علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۹

۴۱۳/۴ ۳۵/۴۲ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-775 ۵۲۴/۳۰ ۳۷۲/۶۷ ۹۸۱/۲ ۷۵۴/۴ ۲۵/۴۶ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-875 ۲۷۳/۲۴ ۴۸۱/۶۴ ۹۹۵/۲ ۶۴۰/۴ ۱۶/۵۸ --- ۱۰۰ --- TSC6-1h-975 ۴-۳-۶ بررسی تاثیر دمای کلسیناسیون روی…

ادامه خواندن علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۳۹

منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

با افزایش درصد مولی دوپنت Ce و Sn اندازه ذرات کاهش یافته است. متوسط اندازه کریستالیت فاز آناتاز و روتایل به ترتیب، با تغییر در درصد مولی دوپنتها از nm…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۸

۳/۱۳ ۴۰ زرد ۸۷/۲ باتوجه به نتایج حاصل از DLS توزیع و متوسط اندازه ذرات سل، با افزایش دوپنت در ساختار سل کاهش و ویسکوزیته بهطور جزئی افزایش یافته است.…

ادامه خواندن منابع مقالات علمی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۲۸