دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۴۳

۰۰/۳ ۴۱۲ ۸۵/۱ ۵/۳۸۳ TS ۰۸/۳ ۵/۴۰۱ ۶۶/۱ ۵/۳۷۴ TC ۹۵/۲ ۴۲۰ ۷۰/۱ ۳۸۹ TSC6 طبق جدول ۴-۷ باند ممنوعه بهدست آمده برای تیتانیای خالص بهخوبی با باند ممنوعه گزارش…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی- قسمت ۴۳

مقاله علمی با منبع : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …

کبالت عامل کاتالیستی فعال رادمیم تغییر اندازه دانهها و مورفولوژی اریدیم تغییر سازوکار رشد نیکل عامل فعال کاتالیستی و رشد بر سطوح تیتانیا پلادیم نحوه قرارگیری در مکانهای سطحی ۲-۶…

ادامه خواندن مقاله علمی با منبع : بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های …