·  توفيق گرايي[1]

از آن جا که هدف اصلي مالکان کسب و کار کارآفرين  موفقيت و دستيابي به ترکيبات جديد است، توفيق گرايي مورد بررسي قرار مي گيرد. مکللند[2] بيان مي کند: افرادي که نياز به توفيق و موفقيت داند، با انجام وظايف … ادامه‌ی خواندن