جستجوی مقالات فارسی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از …

شکل۳-۲:جبهه پارتو مجموعه ای از جواب ها در فضای دو هدفه. اولین بار اقتصاددان Wilfred Pareto بهینهسازی مسائل چند هدفه را در مسائل اقتصادی بکار برد و نظریه نقاط بهینه…

ادامه خواندن جستجوی مقالات فارسی – طراحی بهینه پارتوئی مکانیزم شش میله ای برای تولید مسیر با استفاده از …