علمی : مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

سهم بازار گروه بهمن ۳٫۵۲ ۲٫۵۷ ۱٫۷۳ ۱٫۱۱ ۱٫۷۸ نمودار۲-۱ سهم بازار ایران ،ماخذ www.oica.net/category/production-statisticsنمودار۲-۲ سهم بازار گروه بهمن ، ماخذ : صورت های مالی شرکت گروه بهمن خلاصه فصل و…

ادامه خواندن علمی : مطالعه رابطه بین سهم بازار و قدرت رقابتی کسب و کار در …

دسترسی متن کامل – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

سواد اطلاعاتی عبارت است از مجموعه مهارتهای جستجو، بازیابی و تحلیل اطلاعات، تشخیص اطلاعات معتبر و توان استفاده از اطلاعات و تفکر انتقادی در حل مسأله[۳۹](دویل، ۱۹۹۶).در این دو تعریف…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

۲،۷،۱۲،۱۷،۲۲ نزاکت ۵ ۴،۹،۱۴،۱۹،۲۳ آداب اجتماعی ۴ ۳،۸،۱۳،۱۸ روایی پرسشنامهمفهوم روایی[۱۰۶] به این سؤال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد. بدون آگاهی از روایی…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل …

پژوهش – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام …

۳-۱۶-۱- روش حداقل مربعات معمولی(OLS)[32]این روش به کارل فردریک گوس[۳۳] ریاضیدان نامی آلمان، نسبت داده می شود. روش مذبور مجموع مربعات جملات پسماند را کمینه می نماید. روش OLS تخمین زننده…

ادامه خواندن پژوهش – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام …

فایل – تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۸

۰ <d<dlوجود همبستگی مثبت بین خطاهاd l< d <duعدم تصمیم گیری۴- d l< d <4 وجود همبستگی منفی بین خطاها۴- du < d <4- d lعدم تصمیم گیری< d <4- du du عدم وجود همبستگیبا توجه…

ادامه خواندن فایل – تأثیر سازه ها و متغیرهای تأخیری بر ساختار سرمایه- قسمت ۱۸