: توزیع فراوانی برنامه های رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک جنسیت تولیدکنندگان برنامه 82
جدول 4-21. نتایج آزمون دوجمله ای برای فرضیه اول پژوهش 86
جدول 4-22. نتایج آزمون تحلیل واریانس یکطرفه برای فرضیه دوم پژوهش 87
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 4-1: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در هفته 73
نمودار 4-2: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک تولید پخش در سال 74
نمودار 4-3: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت برنامه 78
نمودار 4-4:توزیع فراوانی برحسب وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک زمان پخش برنامه 79
نمودار 4-5: وضعیت پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک جنسیت تولیدکنندگان برنامه 82

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی مفاهیم کتاب، کتابخوانی در برنامههایی رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 انجام شده است. این پژوهش با بهره گرفتن از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل 74 (6875برنامه) عنوان برنامه رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 بوده است. در ابتدا یک سیاهه وارسی از مفاهیم کتاب و کتابخوانی و مفاهیم مرتبط با آن تهیه شد و به تایید اساتید راهنما، مشاور و صاحبنظران حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی رسید. گردآوری داده ها با شنیدن محتوای برنامهها صورت گرفت و اطلاعات هر برنامه در کاربرگ های طراحی شده وارد گردید. داده های استخراج شده با بهره گرفتن از نرم افزار آماری اس پی اس اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت است.
یافته ها نشان داد از تعداد 74 عنوان (6875 برنامه) برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391، در مجموع تکرار واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی 716313 و جمع واژه‌ها نسبت به هر بار تولید 62857 بوده است. یافته ها همچنین نشان داد بیشترین میزان استفاده از واژههای مرتبط با کتاب و کتابخوانی مربوط به برنامههایی با ساختار کلامی پیامی(22229 مرتبه)، مسابقه(17770 مرتبه)، روایی آوایی(15360 مرتبه) و پیامی(11547 مرتبه) بوده است و 7/29 درصد از برنامههای در گروه فرهنگ و دانش، 7/25 درصد در گروه مطالعات فرهنگی، 23 درصد در گروه فرهنگ و ادب، 5/9 درصد در گروه فرهنگ و هنر، 5.4 درصد در گروه فرهنگ و جامعه، 1/4درصد گروه فرهنگ و اندیشه، 4/1 درصد در گروه اداره کل نمایش، 4/1 درصد در گروه پخش قرار داشتند. یافته ها نشان داد که در مجموع 17984 برنامه را زنان 7131 برنامه را مردان و 5105 برنامه به صورت مشترک تهیه شده است. آزمون فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار نگرفت و نشان داد در بیش از 40% از برنامههای رادیویی به مفاهیم کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی اشاره شده است. بین جنسیت سازندگان برنامهها از جهت میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی تفاوت معنیداری وجود نداشت.
کلیدواژهها: کتاب، کتابخوانی، مطالعه، رادیو، شبکه فرهنگ، رسانه

فصل اول:
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
“و نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شی ء و هدی و رحمه و بشری للمسلمین.” ) نحل/89(

واژه کتاب در قرآن کریم 230 بار به کار رفته است که 49 بار، مراد قرآن است و در مواردی هم تورات، انجیل، نامه عمل، لوح محفوظ و … منظور می باشد.
در روایات، از قرآن به عنوان “کتاب” و “الکتاب” فراوان یاد شده و ابعاد آموزشی و هدایتی و حق گستری آن بیان شده است. مشهورترین این روایات، حدیث شکوهمند “ثقلین” است.
کتاب میراثی ماندگار، پدیدهای شکوهمند و با ارزش و عنصری رشد آفرین و روشنگر در پهنه زندگانی بشر است. پیشینه فرهنگی ما و شمار کتابها و کتابخانهها در عصر شکوفایی تمدن اسلامی و اهتمام دانشمندان اسلامی و ایرانی در پدید آوردن آثار ارزشمند و جهانی، همه و همه ناظر بر اهمیت کتاب و کتابخوانی است. اما علیرغم سهم سترگی که از این دیدگاه در تاریخ و فرهنگ و تمدن جهان داریم، جامعه امروزین ما هنوز بر پدیده کتاب و کتابخوانی، به دیده یک نیاز مطرح دایمی نمیاندیشد. به همین دلیل، وظیفه افراد فرهیخته و نهادهای فرهنگی است که در اشاعه، گسترش و تقویت هر چه بیشتر مسأله کتاب و کتابخوانی اهتمام ورزند. بخش فرهنگی و اجتماعی هرجامعه از بخشهای بنیانی به شمار می‏آید.
از سوی دیگر، توسعه فرهنگی به مفهوم لغوی، وسعت بخشیدن به فرهنگ و در معنای گسترده‏ و کاربردی، مهیا کردن تمامی شرایط برای همگامی با علوم روز با مشارکت کلیه‏ طبقات فرهنگی و اجتماعی است. در زمینه تعالی این نوع توسعه شاخصهای متعددی ایفای نقش می‏کنند که‏ سطح دانش و آگاهیهای عمومی و تخصصی افراد جامعه بیش از هرعاملی اهمیت‏ دارد. در این میان، سطح آگاهیهای عمومی افراد جامعه با عنایت به ارزشمندی آن‏ در بهبود و اصلاح امور فردی، اجتماعی و حتی بطور غیرمستقیم در فعالیتهای‏ اقتصادی و سیاسی، از جایگاه ویژه‏ای برخوردار است.
در این راستا، مطالعه و کتابخوانی ابزار اصلی افزایش سطح آگاهی و دانش تک‏ تک افراد جامعه است. در ایران بروز موانع عدیده‏ای برسر راه رشد و نهادینه شدن فرهنگ عادت به مطالعه، مسیر رشد و توسعه سریع کشور را با مشکلاتی مواجه ساخته است که در دراز مدت نتایج نامطلوبی به بار میآورد.
همچنین، افزایش کمیت و ارتقای کیفیت زندگی از اهداف اصلی‏ توسعه جامعه بشری است. بطوریقین بستر مناسب این رشد و توسعه، کتابخوانی است. مطالعه تازه‏ترین‏ پیام‌ها و مقالات موجود در مجلات، روزنامه‏ها و کتب، نقشی مهم در به روزماندن‏ توان فکری و عملی اعضای جامعه ایفاء می‏کنند و برای تحقق توسعه پایدار به‏ عنوان یک رهیافت دوراندیشانه ضروری است. گسترش مطالعه و کتابخوانی به توسعه منابع انسانی و افزایش قابلیتهای‏ اعضای جامعه انجامیده و در نتیجه کارایی بالای افراد جامعه و بهره‏وری بالای‏ فعالیت‌ها را به دنبال خواهد داشت.
مطالعه و کسب علم و دانش زیر بنا و زمینه ساز توسعه و پیشرفت کشور و راهگشای بهروزی، سعادتمندی و فرزانگی جامعه و انسانهاست. مطالعه دارای دو جنبه کمّی و کیفی می باشد. مطالعه کمی شامل مدت زمان مطالعه و مقدار مطالعه انجام شده در زمان مشخص است و مطالعه کیفی شامل مقدار یادگیری ، بخاطر سپاری ، تجزیه و تحلیل ، بسط معنایی و کاربرد مطالب می باشد.اگر کتاب را دریچه ای به سوی جهان علم و معرفت بدانیم مطالعه راهی است برای پرورش استعدادهای خدادادانسانی که او را در مسیر رشد و تکامل راهنمایی میکند.
در مجموع، کتابخوانی به معنی عمل خواندن کتاب می‌باشد (انوری،1381) و منظور از ترویج کتابخوانی هر مفهومی که به کتابخوانی، مطالعه و ترویج آن پرداخته باشد (باب‌الحوائجی و یزدیان راد، 1389: 35). برای ترویج فرهنگ مطالعه در افراد جامعه عوامل متعددی از جمله خانواده، مهد کودک، مدرسه، دانشگاه، کتابخانههای عمومی، تلویزیون و دیگر رسانه های گروهی، به علاوه ایجاد عادت به مطالعه نقش دارند و گرایش مردم به مطالعه بستگی به موارد متعددی دارد که اهم آن‌ها عبارتند از: سطح سواد و آموزش، توسعه اقتصادی، آداب و سنن خانوادگی و فرهنگی، نظام آموزشی، ادراک و دید سیاسی، نظام کتابخانه‌ها و نوع و الگوی انتشارات می‌باشد (اصغرنژاد،1380).

اهمیت کتاب و کتابخوانی این است که با نهادینه کردن عادت به مطالعه در همه تفکرات و اندیشه‌ها و دل‌ها اقدام تا با همگانی کردن شور، شوق و عشق به کتاب وکتابخوانی که آن در جامعه استمرار داشته باشد. اما جای تأسف دارد که عادت به مطالعه جایگاهی در رشد همه جانبه در کلیه سطوح اجتماع ما پیدا نکرده است و می‌بایست در پیشگیری از توسعه و گسترش بیشتر آفت عدم مطالعه به منظور رشد و اعتلای فرهنگ عمومی کوشش و تلاش زیادی نمود و این معضل بزرگ را با جدیت و سخت کوشی هر چه تمامتر از جامعه دور کرد. اکنون زمان آن فرارسیده است که همه انگیزه‌ها و موانعی را که به هر دلیل در زمینه کتاب و کتابخوانی ایجاد شده است، کنار رانده و با یاری، کمک، مردانگی و اراده قاطع تصمیم شکست ‌ناپذیری گرفته و نسبت به احیای کتاب و کتابخوانی اقدام کنی.
اهمیت کتاب هنگامی است که روح به معنی اینکه در پیکره هنر دمیده گردد و معنویت به شکل هنری ارائه ‌شود درجه تاثیرگذاری و ماندگاری آن به شدت روبه فزونی می‌رود. پرداختن به اصولی از مسایل فرهنگی کشور از جمله مسئله کتابخوانی و راه حل‌ها جهت رفع معضلات، تنگناها و مشکلات آن، اگرچه اموری است که نیازمند همت همگانی می‌باشد ولی بخش‌های دولتی مسئول آن هستند و می‌بایست در راه آن سرمایه‌گذاری نموده و با بصیرت و قدرت نظارت لازم بر مسایل فرهنگی داشته باشند و آن را سر و سامان دهند. دستگاه‌های دولتی اداره‌کننده‌ی کشور می‌بایست با پیشتازی کسانی را که دارای تفکر و اهل قلم هستند ترغیب نمایند تا به مطالعه و تحقیق دست زده و حاصل و نتیجه تلاش‌هایشان را در معرض استفاده همگان بگذارند و از این طریق می‌توان فرهنگ جامعه را به پویایی و بالندگی رساند.
موضوع کتاب و کتابت در رشد حیات اجتماعی تأثیر بسزایی دارد. روح یک جامعه در پرتو این مهم بارور میشود و به همین دلیل میراث فرهنگی و تمدن اسلامی همیشه مملو از کتابهای بزرگانی است که افتخار جامعه بشری بوده و همه همت اولیای

Share article:

Permalink:

Add your widget here