فهرست اشکال
1-1) مدل تحقیق………………………………………………………………………………. 6
2-1) چارچوب روش AMBITE………………………………………………………………… 27
2-2) چهار وجه کارت امتیازی متوازن……………………………………………………….. 29
2-3) وجه مشتری معیارهای اساسی………………………………………………………….. 32
2-4) شمای کلی مدل مالکوم بالدریج…………………………………………………………. 36
2-5) مدل EFQM……………………………………………………………………………… 37
2-6) اجزاء اصلی مدیریت عملکرد………………………………………………………….. 42
2-7) مدیریت عملکرد در سطح سازمانی……………………………………………………… 44
2-8) فرایند نوآوری هاشیلد…………………………………………………………………… 65
2-9) تاثیر شیستگی های سازمانی ومزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی……………………….76
5-3)مدل پیشنهادی برای تحقیقات بعدی……………………………………………………..102

چکیده:
اهداف: هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های تولیدی در استان گیلان از طریق نوآوری ومزیت رقابتی است.
روش ها: جامعه آماری تحقیق ، شامل شرکت های تولیدی استان گیلان است که 36 مجموعا1850شرکت برآرود شد و 136 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی از بین آنها انتخاب شد. پرسشنامه ای شامل 61سوال برای جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی مورد استفاده واقع گردید. همچنین از آزمون معادلات ساختاری به کمک نرم افزار LISREL8.53 برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد.
یافته ها و نتایج: یافته های تحقیق بیانگر وجود تاثیر بازار گرایی بر نوآوری وتاثیر نوآوری برمزیت رقابتی است. همچنین در نهایت مشخص شد که مزیت رقابتی نیز بر عملکرد تاثیر مثبت دارد.
کلید واژه: بازارگرایی، نوآوری، مزیت رقابتی ، عملکرد

1-1)مقّدمه
امروزه در نتیجه جهانی سازی، آزاد شدن بازارها و خصوصی سازی، بیشتر محیط های تجاری، با چالشهای عمده ای برای حفظ هوّیت و ادامه فعّالیت خود به عنوان شرکتهایی کارآمد مواجه می باشند. به این دلیل همواره در اکثر سازمان های جهان مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقاء و بهبودعملکرد سازمان های خویش هستند چرا که عملکرد هرشرکت مبنایی برای ادامه فعّالیت ویا تعطیلی آن شرکت است به این ترتیب شناسایی عوامل مؤّثربرعملکرد هر واحد تولیدی می تواند به شرکت ها در ارتقای عملکردخود کمک شایان توجّهی نماید. این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر غیر مستقیم بازارگرایی برعملکرد شرکت ها از طریق متغیر های نوآوری ومزیت رقابتی است. مطالعه بر روی رابطه بین بازارگرایی و عملکرد یک زمینه تحقیقاتی مورد توجّه است (Deshpande & farley,2004). یکی از شاخه های این زمینه تحقیقاتی، وجود متغیرهای میانجی بین این دو مفهوم است 2005) (Kirca et al. ;که تحقیق حاضر نیز در همین راستا می باشد. دراین فصل به کلیّات تحقیق پرداخته می شود. بیان مساله، اهمیت وضرورت تحقیق،چهارچوب نظری وفرضیه ها به همراه تعاریف مفهومی وعملیاتی وقلمروموضوعی، زمانی و مکانی مواردی است که دراین فصل به آنها پرداخته خواهد شد.
1-2)بیان مساله
در آغاز قرن بیست و یکم تغییرات سریع و همه جانبه جهانی آنچنان محیط فعّالیت سازمانها را دگرگون کرده است که سازمانها و مدیران آنها برای سازگاری باتغییرات و تحوّلات جهانی مجبورند راههای نوینی برای اقدامات خود بیابند تا بتوانند درصحنه رقابت داخلی و جهانی باقی بمانند (فیضی،1386).با بررسی عملکرد شرکت های ایرانی می توان شاهد روند پر نوسان و بحث انگیز رشد و نرخ بازده سرمایه گذاری طی ده سال گذشته بود و این در حالی است که کارشناسان، پتانسیل شرکت های حاضر در بازار ایران را از لحاظ عملکرد بهتر، بیشتر از این می دانند(یوسفی،1389) بررسی دیدگاه های مختلف در مورد عملکرد نشان می دهد که متغیرهای بسیار ی می توانند بر آن موُثّرگذار باشند. نایدو در سال 2010در تحقیقی که در بنگاه های کسب وکار کوچک ومتوسط درچین انجام داد،نشان داد که متغیر عملکردیک شرکت تحت تأثیرمزیت رقابتی می باشد.دراین تحقیق نشان داده شد که مزیت رقابتی تحت تأثیرنوآوری بازاربوده و این متغیرنیزتحت تأثیر بازار گرایی می باشد(Naidoo,2010). تحقیقات بسیاری در گذشته رابطه مستقیم ومثبت بازارگرایی با عملکردرانشان داده اند(Narver & Slater, 1994).همچنین تحقیقات نشان داده است که حلقه مفقوده بین بازاگرایی وعملکرد، نوآوری بوده و درحقیقت تعهّدبه نوآوری درکناربازارگرایی منجربه عملکرد بالاتر خواهدشد (Narver & Slater, 1994). ازسوی دیگر نوآوری می تواندمنبع مهمّی برای مزیت رقابتی باشدوشرکت ها می توانند با استفاده از نوآوری به حفظ مزیت رقابتی خود بپردازند(Naidoo,2010) ودرنهایت حفظ وتوسعه مزیت رقابتی خود منجر به عملکرد مطلوب تر می شود Grant, 1998).) به این ترتیب سوال اصلی تحقیق حاضر به صورت زیر می باشد.
آیا بازارگرایی بر عملکرد شرکت هااز طریق نوآوری ومزیت رقابتی تأثیر دارد؟
1-3) اهمیت وضرورت تحقیق
بررسی عملکرد سازمانها از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا به وسیله این عامل مدیریت می تواند مطمئن باشد که سازمان عملکرد بهتری دارد یا نه ، با وجود اهمیت عملکرد و ارزیابی آن پی بردن به عوامل مؤّثر و مرتبط با آن نیز دارای اهمیت است زیرا با دانستن رابطه میزان و شدّت ارتباط عوامل مؤّثر بر عملکرد می توان با تغییر و دستکاری آنها عملکرد را بهبود بخشید و در جهت رشد سازمان گام برداشت . درحقیقت ارزیابی عملکردشرکت ها و بنگاه های اقتصادی دارای فعّالیت مشابه و بررسی نتایج حاصل از عملکرد آنها در یک دوره معّین وهمچنین شناخت متغیرهای تأثیرگذار برآن از فرآیندهای مهم و راهبردی محسوب می شوندکه ضمن تعیین جایگاه رقابتی سازمان ، نقش قابل توجّهی در امر بهبود مستمر و افزایش کیفیت واثربخشی تصمیمات مدیریت شرکت ها دارد..
شرکت های تولیدی متوسط و بزرگ استان گیلان جهت بقا در صحنه ی رقابت و به منظور اثر بخشی بیشتر ، نیازمند آن هستند که مستمراً عملکرد خود را بهبود بخشیده و این هم ، مستلزم شناخت انواع استراتژی ها و از جمله استراتژی های بازار محوری ، مزیت رقابتی و نوآوری است. شناخت ابعاد مختلف بازار یا استراتژی بازار محوری به شرکت ها کمک می کند که ضمن آشنایی با این ابعاد و جایگاه خود در این راستا ، بتوانند از این استراتژی جهت نیل به عملکرد مطلوب خوداستفاده نمایند. این جایگاه مشتمل بر مشتریان ، رقبا و کارکنان می شود که به ترتیب تحت عناوین مشتری محوری ، رقیب محوری و هماهنگی بین وظیفه ای به عنوان اجزای تشکیل دهنده ی بازار محوری می باشد. همچنین اتّخاذ استراتژی بازار محوری مستلزم پذیرش هنجارهایی در رابطه با جمع آوری اطلاعات و پاسخگویی گسترده ی سازمانی به اطلاعات مربوط به مشتریان بالفعل وبالقوه می باشد وشرکت های بازار محور بایستی همواره توانایی های خود را در زمینه ی ارتباط با مشتریان و شناسایی بهتر بازار ، بهبود دهند. علاوه بر آن ، شرکت ها باید نسبت به رقبا در تجزیه و تحلیل بازار و پاسخ به نیازهای آن پیش دستی کنند و این کار را می توانند با نوآوری در محصولات و خدمات خود و نیز ایجاد توانایی هایی در خود که همانا ایجاد ارزش بیشتر برای مشتری است ، انجام دهند. شرکت های بازار محور در زمینه ی سرعت و اثر بخشی پاسخگویی شان به فرصت ها و تهدیدها دارای مزیت رقابتی هستند (slater , 2001) و تجلّی این مزیت رقابتی در عملکرد برتر شرکت های بازار محور ملموس خواهد بود.
1-4) اهداف تحقیق
اهداف تحقیق حاضربه شرح زیر است:
1.سنجش میزان بازار گرایی شرکت های تولیدی استان گیلان.
2.سنجش میزان نوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان.
3.سنجش میزان مزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان.
4.سنجش عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان.
5.آزمون مدل ارایه شده در تحقیق حاضر.
1-5) چارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری مبنایی است که تمام تحقیق بر مبنای آن اجراء می شود. چهار چوب نظری یک شبکه منطقی ، توسعه یافته ، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرآیندهایی مانند مصاحبه ، مشاهده وبررسی ادبّیات موضوع (پیشینه تحقیق) فراهم آمده است (خاکی ،1387). مبنای نظری تحقیق حاضر تحقیقی است که نایدو درسال 2010انجام داده ومدل آن به صورت زیراست:

شکل 1-1: مدل تحقیق(Naidoo,2010)

1-6) فرضیه ها
1.بازارگرایی برنوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.
2.نوآوری برمزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.
3-مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی
بازار گرایی: بازار گرایی عبارت است از ایجاد آگاهی درباره ی بازار درکل سازمان جهت پیش بینی نیازهای جاری وآتی مشتریان، هدف انتشار این بینش در تمام واحد ها و پاسخگویی گسترده ی سازمانی به آن می باشد (Taylor et. al ,2008). در تحقیق حاضربازارگرایی بر اساس سازه های مشتری محوری ، رقیب محوری وهماهنگی بین وظیفه ای وبه وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.
نوآوری: به معنای ارایه تولیدات وخدمات نو حاصل از کاربرد خلّاقیت ها در زمینه های مختلف کاری شرکت است. همچنین نوآوری به عنوان کاربرد مؤّفق عقاید خلّاق در یک سازمان است.(Rhee et.al ,2010) این متغیر در این تحقیق حاضر بر اساس سازه هایی مانند نوآوری تولید و نوآوری فرآیندی به وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.
مزیت رقابتی: مزیت رقابتی عاملی است که یک سازمان باآن قادراست یک وضعیت دفاعی دربرابررقبایش ایجادکندوشامل قابلیت هایی است که به یک سازمان امکان می دهدخودش راازرقبایش متمایزسازد .(Li et.al,2006)این متغیر باتوّجه به سه استراتژی تمرکز،تمایز ورهبری هزینه در بازار وبه وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می شود.
عملکرد:
سازمان با عملکرد برتر ، سازمانی است که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با
تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات ، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند ، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمان های همتراز دست می یابد ( عیسی خانی ، 1387 ) . معیار عملکرد شرکت ها دراین پژوهش، عبارت است از کسب سهم بازار ، رشد فروش ، سود آوری ، بهره وری و کیفیت خدمات .
1-8) قلمرو تحقیق
قلمروموضوعی:
از لحاظ موضوعی این تحقیق بر مبنای عملکرد شرکت ها بوده واین عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این تحقیق تأکید بربازار گرایی است.
قلمرومکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق شامل مجموعه شرکت های تولید کننده ی استان گیلان می باشد.
قلمروزمانی:
قلمرو زمانی این تحقیق ازدی ماه سال 1391 تا شهریورماه 1392 می باشد.

بخش اول: عملکرد سازمانی
2-1-1)تشریح مفهوم عملکرد
در ضرورت وتشریح مفهوم عملکرد هولتون و بیتز (1995) خاطر نشان ساخته اند که مفهوم عملکرد دارای ساختار چند بعدی است که ارزیابی آن ، بسته به انواع عوامل ، متفاوت است. آنها همچنین به اهمیت این موضوع که هدف ارزیابی ، نتایج عملکرد است یا رفتار اشاره می نمایند. در مورد این که عملکرد چیست ،نگرش های متفاوتی وجود دارد. می توان عملکرد را فقط سابقه نتایج حاصله تلقی کرد. از نظر فردی ، عملکرد ، معادل سابقه موفقیت های یک فرد است. تعاریف متفاوتی از عملکرد شده است که عبارتند از:
-کین (1996)معتقد است عملکرد ،چیزی است که فرد به جا می گذارد و جدای از هدف است.
– برنادین و همکارانش(1995) معتقدند که عملکرد باید به عنوان نتایج کار تعریف شود ، چون نتایج قوی ترین رابطه را با اهداف استراتژیک سازمان ، رضایت مشتری و نقش های اقتصادی ، دارد.
– فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد عملکرد را معادل انجام ، اجرا ، تکمیل ، انجام کار سفارش یا تعهد شده می داند.
-کمپ بل معتقد است که عملکرد، رفتار است و باید از نتایج متمایز شود ، زیرا عوامل سیستمی می توانند نتایج را منحرف کنند.
در صورتی که عملکرد به گونه ای تعریف شود که هم رفتار و هم نتایج را در بر گیرد ، دیدگاه جامع تری حاصل می گردد.
تعریف بروم براچ (1988)این ویژگی را دارد:
عملکرد هم به معنای رفتارها و هم به معنای نتایج است. رفتارها از فرد اجرا کننده ناشی می شوند و عملکرد را از یک مفهوم انتزاعی به عمل تبدیل می کنند. رفتارها فقط ابزارهایی برای نتایج نیستند ، بلکه به نوبه ی خود نتیجه به حساب می آیند.این تعریف از عملکرد ، منجر به این نتیجه گیری می شود که هنگام مدیریت عملکرد گروه ها و افراد ، هم ورودی ها ( رفتار ) و هم خروجی ها ( نتایج ) باید در نظر گرفته شوند. هارتل این مدل را مدل ترکیبی مدیریت عملکرد می نامد. این مدل سطوح توانایی یا شایستگی و موفقیت ها را همانند هدف گذاری و بازبینی اهداف ، پوشش می دهد (آرمسترانگ ،1385).
2-1-2) تعریف عملکرد