مقالات و پایان نامه ها

چکیده 1
فصل اول(کلیات تحقیق) Error! Bookmark not defined.
1-1مقدمه Error! Bookmark not defined.
1-2بیان مسأله تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-3 ضرورت واهمیت تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-4اهداف تحقیق Error! Bookmark not defined.
1- 5 فرضیه های تحقیق Error! Bookmark not defined.
1- 6 روش تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-7 جامعه ونمونه آماری تحقیق Error! Bookmark not defined.
1-8 روش تجزیه وتحلیل اطلاعات Error! Bookmark not defined.
1- 9 شرح واژه هاواصطلاحات تحقیقی Error! Bookmark not defined.
1-9-1هموارسازی سود Error! Bookmark not defined.
1-9-2عدم اطمینان محیطی Error! Bookmark not defined.
1-9-3بازده سهام 11
1-9-4اندازه . Error! Bookmark not defined.
1-9-5 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری Error! Bookmark not defined.
1-9-6 ضریب سود هر سهم Error! Bookmark not defined.
1-10مدل های آزمون فرضیه ها 12
1-11ساختارتحقیق Error! Bookmark not defined.
فصل دوم(مبانی نظری وپیشینه تحقیق) Error! Bookmark not defined.
2-1مقدمه Error! Bookmark not defined.
2-2هموارسازی سود Error! Bookmark not defined.
2 – 3– 1. تعاریف هموارسازی سود Error! Bookmark not defined.
2 – 3– 2. فرصت های هموارسازی سود Error! Bookmark not defined.
2–3– 3. انواع هموارسازی سود Error! Bookmark not defined.
2-3-3-1. هموارسازی واقعی Error! Bookmark not defined.
2-3-3-2. هموارسازی مصنوعی Error! Bookmark not defined.
2-4 انگیزه هاو اهداف هموارسازی سود Error! Bookmark not defined.
2-4-1- افزایش رفاه سهامداران Error! Bookmark not defined.
2-4-2- تسهیل قابلیت پیش بینی سود Error! Bookmark not defined.
2-4-3- افزایش رفاه مدیریت Error! Bookmark not defined.
2-5 ابزارها و روشهای مورد استفاده در هموار سازی (مصنوعی) سود 35
2-5-1- زمان بندی رویدادها Error! Bookmark not defined.
2-5-2- هموارسازی از طریق انتخاب روشهای تخصیصی Error! Bookmark not defined.
2-5-3- هموارسازی از طریق طبقه بندی رویدادها Error! Bookmark not defined.
2-6- اقلام تعهدی Error! Bookmark not defined.
2-6-1- اهمیت اقلام تعهدی Error! Bookmark not defined.
2-6-3- اقلام تعهدی غیراختیاری و اختیاری Error! Bookmark not defined.
2-6- کیفیت سود Error! Bookmark not defined.
2-6-1 پایداری سود Error! Bookmark not defined.
2-7- مشخصات محیط متلاطم Error! Bookmark not defined.
2-7-1- ظرفیت Error! Bookmark not defined.
2-7- 1 پیچیدگی Error! Bookmark not defined.
2-7-3- پویایی Error! Bookmark not defined.
2-8- معانی وتعاریف عدم اطمینان محیطی Error! Bookmark not defined.
2-9- انواع عدم اطمینان ذهنی درباره محیط Error! Bookmark not defined.
2-9-1- عدم اطمینان شرایط Error! Bookmark not defined.
2-9-2- عدم اطمینان اثر Error! Bookmark not defined.
2-9-3- عدم اطمینان پاسخ Error! Bookmark not defined.
2-10- اندازه گیری عدم اطمینان محیطی Error! Bookmark not defined.
2-11- تاثیر عدم اطمینان محیطی بر هموار سازی سود و پایداری سود 46
2-12- تاثیرهموارسازی سود وکیفیت سود برقیمت گذاری بازار 47
2-13- تحقیقات صورت گرفته در زمینه عدم اطمینان محیطی و هموارسازی سود و کیفیت سود 48
2-13-1- تحقیقات داخلی 48
2-13-2- تحقیقات خارجی Error! Bookmark not defined.
2-14خلاصه فصل Error! Bookmark not defined.
فصل سوم (روش تحقیق) Error! Bookmark not defined.
3-1مقدمه Error! Bookmark not defined.
3-2بیان مسأله تحقیق Error! Bookmark not defined.
3-3فرضیه های تحقیق Error! Bookmark not defined.
3-4جامعه ونمونه آماری تحقیق Error! Bookmark not defined.
3-5ابزارجمع آوری داده ها Error! Bookmark not defined.
3-6نحوه محاسبه متغیرهای تحقیق Error! Bookmark not defined.
3-6-1بازده عادی سهام Error! Bookmark not defined.
3-6-2هموارسازی سود Error! Bookmark not defined.
3-6-3عدم اطمینان محیطی 66
3-6-4اندازه 67
3-6-5 نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 67
3-6-6ضریب سود هرسهم 67
3-6-7مدل های آزمون فرضیه ها 68
3-6-8 متغیرهای کنترلی 69
3-7روش تحلیل داده ها 70
3-8خلاصه فصل سوم 70
فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ها) 71
4-1- مقدمه 72
4-2- آمارتوصیفی 72
4-3- پیش فرض های تحلیل رگرسیون 74
4-3-1- پیش فرض های تحلیل رگرسیون مدل اول 74
4-3-2- پیش فرض های تحلیل رگرسیون مدل دوم 76
4-4- آزمون فرضیه های تحقیق 79
4-5خلاصه فصل چهارم 84
فصل پنجم(نتیجه گیری و پیشنهادات) 85
5-1- مقدمه 86
5-2- خلاصه موضوع 87
5-3- نتیجه گیری براساس فرضیات تحقیق 87
5-3-1- نتیجه گیری براساس فرضیه اول تحقیق 87
5-3-2- نتیجه گیری براساس فرضیه دوم تحقیق 88
5-4- بررسی تطبیق نتایج ویافته های تحقیق با نتایج تحقیقات مشابه 88
5-5- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی 89
5-6- محدودیتهای تحقیق 89
5-7- خلاصه فصل پنجم 90
فهرست منابع :
الف :منابع فارسی 91
ب :منابع انگلیسی 94
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………….96
صفحه عنوان انگلیسی ………………………………………………………………………………………97

فهرست جداول
جدول 1- خلاصه تحقیقات خارجی Error! Bookmark not defined.
جدول 2- خلاصه تحقیقات داخلی Error! Bookmark not defined.
جدول 4-1 –آمارتوصیفی متغیرهای مورد استفاده درمدل های اصلی 73
جدول 4-2- تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی 75
جدول 4-3- برآورد رگرسیون خطی 76
جدول 4-4- تجزیه وتحلیل رگرسیون خطی 77
جدول 4-5،برآوردرگرسیون خطی 78
جدول 4-6 نتایج آزمون فرضیه اول 80
جدول 4-7 نتایج فرضیه دوم 83
جدول 5-1-………………………………………………………………………………………………………………..88

فهرست نمودارها/ اشکال :
نمودار2-2 انواع هموار سازی سود (ایکل ؛1981) 22
نمودار4-1 نمودارچندک- چندک باقیمانده ها 75
نمودار4-1 نمودارچندک- چندک باقیمانده ها Error! Bookmark not defined.

چکیده
هدف این تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و بازده سهام در شرایط عدم اطمینان محیطی است. همچنین در این تحقیق پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بررسی شده است. در این تحقیق شاخص هموارسازی سود برای 74 شرکت نمونه اندازه گیری شده است. سپس با استفاده از مدل تاکر و زاروین، ارتباط بین سودها و بازده جاری با وارد کردن شاخص عدم اطمینان محیطی در مدل برای سالهای 1385تا 1391 بررسی شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با افزایش عدم اطمینان محیطی رابطه بین بازده سهام و هموارسازی سود قوی تر نمی گردد و پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند در شرایط عدم اطمینان محیطی بیشتر نمی باشد.
واژه های کلیدی: هموار سازی سود، پایداری سود، عدم اطمینان محیطی

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1مقدمه
بر مبنای مفروضات بازار سرمایه کارا، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی میباشد. حسابداران بر اندازه گیری سود تأکید ورزیده و تحلیل گران مالی نیز خواهان انتشار ان میباشند.(هندریکسون ومیشل،1992). هموارسازی سود عبارتست از تلاش مدیریت واحد تجاری برای کاستن نوسانات غیرعادی، تا ان اندازه که اصول مستدل و منطقی حسابداری و مدیریت اجازه داده باشد(بیدل و کارل، 1973). بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در شرکتهایی که از یکک روند ثابت سودآوری برخوردار را ترجیح می دهند(تاکر وزاروین، 2006).
تحقیق میچلسون و همکاران (1998) نشان میدهد که هموارسازی سود بر بازده آتی سهام شرکتها تأثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد. بازده سهام به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی برای سهامداران بوده و برای ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار میگیرد. یکی از عواملی که میتواند همبستگی میان هموارسازی سود و بازده جاری سهام را تغییر دهد، عدم اطمینان محیطی است که مبنای اصلی این تحقیق میباشد. عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان می باشد که متشکل از عواملی مانند دولت، رقبا، تکنولوژی، عرضه و تقاضای نیروی کارف مشتریان و ارباب رجوع می باشد، که باعث نوعی ناتوانی در پیش بینی نتایج احتمالی یک تصمیمی شود. (حبیب و همکاران، 2011) .
سود ناشی از فعلیتهای غیر عادی و غیرمترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرار پذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف میشود.تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران در تعیین جریانهای نقدی آتی به رقم سود حسابداری به عنوان تنها شاخص تعین کننده توجه نمی کنند، بلکه برای آنها پایداری سود و تکرار پذیر بودن سود گزارش شده بسیار مهم است(ناظمی و خواجوی، 1384). تای در تحقیق خود به این نتیجه رسید که پایداری سود شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی کرده اند، پایین میباشد. بنابر این این تحقیق به دنبال تعین این موضوع است که پایداری سود در شرکتهایی که در گذشته اقدام به هموارسازی سود کرده اند تحت شرایط عدم اطمینان محیطی چگونه می باشد.
1-2بیان مسأله تحقیق
یکی از عناصر کلیدی در تصمیم گیری ، صورت های مالی شرکت ها به ویژه صورت سودوزیان است که بیانگر نتایج عملیات واحد تجاری در یک دوره مالی است که رقم نهایی ان نیز به عنوان مبنای بیشتر تصمیم گیری ها، مدل های ارزشیابی و قیمت گذاری سهام تلقی می شود. به گونه ی که صحت ، دقت ، دقت ، قابلیت اعتما ، اطمینان ، قابلیت پیش گویی و تحقق ان با صحت تصمیم گیری ها و ارزشیابی ها رابطه مستقیمی خواهد داشت.(ایزدی نیا و نظر زاده،1388). از انجا که مسؤلیت تهیه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است وبا توجه به دسترسی مستقیم مدیران واحد های تجاری به اطلاعات و داشتن حق انتخاب در روشهای اختیاری حسابداری امکان مدیریت سود وجود دارد. مدیریت سود کاربرد، کاربرد سود به عنوان معیار تصمیم گیری را مورد تهدید قرار می دهد(ریچاردسون و السون، 2001). مداخله هدفمند در فرایند گزارشگری مالی به خارج از موسسه با هدف به دست اوردن سود شخصی را مدیریت سود گویند.(اسکیپر،1999). یکی از جنبه های مدیریت سود هموار سازی سود است که در این تحقیق مد نظر می باشد.. هموار سازی سود همانا اقداماتی ارادی و آگاهانه توسط مدیران برای کاهش نوسانات سود با استفاده از ابزار های شخصی می باشد.(فدرینگ و تیرول،1995).
یکی از اهداف هموار سازی سود را میتوان افزایش سطح بازده شرکت نام برد(قائمی وهمکاران،1382). تحقیق میچلسون وهمکاران(1998) نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکت ها تاثیر گذاشته و بازار به سودهای هموار پاسخ مثبت می دهد. مسلما وجود شرکتی با ثبات و ریسک کم تر برای سرمایه گذاران ریسک گریز در بازار های متلاطم سهام میتواند جذابیت ایجاد کند. این شرکت ها با حفظ اعتبار خود به عنوان شرکت های کارا و پویا در میان رقبا نظر نظر مساعد سرمایه گذاران را به خود جلب می کنند و این چنین جلب سرمایه برای آنان راحت تر می شود.
قرن بیست و یک با سازمان های پیچیده ، پویا و تحول همراه خواهد بود. که عدم اطمینان محیطی از ویژگیهای آن است. معمولا مدیران از طریق فرایندهایی خود را با محیط وفق می دهند. انها برنامه هایی را به اجرا در می آورند تا به وسیله ان فعالیت های سازمان را هدایت کرده و بر رفتار گروه های ذینفع تاثیر بگذارند وبا عواملی که به صورت غیر مستقیم وجود دارن خود را وفق دهند. بنابر این عدم اطمینان محیطی انگیزه ای برای مدیران ایجاد می کند که هموار سازی سود را انجام داده وسود گزارش شده توسط سازمان را تغییر دهند. عدم اطمینان محیطی باعث به وجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین میران و سهامداران می شود، ولی مدیران با هموارسازی سود عدم تقلرن اطلاعاتی به وجود آمده را کاهش می دهند.(حبیب وهمکاران،2011). مدیران اجرایی معتقدند هموارسازی سود باعث نوسان کمتر قیمت سهم و ریسک پایین تر و ثبات بیشتر می شود.در نتیجه بانک ها ودیگر اعتبار دهنگان با بهره کمتری به این بانک ها وام می دهند ، در نتیجه هزینه سرمایه و هزینه بدهی کاهش می یابد( گراهام و هاروی ، 2005).عدم اطمینان محیطی تغییر در پدیده های اطراف سازمان می باشد که متشکل از عواملی مانند دولت، رقبا، تکنولوژی عرضه و تقاضای نیروی کار، مشتریان و ارباب رجوع می باشد( حبیب و همکاران، 2011).
همچنین در این تحقیق یک مورد از مهمتری ویژ گی های کیفیت سود یعنی پایداری سود مورد توجه قرار خواهد گرفت. سود پایدار به سودی گفته می شود که ناشی از فعالیت های غیر عادی و غیر مترقبه نباشد(کردستانی و مجدی ، 1388). به نظر میرسد که به دلیل غیرقابل کنترل بودین نیروهای تشکیل دهنده محیط تجاری، وابستگی متقابل بین این نیروها ،پویایی وپیچدگی محیط های تجاری و… حفظ یک روند پایدار برای سود شرکت در طول زمان دشوار است.
پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که

Share article:

Permalink:
Add your widget here