بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۰

[۳]. حاجی اسماعیلی، دکتر محمد رضا ، تحلیل دستوری برخی از واژههای قرآنی مورد اختلاف در قراءات سبعه و تأثیر آن در تفسیر قرآن، نشریه علوم قرآن و حدیث، صحیفه مبین، ،…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۲۰

دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۵

[۴۹]. ___________، معجم رجال الحدیث، بیروت- لبنان، الطبعه الرابعه، ۱۴۰۹هـ.ق،۱۹۸۹م.[۵۰]. داودی، محمد بن علی بن احمد، طبقات المفسرین، بیروت : دارالکتب العلمیه، بی چا، بی تا.[۵۱]. دمشقی، جمال الدین، تاریخ الجهمیه والمعتزلیه، بیروت:…

ادامه خواندن دسترسی متن کامل – بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۱۵

بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۷

۴-۱-۳- موالی و حدیثنهضت شعوبیه نیز از جمله جنبشهایی است که موالی در آن حضور داشتهاند، از یک طرف به جعل حدیث و از جهتی دیگر به تدلیس حدیث منجر…

ادامه خواندن بررسی تأثیرگذاری های موالی بر تفسیر قرآن کریم- قسمت ۷