دستگاه تولید مثل نر در پستانداران

دو جزء مهم دستگاه تولید مثل گنادها[1] و مجرای تولیدمثلی[2] هستند. گنادها (بیضه ها) عملکرد اندوکرینی انجام می دهند، که در محور هیپوتالاموس- هیپوفیز- گنادی تنظیم می شود. گنادها از سایر غدد اندوکرینی متفاوت هستند به طوری که در آن … ادامه‌ی خواندن