دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات
واحد سیستان و بلوچستان
پایان نامه کارشناسی ارشد (M.A)
عنوان
بررسی رابطه موجودی های نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
نگارنده
عماد دانشور داورانی
از این پایان نامه در تاریخ 05/07/1392 با حضور استاد راهنما، استاد مشاور و هیئت داوران در دانشگاه آزاد اسلامی پردیس تحصیلات تکمیلی سیستان و بلوچستان با موفقیت دفاع به عمل آمد و مورد تایید قرار گرفت.
هیأت داوران
استاد راهنما: دکتر حسین جباری
داوران:
دکتر فرح دخت عبادی
دکتر زهره حاجیها

مدیر گروه کارشناسی ارشد: دکتر حسین جباری معاونت پژوهش و فناوری واحد: دکتر احمد مهربان

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی
اینجانب عماد دانشور داورانی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته حسابداری که در تاریخ ۰۵/۰۷/۱۳۹۲ از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان بررسی رابطه موجودیهای نقدی با ارزش شرکت، عملکرد عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره ۵۰/۱۷ و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه/ رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: عماد دانشور داورانی تاریخ و امضاء: 05/07/1392

سپاس وتقدیر از
استاد ارجمند جناب اقای دکتر حسین جباری که اندیشمندانه و با صبر و بزرگواری مرا در انجام این پژوهش مساعدت نمود، همچنین اساتید محترم سرکار خانم دکتر فرح دخت عبادی و سرکار خانم دکتر زهره حاجیها که مسئولیت نظارت و داوری این پژوهش را بر عهده داشتند .
بی شک افتخار شاگردی این بزرگواران برای همیشه برایم به یادگار خواهد ماند.

تقدیم به :
پدر
مادر
و
همسر دلسوزم.

فهرست مطالب
عنوان
شماره صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………………………………….
1
فصل اول
کلیات پژوهش

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………
3
1-2-بیان مسئله اساسی تحقیق به طور کلی……………………………………………………………….
3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………….
4
1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه…………………………………………………………………………
5
1-4-1- حوزه داخلی…………………………………………………………………………………………
5
1-4-2- حوزه خارجی…………………………………………………………………………………………
6
1–۵ – جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………………………….
8
1-6- اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………….
8
1– 7- در صورت داشتن هدف کاربردی، نام بهره‏وران……………………………………………….
9
1-8 – سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………
9
1-9- فرضیه‏های تحقیق………………………………………………………………………………………..
10
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی ……………………………………………….
10
1-11- روش شناسی تحقیق …………………………………………………………………………………
10
1-11-1- متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………
10
1-11-2- متغیر های وابسته……………………………………………………………………………………
11
1-11-3- متغیرهای کنترل…………………………………………………………………………………….
12
1-11-4-مدل های آزمون فرضیات…………………………………………………………………………
12
1–12- روش اجرای تحقیق…………………………………………………………………………………..
13
1-12-1- روش تحقیق………………………………………………………………………………………….
13
1-12-2-روش های گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………
13
1-12-3-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………
13
1-12-4- دوره زمانی انجام تحقیق …………………………………………………………………………
13
1-12-5- مکان تحقیق………………………………………………………………………………………….
13
1-13 – جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. …………………………………………..
14
1-13-1- جامعه ی آماری(N) ……………………………………………………………………………….
14
1-13-2- نمونه ی آماری(n) ………………………………………………………………………………..
14
1-13-3- روش یا روش های نمونه گیری ……………………………………………………………….
14
1-13-4 – روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها……………………………………………………..
14
1-14- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………….
15
فصل دوم
مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………
17
2-2- نگهداری موجودی های نقدی……………………………………………………………………….
17
2-2-1- انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها ………………………..
17
2-2-2 میزان بهینه موجودی های نقدی شرکت ها……………………………………………………
19
2-3 – عملکرد شرکت و معیارهای سنجش آن…………………………………………………………
21
2-3-1-معیارهای حسابداری عملکرد……………………………………………………………………..
22
2-3-2- معیارهای اقتصادی عملکرد………………………………………………………………………
25
2-4- ارزش شرکت و معیار سنجش آن…………………………………………………………………..
27
2-5- بازده سهام………………………………………………………………………………………………….
28
2-5-1- مفهوم بازده سهام…………………………………………………………………………………….
28
2-5-2- روشهای محاسبه بازده سهام……………………………………………………………………….
30
2-6- تحقیقات مرتبط انجام شده در مورد ارزش شرکت…………………………………………..
34
2-6-1- تحقیقات داخلی انجام شده در مورد ارزش شرکت……………………………………..
34
2-6-2-تحقیقات انجام شده در مورد ارزش شرکت در خارج از کشور………………………
39
2-7-تحقیقات مرتبط انجام شده در مورد عملکرد شرکت………………………………………….
42
2-7-1-تحقیقات داخلی انجام شده در مورد عملکرد شرکت………………………………………
42
2-7-2- تحقیقات خارجی انجام شده در مورد عملکرد شرکت …………………………………
44
2-8- تحقیقات مرتبط انجام شده در مورد بازده سهام……………………………………………….
45
2-8-1- تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل ایران در مورد بازده سهام ……………………..
45
2-8-2- تحقیقات انجام شده در خارج از ایران در مورد بازده سهام…………………………..
49

فصل سوم
روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………
54
3-2- روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………..
54
3-3- مساله ی تحقیق…………………………………………………………………………………………….
55
3-4- سوالات تحقیق …………………………………………………………………………………………..
55
3-5- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………
56
3-6- مواد و روش انجام تحقیق ……………………………………………………………………………
56
3-6-1- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..
56
3-6-2- روش های گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………
56
3-6-3- قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………..
56
3-6-4- دوره زمانی انجام تحقیق……………………………………………………………………………
57
3-6-5- مکان تحقیق……………………………………………………………………………………………
57
3-6-6- جامعه ی آماری(N) …………………………………………………………………………………
57
3-6-7- نمونه ی آماری(n) ………………………………………………………………………………….
57
3-6-8- روش یا روش های نمونه گیری…………………………………………………………………
57
3-7-روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات ………………..
58
3-7-1- متغیر های تحقیق…………………………………………………………………………………….
58
3-7-1-1- متغیر مستقل……………………………………………………………………………………….
58
3-7-1-2- متغیر های وابسته…………………………………………………………………………………
58
3-7-1-3 متغیر های کنترلی……………………………………………………………………………………
59
3-7-2- مدل های آزمون