چکیده……………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2) بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………… 5
1-3) اهمیت موضوع ……………………………………………………………………………………………………. 7
1-4) هدف تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5) چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10
1-6) فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………………………… 11
1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………… 11
1-8) قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 15
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 17
2-2) مفاهیم خلاقیت…………………………………………………………………………………………………….. 17
2-3) فرآیند خلاقیت……………………………………………………………………………………………………… 24
2-4) ویژگی های فردی کارکنان خلاق……………………………………………………………………………. 25
2-5) دیدگاه ها در مورد افراد خلاق………………………………………………………………………………… 26
2-6) عوامل موثر بر خلاقیت………………………………………………………………………………………….. 27
2-6-1) عوامل فردی……………………………………………………………………………………………………………….. 28
2-6-1-1) توانمندی……………………………………………………………………………………………………… 28
2-6-1-2) ویژگی های شخصیتی…………………………………………………………………………………… 31
2-6-1-3) سبک شناختی………………………………………………………………………………………………. 33
2-1-6-4) هوش………………………………………………………………………………………………………….. 34
2-1-6-5) چالش پذیری……………………………………………………………………………………………….. 35
2-6-2) عوامل گروهی…………………………………………………………………………………………………………….. 37
2-6-2-1) اندازه گروه…………………………………………………………………………………………………… 37
2-6-2-2) تنوع گروه……………………………………………………………………………………………………. 38
2-6-2-3) انسجام گروه………………………………………………………………………………………………… 38
2-6-2-4) سیستم ارتباطات گروه…………………………………………………………………………………… 38
2-6-3) عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 38
2-6-3-1) سبک رهبری………………………………………………………………………………………………… 39
2-6-3-2) ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………. 39
2-6-3-3) سیستم پاداش……………………………………………………………………………………………….. 41
2-6-3-4) جو سازمانی…………………………………………………………………………………………………. 41
2-6-3-5) منابع……………………………………………………………………………………………………………. 41
2-7) عوامل زمینه ای موثر بر خلاقیت…………………………………………………………… 42
2-7-1) پیچیدگی شغل………………………………………………………………………………………………….. 42
2-7-2) رابطه با سرپرست (نقش رهبری)………………………………………………………………………… 44
2-7-2-1) ویژگی مدیران خلاق…………………………………………………………………………………….. 51
2-7-2-2) رفتارهای مدیر موثر در بهبود رفتار خلاقانه کارکنان…………………………………………… 55
2-7-3) رابطه با همکار………………………………………………………………………………………………….. 61
2-7-4) رابطه با مشتری…………………………………………………………………………………………………. 63
2-8) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 65
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………… 69
3-2) روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 69
3-3) جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………. 70
3-4) جامعه آماری ،تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………….. 71
3-4-1) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………. 72
3-4-2) نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. 72
3-5) پایایی پرسشنامه ها……………………………………………………………………………………………….. 73
3-6) روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………… 74
3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………….. 74
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده
4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….. 76
4-2) آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………… 76
4-2-1) تحلیل خصوصیات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان………………………………………………. 77
4-2-2) تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………….. 81
4-3) بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………… 85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………… 90
5-2) بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………… 91
5-3) پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………………………………… 95
5-4) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………….. 97
5-5) پیشنهادات به منظور تحقیقات آتی…………………………………………………………………………… 97
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………. 98
پیوست………………………………………………………………………………………………………………………… 104

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1) تعاریفی از خلاقیت……………………………………………………………………………………. 21
جدول 2-2) انواع خروجی خلاقیت………………………………………………………………………………. 22
جدول 2-3) تفاوت های میان خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………. 24
جدول 2-4) متغییرهای فردی موثر بر خلاقیت و منابع حمایت کننده…………………………………. 36
جدول 2-5) مقایسه دیدگاه معمولی و مدیریت خلاق پرور………………………………………………. 55
جدول 3-1) متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 71
جدول 3-2) آلفای کرونباخ متغیرهای پرسشنامه………………………………………………………………. 73
جدول 4-1) جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………………………………. 77
جدول 4-2) سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………………………………. 78
جدول 4-3) تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………… 79
جدول 4-4) سابقه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………………………………… 80
جدول 4-5) آمار توصیفی متغیرهای زمینه ای………………………………………………………………….. 81
جدول 4-6) آمار توصیفی متغیر خلاقیت کارکنان…………………………………………………………….. 84
جدول 4-7) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………….. 85
جدول 4-8) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………. 86
جدول 4-9) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………… 87
جدول 4-10) همبستگی پیرسون فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………. 88

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان………………………………………………………. 77
نمودار 4-2) نمودار دایره ای سن پاسخ دهندگان……………………………………………………………. 78
نمودار 4-3) نمودار دایره ای تحصیلات پاسخ دهندگان…………………………………………………… 79
نمودار 4-4) نمودار دایره ای سابقه شغلی پاسخ دهندگان………………………………………………… 80
نمودار 4-5) نمودار میله ای متغیر پیچیدگی شغل…………………………………………………………….. 82
نمودار 4-6) نمودار میله ای متغیر رابطه با