بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

(۴-۱) Ce – TiO2 + hν e- + h+ (۴-۲) Ce2O3 + hν e- + h+ همانطور که مشاهده میشود با افزایش درصد Sn، لبه جذب به سمت طول موجهای بالاتر منتقل شده است…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۴۱

۰۲/۲۳ ۴۳/۱۵ ۹۱ ۹ TSC6-2h-575 ۱۰۳/۴۴ ۹۲۴/۵۹ ۰۵۹/۳ ۴۲۶/۴ ۰۱/۳۲ --- ۱۰۰ --- TSC6-2h-675 ۹۶۱/۲۹ ۸۰۶/۵۹ ۰۵۳/۳ ۴۲۶/۴ ۱۲/۴۷ --- ۱۰۰ --- TSC6-2h-775 ۴-۳-۸ بررسی طیف UV-Vis و محاسبه باند…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۴۱

علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۹

۴۱۳/۴ ۳۵/۴۲ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-775 ۵۲۴/۳۰ ۳۷۲/۶۷ ۹۸۱/۲ ۷۵۴/۴ ۲۵/۴۶ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-875 ۲۷۳/۲۴ ۴۸۱/۶۴ ۹۹۵/۲ ۶۴۰/۴ ۱۶/۵۸ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-975 ۴-۳-۶ بررسی تاثیر دمای کلسیناسیون روی…

ادامه خواندن علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۹

منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

با افزایش درصد مولی دوپنت Ce و Sn اندازه ذرات کاهش یافته است. متوسط اندازه کریستالیت فاز آناتاز و روتایل به ترتیب، با تغییر در درصد مولی دوپنتها از nm…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

نمونهی TSC6، شامل دو فاز آناتاز و روتایل در کنار هم میباشد بهطوریکه درصد فاز آناتاز بیشتر از فاز روتایل است. در این نمونه تاثیر دوپنت بر تشکیل فاز آناتاز…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- …

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

Sn (TS1)%1T- ۱۳۵/۱۳۴ ۳۶۲/۹ ۷۸۵/۳ ۵/۱۸ ۱/۱۵ ۲/۳۶ ۸/۶۳ Sn (TS2)%5T- ۷۵۷/۱۴۶ ۲۵۰/۱۰ ۷۸۴/۳ ۴/۱۶ ۸/۱۲ ۹/۵۱ ۱/۴۸ Sn (TS3)%10T- ۹۰۷/۳۱ ۱۹۹/۲ ۸۰۹/۳ ۸/۱۴ ۲/۱۲ ۸/۶۳ ۲/۳۶ Sn (TS4)%15T- با…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۰

۰۷۰/۱۳۶ ۳۵۹/۹ ۸۱۳/۳ ۶/۱۲ --- ۱۰۰ Ce (TC3)%2T- ۰۷۱/۱۳۲ ۲۶۳/۱۵۱ ۴۰۴/۱۰ ۸۱۳/۳ ۸/۱۳ --- ۱۰۰ Ce (TC4)%5T- تغییرات در پارامتر شبکه و حجم سلول واحد نمونه دوپ شده وجود دارد…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۰

منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۸

۳/۱۳ ۴۰ زرد ۸۷/۲ باتوجه به نتایج حاصل از DLS توزیع و متوسط اندازه ذرات سل، با افزایش دوپنت در ساختار سل کاهش و ویسکوزیته بهطور جزئی افزایش یافته است.…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۸

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۲

۳-۶-۴ بررسی فازهای کریستالیبرای تعیین ساختار فازی و میزان کریستاله شدن نمونهها از دستگاه XRD[48] ساخت شرکت Unisantis آلمان مدل XMD300 (kV 45) با طول موج Å ۵۴/۱= Cu? در محدوده زاویه ˚۷۰-۲۰ =θ۲ موجود در…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۲

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

۳ مقدار H2O (mol) ۱/۰ (۵ مولار) ۴ مقدار HNO3 (mol) ۰۱/۰ (۵/۰ مولار) ۵ مقدار EAcAc (mol) ۰۴/۰ (۲ مولار) سل بهینه تیتانیا مطابق شکل ۳-۱ آماده شد. سل زرد…

ادامه خواندن بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …