تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۵۸

بنابراین با استفاده از جدول (۴-۳۳) از مدل زیر می توان جهت پیش بینی اثر نسبت سودآوری براهرم مالی استفاده کرد.BL = 0/764 - /538 BEPشواهد حاصل از بررسی فرضیه…

ادامه خواندن تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۵۸

فایل – تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۸

۰ <d<dlوجود همبستگی مثبت بین خطاهاd l< d <duعدم تصمیم گیری۴- d l< d <4 وجود همبستگی منفی بین خطاها۴- du < d <4- d lعدم تصمیم گیری< d <4- du du عدم وجود همبستگیبا توجه…

ادامه خواندن فایل – تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۸