بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

الف- محتو را به شکلی تنظیم می‌کند که اهداف را حمایت کند و محصول و یا عملکردی را ایجاد کند (برای مثال، طرحها، دستنویسها و تابلوهای نمایش و فیلمنامه).ب- دانش…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

مقاله علمی با منبع : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

نظارت: عبارت است از روزآمد نگه‏داشتن اطلاعات خود از طریق جستجوی آگاهی‏رسانی جاری در حوزه مورد پژوهش. به بیانی دیگر، آگاهی از پیشرفت‏های یک حوزه با پیگیری منظم مآخذ خاص…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

سامانه پژوهشی – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

ب- امکان دستیابی به مهارت و یا زبان جدید را برای جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز در نظر می‌گیرد.ج- برای دستیابی به اطلاعات موردنیاز، زمان و برنامه مشخصی را در نظر می‌گیرد.…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

پژوهش دانشگاهی – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

بازده‌های حاصله از فرآیند فوق برای دانشجو این است که:الف- کمیت، کیفیت و تناسب نتایج جستجو را مورد سنجش و ارزشیابی قرار می‌دهد تا ببیند که آیا نظامهای بازیابی اطلاعات…

ادامه خواندن پژوهش دانشگاهی – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

مقاله علمی با منبع : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

دانشجو با سواد اطلاعاتی، دانش جدید را با دانش قبلی مقایسه می‌کند تا به تناقضها، ارزشهای افزایش یافته و یا دیگر ویژگیهای اطلاعات پی ببرد. بازده‌های حاصله از فرآیند فوق…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- …

با توجه به تعریف سواد از نظر مفهومی می‌توان گفت که سواد یعنی : توانایی خواندن و نوشتن. سواد برخلاف تعریف ساده آن، تنها به معنای توانایی خواندن و نوشتن نیست،…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- …

بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۷

سواد دیجیتالی[۲۱]ارزیابی وترکیب اطلاعات به شکل های مختلف،‏ارایه اطلاعات بااستفاده از فرصت های رایانه ای و تحلیل و د‏سترسی به اطلاعات و پرد‏ازش داد ها. ‏.( میرحسینی ،۱۳۹۰ ).سواد اقتصادی[۲۲]توان…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۷

دسترسی متن کامل – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

سواد اطلاعاتی عبارت است از مجموعه مهارتهای جستجو، بازیابی و تحلیل اطلاعات، تشخیص اطلاعات معتبر و توان استفاده از اطلاعات و تفکر انتقادی در حل مسأله[۳۹](دویل، ۱۹۹۶).در این دو تعریف…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۴

جدول ۳: توزیع فراوانی میزان پاسخگویی به سئوالات سواداطلاعاتی برحسب رشتۀ تحصیلی ۱۴۰جدول ۴ آزمون کای اسکوئر برای بررسی سئوال یکم پژوهش ۱۴۱جدول ۵ آزمون کای اسکوئر برای بررسی سئوال…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۴

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

- اطلاعات مورد نیاز را به صورت مؤثر و کارآمد به دست آورد؛- اطلاعات و منابع کسب آن را ارزیابی کند؛- اطلاعات گزیده شده را در مجموعه دانش خود ادغام…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …