دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

شاید بیشترین تلاشی که در جهت انتقال ماکزیمم جذب فتوکاتالیستها بهسمت امواج مرئی صورت گرفته است جایگزینی یونهای اکسیژن TiO2 با یونهای غیر فلزی چون نیتروژن، کربن، گوگرد و بور بوده…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۷

(۲-۵) h+VB + OH- OH˚ (۲-۶) OH˚ + organic H2O , CO2 , etc از واکنشهای ۲-۳ الی ۲-۶، جاذبه بین فتوکاتالیست و مولکولهای جذب شده به آن در طی عملیات اکسیداسیون قابل درک…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۷

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

می دهد. باید اشاره کرد اگرچه ساختار الکترونی یک نیمههادی فتوکاتالیستی با تغییرات فشار و دما بسیار ناچیز تغییر میکند اما pH الکترولیتی که جهت مطالعه و اندازهگیری باند ممنوعه…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

سختی (ماوس) ۶-۵/۵ ۵/۶-۶ فازهای آناتاز و روتایل از نظر کاربردی اهمیت بیشتری نسبت به فاز بروکیت دارند. فاز روتایل از فاز آناتازمتراکمتر و در تفرق نور تواناتر است [۲۶].…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳

WO3 ۸/۲ SnO2 ۵/۳ SiC ۰/۳ ZnS ۷/۳  شکل ۲-۲: موقعیت نوار نیمهرساناهای انتخابی و پتانسیل اکسایش-کاهش O2/O2، OH/H2O در ۷pH=.۲-۳ تیتانیاعنصر تیتانیوم با عدد اتمی ۲۲ دارای آرایش اتمی[Ar]4s23d2 ،…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

جمعبندی کلی نتایج و پیشنهادها ارائه شده است.فصل دوممروری بر منابع مطالعاتیومبانی نظری۲-۱ ویژگیهای نیمهرساناهانیمهرساناها گروهی از مواد هستند که رسانایی الکتریکی آنها بین فلزات و عایقها قرار دارد. ویژگی…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

پژوهش – مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

بین سهم بازار و قدرت داراییهای کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.بین سهم بازار و شایستگی های کسب و کار رابطه معناداری وجود دارد.بین سهم بازار و قوت نام…

ادامه خواندن پژوهش – مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

دسترسی به منابع مقالات : مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

قدرت توزیع .۱۹۸ ۱۴۵ ۰٫۰۵۴ .۸۶۷ ۱۴۵ ۰٫۰۵۵ بر اساس نتایج جدول فوق و مقادیر سطح معناداری Sig در همه موارد، در هر دو آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و شاپیرو- ویلک،…

ادامه خواندن دسترسی به منابع مقالات : مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه بهمن- قسمت ۴۴

نمودار ۴-۱۳ – هیستوگرام قدرت توزیع  روش تجزیه و تحلیل استنباطیتحلیل استنباطی روشهای آماری است که می توان از داده‌های بدست آمده از نمونه نتایجی را درباره جامعه استنباط کرد.…

ادامه خواندن مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در گروه بهمن- قسمت ۴۴

پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

۲٫۲۰۴۹ ۲٫۱۸۲۱ ۱٫۷۷۴۴ ۲٫۷۲۵۰ ۲٫۴۴۴۱ ۱٫۸۸۰۴ ۱٫۸۸۳۹ جدول فوق، شاخص های توصیفی از جمله میانگین امتیازات داده شده، انحراف معیار، میانه، مد، کشیدگی، چولگی، ماکزیمم و مینیمم هریک از متغیرها…

ادامه خواندن پژوهش دانشگاهی – مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …