دسترسی متن کامل – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۲

ب‌- مفهوم خاص قرارداد اداری...........................................................................................................................................................۱۳گفتارسوم- ‌مشخصات قراردادهای اداری..........................................................................................................................................۱۳الف‌- وجودیک دستگاه عمومی‌ یا دولتی در یک طرف قرارداد....................................................................................................۱۳ب‌- انجام یک امر عمومی بعنوان موضوع قرارداد............................................................................................................................۱۴ج‌- حاکمیت قواعد خاص بر قرارداد..................................................................................................................................................۱۴د‌- قراردادهای…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۲

دسترسی به منابع مقالات : قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۳

۳(معاملات بزرگ (عمده)..................................................................................................................................................................۲۶۲- انواع مناقصه.....................................................................................................................................................................................۲۷۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای...........................................................................................................................۲۷۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود................................................................................................................................................۲۸ب-تشریفات فراخوان مناقصه..............................................................................................................................................................۲۸۱-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی......................................................................................................................................۲۹۲-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود.......................................................................................................................................۳۰۳- سپرده شرکت در مناقصه.............................................................................................................................................................۳۱ج‌- تشریفات…

ادامه خواندن دسترسی به منابع مقالات : قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۳

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۴

الف- ‌قصد و رضای طرفین...................................................................................................................................................................۴۹ب‌- اهلیت طرفین..................................................................................................................................................................................۴۹ج‌- شرایط موضوع قرارداد....................................................................................................................................................................۵۰د‌- مشروعیت جهت قرارداد.................................................................................................................................................................۵۱گفتار دوم- ‌شرایط اختصاصی صحت در قراردادهای اداری..........................................................................................................۵۱الف‌- اجازه بودجه ای............................................................................................................................................................................۵۱ب‌- الزامات قانونی..................................................................................................................................................................................‌۵۲۱-اشخاص حقیقی................................................................................................................................................................................‌۵۲۱(الزامات قانون کار............................................................................................................................................................................۵۲۲)الزامات قانون نظام…

ادامه خواندن قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۴

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۵

د‌- حقوق و اختیارت کارفرما(اداره)...................................................................................................................................................۶۵۱-اختیار نظارت بر نحوه اجرای قرارداد...........................................................................................................................................۶۵۲-اخذ تضمینات و اعمال آنها در صورت لزوم................................................................................................................................۶۵مبحث چهارم‌- عوامل موثر در اجرای تعهدات قراردادی...............................................................................................................۶۶گفتارنخست‌- عوامل عمومی موثر در اجرای تعهدات…

ادامه خواندن قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۵

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۶

۳(فسخ قرارداد.....................................................................................................................................................................................۷۹۲-عدم اجرای تعهدات کارفرما(اداره).................................................................................................................................................۷۹گفتار دوم‌- جبران خسارت ناشی‌ از عدم اجرای تعهد...................................................................................................................۸۰الف-‌مصادیق و شرایط مطالبه خسارت..............................................................................................................................................۸۱۱-مصادیق خسارت..............................................................................................................................................................................۸۱۲- شرایط مطالبه خسارت..................................................................................................................................................................۸۱۱)تعین مدت برای انجام تعهد.........................................................................................................................................................۸۲۲)احراز تقصیر......................................................................................................................................................................................۸۲۳)عدم آگاهی کارفرما از موانع…

ادامه خواندن قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۶

پژوهش – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

رابطه ‏۳‑۱۲:Tall جمع کل رتبه‌های اختصاص داده‌شده به تمام گروهها می‌باشد. آمارهH با مقدار حاصل از جدول توزیع کای دو با k-1 درجه آزدی مقایسه می‌شود؛ k تعداد گروههای مورد بررسی…

ادامه خواندن پژوهش – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی- …

پنج بعد نوع دوستی، وجدان کاری، نزاکت، جوانمردی و آداب اجتماعی توسط اورگان مطرح شدند و پادساکف و همکارانش با کمک روش تحلیل عاملی برای هرکدام از این پنج بعد،…

ادامه خواندن بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی- …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

۲،۷،۱۲،۱۷،۲۲ نزاکت ۵ ۴،۹،۱۴،۱۹،۲۳ آداب اجتماعی ۴ ۳،۸،۱۳،۱۸ روایی پرسشنامهمفهوم روایی[۱۰۶] به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

سامانه پژوهشی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

تشریفات ورود به خدمتکسانی که شرایط پیش‌گفته را داشته باشند، با رعایت تشریفات مذکور در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری می‌توانند به خدمت دستگاه‌های اجرایی پذیرفته شوند. این تشریفات…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …

موریسون[۲۲] واژه «گستره شغلی درک‌ شده» را برای تمایز بین دو دسته از رفتارهای درون‌نقش و فرا‌نقش[۲۳] به‌کار برده و بیان نموده که هرچه کارمند، دامنه شغل را گسترده‌تر درک نماید، فعالیت‌های…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و …