مقاله دانشگاهی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۳

مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار.مدت اعتبار پیشنهادها.شرح کار و مشخصات فنی بازرگانی و استانداردها و نوع وکمیت و کیفیت کالا یا خدمات.برنامه ریزی انجام کار یا تحویل…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۳

سامانه پژوهشی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۱

۴- قراردادهای مربوط به ارائه یا مدیریت حمل و نقل عمومیاین نوع قرارداد میان موسسات دولتی و عمومی با اشخاص خصوصی جهت ارائه خدمات حمل و نقل تنظیم می گردد.در…

ادامه خواندن سامانه پژوهشی – قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۱۱

دسترسی به منابع مقالات : قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۳

۳(معاملات بزرگ (عمده)..................................................................................................................................................................۲۶۲- انواع مناقصه.....................................................................................................................................................................................۲۷۱(مناقصه یک مرحله‌ای و مناقصه دو مرحله‌ای...........................................................................................................................۲۷۲)مناقصه عمومی و مناقصه محدود................................................................................................................................................۲۸ب-تشریفات فراخوان مناقصه..............................................................................................................................................................۲۸۱-تشریفات فراخوان در مناقصات عمومی......................................................................................................................................۲۹۲-تشریفات فراخوان در مناقصات محدود.......................................................................................................................................۳۰۳- سپرده شرکت در مناقصه.............................................................................................................................................................۳۱ج‌- تشریفات…

ادامه خواندن دسترسی به منابع مقالات : قراردادهای اداری از منظر قواعد عمومی قراردادها- قسمت ۳