بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۴

جدول ۳: توزیع فراوانی میزان پاسخگویی به سئوالات سواداطلاعاتی برحسب رشتۀ تحصیلی ۱۴۰جدول ۴ آزمون کای اسکوئر برای بررسی سئوال یکم پژوهش ۱۴۱جدول ۵ آزمون کای اسکوئر برای بررسی سئوال…

ادامه خواندن بررسی سواد اطلاعاتی کتابداران شاغل در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران۹۰- قسمت ۴

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۲

۲- مشاهده کاربران در حین کار با سیستم .۳- عکس فوری از عملکرد خاص سیستم .۴- اضافه کردن کلی به سیستم که اطلاعاتی راجع به متداولترین خطاها و پر استفاده…

ادامه خواندن تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت ۱۲

تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

طراحی رابط کاربر.................................................................................................................................................۱۵انواع رابط کاربر.....................................................................................................................................................۱۷رابط کاربر گرافیکی...............................................................................................................................................۱۸ضرورت رابط کاربر گرافیکی...............................................................................................................................۱۸رایج ترین ابزارها در طراحی رابط کاربر گرافیکی.................................................................................................۱۹چه برنامه هایی را بهتر است با رابط کاربر گرافیکی ساخت و چه برنامه…

ادامه خواندن تحلیل محتوای نرم افزارهای آموزشی بر اساس شاخص های واسط کاربر- قسمت …

بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی- …

پنج بعد نوع دوستی، وجدان کاری، نزاکت، جوانمردی و آداب اجتماعی توسط اورگان مطرح شدند و پادساکف و همکارانش با کمک روش تحلیل عاملی برای هرکدام از این پنج بعد،…

ادامه خواندن بررسی و مقایسه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان با نوع استخدامی متفاوت شامل رسمی، پیمانی و قراردادی- …

مقاله – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت …

ژا نگ بررسی ارتباط بین متغیرهای مالی با بازده متغیرسرمایه های مورد بررسی آنها شامل بازده سود، درصد سرمایه گذاری مالکان، تغییر در سودآوری، تغییر در فرصت های رشد و…

ادامه خواندن مقاله – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام شرکت …

مقاله – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام …

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاداتمقدمه..................................................................................................................................۶۴نتایج امار استنباطی..................................................................................................................۶۴بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................۶۵پیشنهاد بر مبنای نتایج تحقیق........................................................................................................۶۵پیشنهاد برای تحقیقات آتی...........................................................................................................۶۶محدودیت های تحقیق..................................................................................................................۶۶منابع و ماخذ.............................................................................................................................۶۸ضمائم و پیوست ها....................................................................................................................۷۴ فصل اول کلیات پژوهش مقدمه…

ادامه خواندن مقاله – تاثیر سود هر سهم، Q توبین و اهرم مالی بر قیمت سهام …