دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی- …

٣-۴ روش هاى بهینه سازى چند هدفىدر اکثر زمینههاى علمى، مسائل بهینهسازى بیش از یک تابع هدف دارند. همچنین در بیشتر این مسائل، اهداف موردنظر که مىبایست بهینه شوند، در…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی- …

تحقیق دانشگاهی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده …

شکل۳-۱۳: نمای کلی از عملکرد الگوریتم NSGA-II ۳-۵ نتیجهگیری و جمعبندی فصلدر این فصل، پس از تبیین مفاهیم اساسی بهینهسازی تک هدفه و چند هدفه، روشهای بهینهسازی تک هدفه و…

ادامه خواندن تحقیق دانشگاهی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده …

پژوهش – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده …

شکل۳-۱۰: شبه برنامه روش تجمعی ذره ٣-٣-٣-۵ بررسى ضریب وزن و ضرایب یادگیرىضرایب الگوریتم تجمعى ذره اهمیت بسیارى در سرعت، همگرایى و بازدهى این الگوریتم دارد. ضریب وزن در همگرایى ذرات،…

ادامه خواندن پژوهش – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده …

تحقیق دانشگاهی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی- …

۳-۳-۱-۴-۳ عملگر جهش[۵۸]پس از اتمام عمل ترکیب، عملگر جهش بر روی کروموزومها اثر داده میشود. این عملگر به تعداد nmut که در آغاز برنامه از پیش تعیین میشود، در اینجا…

ادامه خواندن تحقیق دانشگاهی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از الگوریتم های تکاملی- …

جستجوی مقالات فارسی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از …

شکل۳-۲:جبهه پارتو مجموعه ای از جواب ها در فضای دو هدفه. اولین بار اقتصاددان Wilfred Pareto بهینهسازی مسائل چند هدفه را در مسائل اقتصادی بکار برد و نظریه نقاط بهینه…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از …