اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر …

قابل ذکر است که الگوهای پتانسیل عمل وجریانات یونی مربوط به هیپوکامپ انسان شباهت زیادی با پتانسیل مذکور در حیوانات دارد[۲۰]. بر مبنای نتایج حاصل از یک پژوهش، بیان ژن…

ادامه خواندن اثر استرس در دوران های مختلف زندگی در موش صحرایی مادر …

ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

۳۰۶ با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۱۰، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات بعد فردی-روان شناختی معنویت محیط کار، نمرات رضایت شغلی…

ادامه خواندن ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در …

دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع …

۳۱۷/۰- ۰۰۰/۰ ۳۰۶ با توجه به نحوه پراکندگی نقاط در نمودار پراکنش ۴-۳-۹، همان طور که مشاهده می شود با بالا رفتن نمرات معنویت محیط کار، نمرات فقدان موفقیت شخصی…

ادامه خواندن دسته بندی علمی – پژوهشی : ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی در معلمان مقطع …

مقاله دانشگاهی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

متغیر فرسودگی شغلی بعد فردی-روان شناختی پیرسون رابطه نوع رابطه ضریب تعیین ضریب همبستگی معنی داری تعداد وجود دارد معکوس ۲۰۰/۰ ۴۴۷/۰- ۰۰۰/۰ ۳۰۶ با توجه به نحوه پراکندگی نقاط…

ادامه خواندن مقاله دانشگاهی – ارتباط سنجی سطح معنویت محیط کار با فرسودگی شغلی و رضایت شغلی …

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۷

محتوا و مندرجات: فهرست مختصر مواد،منابع و پیوند های موجود در طراحی محیط های کاربری از جمله مواردی است که در صفحات اصلی و فرعی ارائه می شود و کاربر…

ادامه خواندن تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۷