پایان نامه ها

دانلود پایان نامه ارشد درباره توانمندسازی، یادگیری سازمانی، یافته های پژوهش، منابع انسانی

…………………………………………………………………………59
.بخش سوم: توانمندسازی روانشناخنی…………………………………………………………………………………………………………62
…………………………………………………………………………………………………………………………………63 تعاریف توانمندسازی
پیشینه توانمندسازی در جهان………………………………………………………………………………………………………………….66
دلایل توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………….68
فرهنگ توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………….70
موانع توانمندسازی در سازمان………………………………………………………………………………………………………………….72
موانع ساختاری توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………73
موانع محیطی توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………73
موانع رفتاری توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………74
رویکردها و ابعاد مختلف توانمندسازی منابع انسانی…………………………………………………………………………………….74
بعد انگیزشی …………………………………………………………………………………………………………………………………………….75
بعد شناختی و فراشناختی………………………………………………………………………………………………………………………….76
مزایا ی توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………………..80
مزایای سازمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………..81
مزایای فردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

پیامدهای توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………….82
پیامدهای نگرشی توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………82
پیامدهای رفتاری توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………….84
شاخصهای توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………85
راهبردها، راهکارها و زمینه های توانمندسازی…………………………………………………………………………………………..86
عوامل موثر بر توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………………89
برنامه های توانمندسازی……………………………………………………………………………………………………………………………89
برنامه های توانمند سازی های کلیفورد……………………………………………………………………………………………………….89
برنامه های توانمندسازی ریچارد دف…………………………………………………………………………………………………………..91
برنامه های توانمندسازی بلانچارد……………………………………………………………………………………………………………….92
برنامه های توانمندسازی کانتر، باندورا و هاکمن……………………………………………………………………………………………93
الزامات برنامه های توانمندسازی………………………………………………………………………………………………………………….94
مدل های توانمند سازی……………………………………………………………………………………………………………………………….96
مدل توماس و ولتهوس………………………………………………………………………………………………………………………………96
.مدل توانمند سازی باون و لاولر…………………………………………………………………………………………………………………..97
مدل توانمند سازی اسپریتزر……………………………………………………………………………………………………………………..98
مدل آرمانی توانمند سازی نولر……………………………………………………………………………………………………………………100
مدل توانمند سازی کوئین و اسپریتزر…………………………………………………………………………………………………………..101
مدل توانمند سازی خود اثر بخشی آلفرد باندورا…………………………………………………………………………………………..102
مدل فورد و فوتلر………………………………………………………………………………………………………………………………………103
مدل توانمند سازی کانگر و کاننگو………………………………………………………………………………………………………………104
مدل توانمند سازی بلانچارد و زیگارمی……………………………………………………………………………………………………….106
علایم توانمندسازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..108
بخش سوم: پیشینه های مرتبط با تحقیق
پیشینه داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………109
پیشینه خارجی………………………………………………………………………………………………………………………………………….112
فصل سوم: روش تحقیق
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
جامعه و نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………..116
روش گردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………..116
ابزار جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………………………………………………………….116
روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………….119
شیوه اجرای ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..120
روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………..120
فصل چهارم: یافته های تحقیق
توصیف آماری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..123
آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………131
یافته های مربوط با ابعاد متغیر جوّ سازمانی ……………………………………………………………………………………………………..132
یافته مربوط با ابعاد متغیر یادگیری سازمانی……………………………………………………………………………………………………..133

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
خلاصه یافته های توصیفی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….136
فرضیه اول تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148
.فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………..150
جمع بندی،بحث و تفسیریافته ها نتیجه گیری………………………………………………………………………………….. 152
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….154
پیشنهاد های کاربردی……………………………………………………………………………………………………………………………………156
پیشنهاد های

Share article:

Permalink:

Add your widget here