بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۹

نومسلمانان غیرعرب همچنان حاملان زبان، فرهنگ، تاریخ و خصوصیات عمدهای بودند. این نومسلمانان پارسی، سوری، قبطی و رومی هر کدام پیش از اسلام آوردن تلقی خاصی از واژههای اساسی دین…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۹

بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- …

با توجه به تعریف سواد از نظر مفهومی می‌توان گفت که سواد یعنی : توانایی خواندن و نوشتن. سواد برخلاف تعریف ساده آن، تنها به معنای توانایی خواندن و نوشتن نیست،…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- …

سایت مقالات فارسی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۱

۵- محیط رابط باید خطاها را با ارائه پیامهای خطای ساده و مختصر کنترل کند تا به کاربر در اصلاح و اجتناب خطا در آینده کمک نماید.۶- محیط رابط باید…

ادامه خواندن سایت مقالات فارسی – تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۱

مقاله دانشگاهی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۳

مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.مدت اعتبار پیشنهادها.شرح کار و مشخصات فنی بازرگانی و استانداردها و نوع وکمیت و کیفیت کالا یا خدمات.برنامه ریزی انجام کار یا تحویل…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۳

مقاله دانشگاهی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۷

۱(انفساخ بدلیل ممنوعیت قانونی پیمانکار....................................................................................................................................۹۵فصل سوم - نقاط افتراق قراردادهای اداری با سایر قراردادها......................................................................................................۹۶مبحث نخست‌- ‌معیارهای تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها.........................................................................................۹۶گفتارنخست- معیارهای قانونی تشخیص قرارداد اداری از دیگر قراردادها................................................................................۹۶گفتاردوم-…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۷

قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۸

برای نمونه ماده ۱۰ قانون مدنی در مورد قراردادهای خصوصی، اصل آزادی قراردادی را به رسمیت شناخته و تنها محدودیت را در قراردادهای اشخاص خصوصی مغایرت آنها با قانون و…

ادامه خواندن قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۸

دسترسی به منابع مقالات : قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۳

۳(معاملات بزرگ (عمده)..................................................................................................................................................................۲۶۲- انواع مناقصه.....................................................................................................................................................................................۲۷۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای...........................................................................................................................۲۷۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود................................................................................................................................................۲۸ب-تشریفات فراخوان مناقصه..............................................................................................................................................................۲۸۱-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی......................................................................................................................................۲۹۲-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود.......................................................................................................................................۳۰۳- سپرده شرکت در مناقصه.............................................................................................................................................................۳۱ج‌- تشریفات…

ادامه خواندن دسترسی به منابع مقالات : قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۳